Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2551. Pravilnik o spremembi Pravilnika Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica, stran 7063.

Na podlagi določil 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) in na predlog Upravnega odbora Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 19. redni seji dne 22. 6. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica
1. člen
V Pravilniku Sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 73/08) se spremeni 3. člen in na novo glasi:
»Namen sklada je štipendiranje študentov s stalnim prebivališčem v Občini Slovenska Bistrica in so stalno prebivališče v občini prijavili najmanj eno leto pred oddajo vloge za štipendijo. Do štipendije sklada so pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik, upravičeni študenti, ki študirajo po programu:
– bolonjskega enovitega magistrskega študija,
– univerzitetne I. in II. bolonjske stopnje (3+2),
– 4. letnega bolonjskega univerzitetnega programa,
– dodiplomskega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe (po starem sistemu do leta 2008).«
2. člen
Spremeni se 11. člen in na novo glasi:
»Štipendije tega sklada lahko pridobijo študenti od vključno II. letnika študija naprej in absolventi, ki:
– imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno opravljenih obveznosti v vseh letnikih študija in ob vpisu v prvi letnik študija niso starejši od 24 let. Pri tem se upoštevajo izpiti, ki jih je študent opravil do 30. septembra leta, v katerem je bila oddana vloga za pridobitev štipendije. Pri študiju, po programu univerzitetne I. n II. bolonjske stopnje (3+2) se pri II. bolonjski stopnji upoštevajo tudi vse ocene opravljenih obveznosti I. stopnje,
– redno opravljajo študijske obveznosti. Za redno opravljanje študijskih obveznosti se šteje,da študent nobeno leto študija ni ponavljal letnika ali prekinil študija. V nasprotnem primeru mora študent predložiti razpoložljivo dokumentacijo o vzroku ponavljanja letnika, kot so bolezen, nosečnost in drugi opravičljivi razlogi, o katerih odloča Upravni odbor sklada,
– študirajo po programih:
– bolonjskega enovitega magistrskega študija;
– univerzitetne I. n II. bolonjske stopnje (3+2);
– 4. letnega bolonjskega univerzitetnega programa;
– dodiplomskega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe (po starem sistemu do leta 2008),
– niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– niso samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije,
– niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe,
– nimajo drugega vira dohodka (delo preko študentskega servisa se ne upošteva kot dohodek),
– za letnik študija v katerega se vpisujejo še niso prijemali štipendije iz tega sklada ne glede na vrsto študija,
– niso pridobili finančne ali materialne pomoči za šolanje iz javnih ali zasebnih virov najmanj v višini enoletnega zneska štipendije, ki bi jim po tem pravilniku pripadala (ne velja za študente, ki se nameravajo izobraževati v tujini).«
3. člen
Spremeni se četrti odstavek 14. člena in na novo glasi:
»Za neupravičeno prejeto štipendijo se smatra tudi, če študent, ki je prejemal štipendijo, v obdobju 11. mesecev po prejetju zadnje štipendije, upravnemu odboru ne predloži potrdila o vpisu v višji letnik ali potrdila o uspešnem zaključku šolanja, razen če tega ne stori iz opravičljivih razlogov opredeljenih v 11. členu pravilnika.«
4. člen
Spremeni se 15. člen in na novo glasi:
»Višina štipendije za študente in absolvente se določa na naslednji način:
+--------+-------------+----------+-----------+----------------+
|    |       | Osnovni |Variabilni |        |
|    |       |  del  |  del  |        |
+--------+-------------+----------+-----------+----------------+
|Zap. št.| Povprečna | Točke  |  Točke  | Največje skupno|
|    |  ocena  |     |      | število točk |
+--------+-------------+----------+-----------+----------------+
|  1.  | 8,00–8,20 |  650  |  150  |    800   |
+--------+-------------+----------+-----------+----------------+
|  2.  | 8,21–8,50 |  800  |  150  |    950   |
+--------+-------------+----------+-----------+----------------+
|  3.  | 8,51–8,90 |  900  |  150  |   1.050   |
+--------+-------------+----------+-----------+----------------+
|  4.  | 8.91–9,50 | 1.000  |  150  |   1.150   |
+--------+-------------+----------+-----------+----------------+
|  5.  | 9.51–10,00 | 1.350  |  150  |   1.500   |
+--------+-------------+----------+-----------+----------------+
|  6.  |       |     |   *   |        |
+--------+-------------+----------+-----------+----------------+
  * poleg točk po kriterijih pod zaporedno številko od 1 do 5
zgornje tabele še max. 200 točk za objave po ARRS-u.
Osnovni del štipendije
Točke za osnovni del štipendije se pridobijo izključno na podlagi izračuna povprečne ocene študenta.
Za preračun ocen študentov, ki študirajo v tujini, se uporablja metodologija Zavoda RS za zaposlovanje.
Variabilni del štipendije
Točke za variabilni del štipendije študent pridobi s pomočjo kriterijev, za dodatne aktivnosti študenta v preteklem študijskem letu, opredeljenih v nadaljevanju. Študentu se upošteva največ 150 točk ter dodatnih največ 200 točk za objave po ARRS-u.
1. Tekmovanja iz posameznih predmetnih področij s področja študija (največje možno število točk 100)
+------------------+-------------------------------------------+
|Tekmovanje    |        Število točk        |
|         +---------------------+---------------------+
|         |Individualni rezultat|  Ekipni rezultat  |
+------------------+---------------------+---------------------+
|Državno      |     40     |     20     |
+------------------+---------------------+---------------------+
|Mednarodno    |     50     |     25     |
+------------------+---------------------+---------------------+
|Evropsko     |     60     |     30     |
+------------------+---------------------+---------------------+
|Svetovno     |     80     |     40     |
+------------------+---------------------+---------------------+
|MAX TOČK =    |     100     |     100     |
+------------------+---------------------+---------------------+
2. Aktivna udeležba na kongresih, simpozijih, ki je povezana s področjem študija (največje možno število točk 100)
+----------------------------------------+---------------------+
|Udeležba                |  Število točk   |
|                    +---------------------+
|                    | Aktivna udeležba  |
+----------------------------------------+---------------------+
|Državno                 |     25     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Mednarodno do 3 udeležene države    |     30     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Mednarodno nad 3 udeležene države    |     50     |
+----------------------------------------+---------------------+
|MAX TOČK =               |     100     |
+----------------------------------------+---------------------+
3. Objave, ki so zajete po metodologiji ARRS (največje možno število točk 200)
+-----------------------------------------------+--------------+
|Objavljena dela                | Število točk |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Znanstveni prispevek na konferenci, objavljen v|   20   |
|zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov  |       |
|(domača konferenca)              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Znanstveni prispevek na konferenci, objavljen v|   50   |
|zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov  |       |
|(tuja ali mednarodna konferenca)        |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Objava v revijah s faktorjem SCI (v drugi   |   150   |
|polovici revij ustrezne vsebinske kategorije) |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Objava v revijah s faktorjem SCI (v prvi    |   200   |
|polovici revij ustrezne vsebinske kategorije) |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Znanstvene monografske publikacije s številom |   200   |
|strani nad 50                 |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|MAX TOČK =                   |   200   |
+-----------------------------------------------+--------------+
4. Ostalo (največje možno število točk 150)
+-----------------------------------------------+--------------+
|Sodelovanje na javnih natečajih        | Število točk |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Državna raven                 |   30   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Meddržavna raven                |   60   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|MAX TOČK =                   |   100   |
+-----------------------------------------------+--------------+
+-----------------------------------------------+--------------+
|Objave, ki niso povezane z izobraževanjem   | Število točk |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Javni nivo                   |    5   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Mednarodni nivo                |   30   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|MAX TOČK =                   |   60   |
+-----------------------------------------------+--------------+
+-----------------------------------------------+--------------+
|Dodatna izobraževanja s področja študija    | Število točk |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Doma                      |   10   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|V tujini                    |   50   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|MAX TOČK =                   |   80   |
+-----------------------------------------------+--------------+
+-----------------------------------------------+--------------+
|Ostalo                     | Število točk |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Vzporedno šolanje               |   75   |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Pohvala fakultete, univerze za dosežke pri   |   50   |
|študijski dejavnosti              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|MAX TOČK =                   |   100   |
+-----------------------------------------------+--------------+
Vrednost točke znaša 0,032% minimalne plače (vrednost točke se zaokroži na stotine) v Republiki Sloveniji. Vrednost točke za vsako šolsko leto potrdi na predlog Upravnega odbora sklada župan Občine Slovenska Bistrica s sklepom.«
5. člen
Spremeni se 16. člen in na novo glasi:
»V primeru, da je število vlog nad planiranim in v občinskem proračunu zagotovljenim obsegom finančnih sredstev sklada, se poskuša manjkajoča sredstva zagotoviti, kolikor to ni mogoče, Upravni odbor sklada s sklepom ustrezno zviša po pravilniku najnižjo zahtevano poprečno oceno opravljenih izpitov iz prve alineje 11. člena tega pravilnika študentom, ki študirajo po programih:
– univerzitetne I. in II. bolonjske stopnje (3+2),
– 4. letnega bolonjskega univerzitetnega programa,
– dodiplomskega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe (po starem sistemu do leta 2008), razen programov, ki so po bolonjskem sistemu enovit magistrski študij.«
6. člen
Pravilnik o spremembi Pravilnika sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od razpisa štipendij za študijsko leto 2009/10 dalje.
Št. 033-119/2009-19/7
Slovenska Bistrica, dne 22. junija 2009
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti