Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2506. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Dol pri Ljubljani, stran 6988.

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 76/08), 14., 15., 16., 243. in 244. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 in 55/07) na 22. seji dne 17. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Dol pri Ljubljani
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način odvoza, hrambe in predaje zapuščenih vozil oziroma nepravilno parkiranih vozil, ki predstavljajo oviro v cestnem prometu in na drugih javnih površinah ter uničenje neprevzetih zapuščenih vozil.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila;
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je policist, občinski redar ali inšpektor, pristojen za nadzor cest;
– nepravilno parkirano vozilo, za katerega teče postopek odstranitve, je vozilo v smislu 243. člena Zakona o varnosti cestnega prometa;
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za nepravilno parkirano vozilo je policist ali občinski redar (razen na državni cesti zunaj naselja);
– lastnik nepravilno parkiranega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila;
– cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne).
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon, ki ureja varnost cestnega prometa, in zakon, ki ureja javne ceste.
II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL
3. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za zapuščeno vozilo (v nadaljevanju: pooblaščena uradna oseba), na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku zapuščenega vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(2) En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena se vroči pristojnemu izvajalcu rednega vzdrževanja cest (v nadaljevanju: izvajalec), ki mora zapuščeno vozilo odstraniti najpozneje v roku treh dni po preteku roka, določenega lastniku zapuščenega vozila z odredbo, če ga lastnik v predpisanem roku ne odstrani sam.
4. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za odstranitev nepravilno parkiranega vozila na podlagi določb 243. člena Zakona o varnosti v cestnem prometu (v nadaljevanju: nepravilno parkirano vozilo), odredi odstranitev vozila izvajalcu.
(2) Izvajalec je vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena dolžan odstraniti nemudoma po prejemu odredbe.
5. člen
(1) Pred izdajo odredbe mora pooblaščena uradna oseba fotografirati zapuščeno oziroma nepravilno parkirano vozilo in kraj, kjer se vozilo nahaja.
(2) Odredba mora vsebovati:
– znamko zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– tip in barvo zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– lokacijo zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– rok odstranitve zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila ter
– datum izdaje odredbe za odstranitev zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila.
6. člen
(1) Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz, in način odvoza morata biti takšna, da se pri odvozu zapuščeno oziroma nepravilno parkirano vozilo ne poškoduje.
(2) Pred odvozom zapuščenega vozila oziroma nepravilno parkiranega vozila mora izvajalec na kraju samem zapisniško ugotoviti, v kakšnem stanju je vozilo.
7. člen
O odvozu zapuščenega vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo v roku treh dni od dneva odvoza. O odvozu nepravilno parkiranega vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo takoj po opravljenem odvozu.
III. POGOJI TER NAČIN HRAMBE IN PREDAJE VOZIL
8. člen
Izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24-urno) hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje za čas hrambe.
9. člen
(1) Izvajalec mora voditi ločeni evidenci prevzetih zapuščenih oziroma nepravilno parkiranih vozil.
(2) Evidenci iz prejšnjega odstavka morata vsebovati:
– podatke o stanju zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila (zapisnik iz drugega odstavka 6. člena tega odloka);
– podatke o datumu in uri odvoza zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– podatke o lastniku zapuščenega (če je ta znan) oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– potrdilo o plačilu stroškov odvoza in hrambe zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka;
– potrdilo o plačilu stroškov iz petega odstavka 10. člena tega odloka v primeru nepravilno parkiranega vozila ter
– podatke o datumu in uri predaje zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila lastniku (zapisnik iz drugega odstavka 10. člena tega odloka).
10. člen
(1) Izvajalec preda zapuščeno oziroma nepravilno parkirano vozilo lastniku na podlagi listine, s katero dokaže, da je lastnik vozila.
(2) Izvajalec o predaji zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila sestavi zapisnik o predaji, ki mora vsebovati:
– podatke o lastniku vozila (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča in EMŠO);
– podatke o stanju vozila pri predaji;
– podpis s strani osebe, ki preda vozilo, in
– podpis lastnika vozila.
(3) Lastnik zapuščenega vozila oziroma nepravilno parkiranega vozila mora pred prevzemom vozila plačati stroške odvoza in hrambe.
(4) Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenega in nepravilno parkiranega vozila določi župan s pravilnikom.
(5) Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepravilno parkiranega vozila mora pred prevzemom vozila poravnati še vse stroške zavarovanja, ter morebitnega obvoza kraja nepravilno parkiranega vozila, razen če dokaže, da mu je bilo vozilo neupravičeno odvzeto.
(6) O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek, v roku treh dni od dneva predaje vozila lastniku.
IV. UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
11. člen
Če lastnik zapuščenega vozila le-tega ne prevzame v treh mesecih od dneva izdaje odredbe iz prvega odstavka 3. člena tega odloka, se vozilo lahko uniči.
12. člen
(1) Po poteku trimesečnega roka mora izvajalec pred uničenjem zapuščenega vozila s komisijo, ki jo sestavljajo predstavnik izvajalca, pooblaščena uradna oseba in predstavnik Občine Dol pri Ljubljani, najkasneje v treh dneh po poteku trimesečnega roka iz 11. člena tega odloka zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila (številko šasije).
(2) V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je lastnik neznan, to zapisniško ugotovi komisija iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Stroški odvoza in hrambe zapuščenega vozila so v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena breme občinskega proračuna.
V. NADZOR
13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki se nanašajo na delo izvajalca, izvaja organ občinske uprave, pristojen za nadzor.
(2) Za vodenje postopka o prekrških zoper določbe tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 3. člena ali drugega odstavka 4. člena ali 8. člena ali 9. člena ali prvega odstavka 12. člena tega odloka.
(2) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 6. ali 7. člena ali drugega in šestega odstavka 10. člena tega odloka.
(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 13. člen Odloka o javnem redu in miru v občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 25/97).
16. člen
Pravilnik iz četrtega odstavka 10. člena tega odloka sprejme župan v 30 dneh po uveljavitvi odloka.
17. člen
V šestih mesecih po začetku veljavnosti tega odloka sprejme župan sklep, s katerim določi javne površine iz prvega člena tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0001/2009
Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2009
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost