Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

60. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti korupciji (MKZNPK-A), stran 1095.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti korupciji (MKZNPK-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti korupciji (MKZNPK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. junija 2009.
Št. 003-02-6/2009-6
Ljubljana, dne 24. junija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV PROTI KORUPCIJI (MKZNPK-A)
1. člen
V Zakonu o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti korupciji (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/08) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Republika Slovenija generalnemu sekretarju Združenih narodov sporoči naslednjo izjavo:
»Skladno s tretjim odstavkom 6. člena konvencije je v Republiki Sloveniji preventivni protikorupcijski organ Komisija za preprečevanje korupcije.
Naslov: Komisija za preprečevanje korupcije
Dunajska 56
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 1 478 84 83
Fax.: + 386 1 478 84 72
E-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Za izvajanje te konvencije skrbi Komisija za preprečevanje korupcije.«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 214-02/09-29/9
Ljubljana, dne 16. junija 2009
EPA 418-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost