Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2502. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, stran 6982.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
1. člen
V Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07 in 86/08) se v 39. členu v drugem odstavku besedilo »NPŠZ se« nadomesti z besedilom »Športniku se, na predlog NPŠZ«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V ekipni konkurenci v individualnih športih se vsakemu posameznemu članu ekipe, nosilcu medalje, glede na razred športne panoge ovrednoti osvojitev medalje na tekmovanjih iz drugega odstavka tega člena, in sicer v višini 75% vrednosti, določene za osvojitev medalje v posamični konkurenci.«
2. člen
V 45. členu se besedilo »plače trenerjev« nadomesti z besedilom »plačilo strokovnim delavcem za delo«.
V 3. točki se besedilo »trener z ustrezno izobrazbo« nadomesti z besedilom »strokovni delavec z ustrezno izobrazbo športne smeri in opravljenim strokovnim izpitom za strokovne delavce na področju športa«.
V 5., 6. in 7. točki se beseda »trener« v vseh sklonih nadomesti z besedama »strokovni delavec« v ustreznem sklonu, v 6. točki pa se vejica za besedo »plačilo« črta in se jo prestavi za besedo »višini«.
V 7. točki se beseda »mnenje« nadomesti z besedo »soglasje«.
3. člen
Besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V izbranih programih panožnih športnih šol se plačilo strokovnim delavcem sofinancira praviloma za obdobje štirih let. Za možnost nadaljevanja sofinanciranja programov panožnih športnih šol, katerih sofinanciranje poteka v skladu z večletno pogodbo, morajo izvajalci vsako leto predložiti poročilo o delu in finančno poročilo za preteklo leto, izjavo o lastnem financiranju 20% plačila strokovnega delavca izračunanega v skladu z določili 48. člena tega pravilnika in mnenje najvišjega strokovnega organa NPŠZ o programu, izvajalcu in strokovnem delavcu. Teh programov se ne vrednoti po merilih iz 47. člena tega pravilnika«.
4. člen
V 47. členu se besedilo »plač trenerjev« nadomesti z besedilom »plačila strokovnim delavcem«, beseda »trener« v vseh sklonih in številu pa se nadomesti z besedilom »strokovni delavec« v ustreznem sklonu in v ustreznem številu.
Preglednica se spremeni tako, da se glasi:
+------------------+-----------------------------+------------+
|»Merilo      |               |Število točk|
+------------------+-----------------------------+------------+
|Razred športne  |Športne panoge v I. razredu |   30   |
|panoge      |Športne panoge v II. razredu |   15   |
|         |Športne panoge v III.    |   10   |
|         |razredu           |   5   |
|         |Športne panoge v IV. razredu |      |
+------------------+-----------------------------+------------+
|         |               |      |
+------------------+-----------------------------+------------+
|Deficitarnost   |Skupno število        |  0–10  |
|panoge      |sofinanciranih štipendistov |      |
|         |pripravnikov in strokovnih  |      |
|         |delavcev v programih     |      |
|         |športnih panožnih šol v   |      |
|         |panogi. Maksimalno število  |      |
|         |točk 10 prejme vloga v    |      |
|         |panogi, v kateri ministrstvo |      |
|         |ne sofinancira nobenega   |      |
|         |strokovnega delavca. Za   |      |
|         |vsakega sofinanciranega   |      |
|         |strokovnega delavca v panogi |      |
|         |prejme vloga po eno točko  |      |
|         |manj             |      |
+------------------+-----------------------------+------------+
|         |               |      |
+------------------+-----------------------------+------------+
|Individualni   |Zaposlovanje strokovnih   |  0–10  |
|štiriletni program|delavcev v okolju oziroma na |      |
|za posamezno   |področju, kjer še ni dovolj |      |
|panožno športno  |ustreznega kadra za     |      |
|šolo       |izvajanje programa panožnih |      |
|         |športnih šol.        |      |
+------------------+-----------------------------+------------+
|         |               |      |
+------------------+-----------------------------+------------+
|Dolgoročni program|Ocena kakovosti programa   |  0–20  |
|organiziranosti in|               |      |
|delovanja panožnih|               |      |
|športnih šol za  |               |      |
|posamezno športno |               |      |
|panogo oziroma  |               |      |
|disciplino    |               |      |
+------------------+-----------------------------+------------+
|         |               |      |
+------------------+-----------------------------+------------+
|Prednostni vrstni |Programi se točkujejo po   |      |
|red        |prednostnem vrstnem redu v  |      |
|         |posamezni športni panogi   |      |
|         |oziroma disciplini, ki ga  |   40   |
|         |določa najvišji strokovni  |   15   |
|         |organ NPŠZ:         |   10   |
|         |prvi po vrstnem redu     |   5   |
|         |drugi po vrstnem redu    |      |
|         |tretji po vrstnem redu    |      |
|         |četrti po vrstnem redu.   |      |
+------------------+-----------------------------+------------+
|         |               |      |
+------------------+-----------------------------+------------+
|Status strokovnega|Strokovni delavec je bil   |   10   |
|delavca      |štipendist, pripravnik    |      |
|         |ministrstva ali pa vodi   |      |
|         |oziroma je že vodil     |      |
|         |izvajanje programov v    |      |
|         |panožnih športnih šolah«.  |      |
+------------------+-----------------------------+------------+
5. člen
Besedilo 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo za šolstvo in šport sofinancira plačilo strokovnemu delavcu v višini 80% zneska v skladu z naslednjo preglednico:
+----------------------+------------------+--------------------+
|    Stopnja    |    Naziv   |  Plačni razred  |
|    izobrazbe   |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|     višja    |    brez    |     24     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |   mentor   |     27     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |  svetovalec  |     29     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |   svetnik   |     32     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|    visoka    |    brez    |     26     |
|    strokovna   |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |   mentor   |     28     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |  svetovalec  |     30     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |   svetnik   |     32     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|    visoka    |    brez    |     27     |
|   univerzitetna  |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |   mentor   |     30     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |  svetovalec  |     32     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |   svetnik   |     35     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|    magister    |    brez    |  27 + dodatek  |
|    znanosti    |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |   mentor   |     30     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |  svetovalec  |     32     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |   svetnik   |     35     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|    doktor    |    brez    |  27 + dodatek  |
|    znanosti    |         |          |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |   mentor   |     30     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |  svetovalec  |     32     |
+----------------------+------------------+--------------------+
|           |   svetnik   |     35     |
+----------------------+------------------+--------------------+
Za izračun višine sofinanciranja plačila strokovnim delavcem se uporablja tudi merilo dobe, ko je strokovni delavec delal na področju športa oziroma vzgoje in izobraževanja, in sicer v višini 0,33 % od osnove plačila za vsako izpolnjeno leto te dobe«.
6. člen
V 49. členu se besedilo »plače trenerjev« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »plačilo strokovnim delavcem« v ustreznem sklonu.
7. člen
V 53. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. plačila strokovnim delavcem«.
8. člen
V poglavju 3.3. Sofinanciranje plač strokovnim delavcem se beseda »plač« nadomesti z besedo »plačila«.
9. člen
V 59. členu se beseda »plače« nadomesti z besedo »plačila«.
10. člen
V 60. členu se beseda »plača« v vseh sklonih in številu nadomesti z besedo »plačilo« v ustreznem sklonu in številu.
V preglednici se črta besedilo: »Zaposlovanje brezposelnih strokovnih delavcev – Strokovni delavec je prijavljen kot brezposeln – 20«.
11. člen
Besedilo 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo za šolstvo in šport sofinancira plačilo strokovnemu delavcu v višini 50% zneska v skladu z naslednjo preglednico:
+-------------------+-----------------------+------------------+
|   Stopnja   |     Naziv     | Plačni razred  |
|   Izobrazbe   |            |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    višja    |     brez     |    24    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |    mentor     |    27    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |   svetovalec    |    29    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |    svetnik    |    32    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |            |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|   visoka    |     brez     |    26    |
|   strokovna   |            |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |    mentor     |    28    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |   svetovalec    |    30    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |    svetnik    |    32    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |            |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|   visoka    |     brez     |    27    |
|  univerzitetna  |            |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |    mentor     |    30    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |   svetovalec    |    32    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |    svetnik    |    35    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |            |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|   magister   |     brez     |  27 + dodatek  |
|   znanosti   |            |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |    mentor     |    30    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |   svetovalec    |    32    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |    svetnik    |    35    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |            |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|   doktor    |     brez     |  27 + dodatek  |
|   znanosti   |            |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |    mentor     |    30    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |   svetovalec    |    32    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |    svetnik    |    35    |
+-------------------+-----------------------+------------------+
Za izračun višine sofinanciranja plačila strokovnim delavcem se uporablja tudi merilo dobe, ko je strokovni delavec delal na področju športa oziroma vzgoje in izobraževanja, in sicer v višini 0,33% od osnove plačila za vsako izpolnjeno leto te dobe«.
12. člen
V 62. členu se v prvem odstavku beseda »plače« nadomesti z besedo »plačilo«, v drugem odstavku pa beseda »plač« nadomesti z besedo »plačila«.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-32/2009
Ljubljana, dne 18. junija 2009
EVA 2008-3311-0089
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost