Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

Ob-4905/09 , Stran 1771
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje v letu 2009. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Upravičenci: Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. Splošni finančni določbi: 1. Upravičeni stroški se nanašajo na: – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev. 2. Za Ukrep A.: Dokazila/plačani računi za izvedene investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. Upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki so nastali po 1. 1. 2009, do vključno 31. 12. 2009. Za Ukrep B.: Predložiti seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno. Upravičeni stroški po tem razpisu so le tisti, ki so nastali po 1. 1. 2009, do vključno 31. 12. 2009. III. Nameni razpisa Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme A. Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu Obseg razpoložljivih sredstev: 7.500 € Namen ukrepa: Namen ukrepa je zagotavljati tehnično pomoč za boljšo učinkovitost in strokovnost primarnih kmetijskih pridelovalcev ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja. Cilji ukrepa: – boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, Predmet podpore: – stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč, Upravičenci: 1. društva in združenja, Občina Mozirje z izvajalci, ki so upravičenci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Splošni pogoji upravičenosti: Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Upravičeni stroški: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): – najem prostora, – honorar izvajalcu, – oglaševanje, – gradiva za udeležence, – stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroškov publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 50% upravičenih stroškov – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Pomoči dodeljene po pravilu de minimis B. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev Obseg razpoložljivih sredstev: 2.000€ Namen ukrepa: Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih območjih občine pokrivati dodatne stroške transporta in opreme. Cilji ukrepa: – ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže na odročnih območjih. Predmet podpore: Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza (transporta in opreme). Upravičenci: – Zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta, – Subjekti, ki so registrirani in opravljajo gospodarsko dejavnost transporta. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti transporta; – predložiti seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno. – zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Upravičeni stroški: – stroški transporta na odročnih območjih. Podpore se ne dodelijo za: – financiranje prevoza na rednih, lažje dostopnih progah. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči – do 50% upravičenih stroškov za prevoz (transport in opremo). IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti: upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki so nastali za ukrep A. po 1. 1. 2009, do vključno 31. 12. 2009, in za ukrep B. po 1. 1. 2009, do vključno 31. 12. 2009. V. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje ali osebno v sprejemni pisarni občine, do vključno 31. 7. 2009 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – kmetijstvo 2009«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki razpisa. VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava komisija, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže. Komisija pripravi predlog razdelitve ter dokončno razdelitev sredstev predlaga v potrditev županu. Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva, lahko določi najvišji znesek sredstev na vlagatelja. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Mozirje v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Mozirje bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Mozirje: http://www.mozirje.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje, vsak dan do izteka prijave na razpis. VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije: Ivo Glušič, tel. 03/839-33-00 ali na elektronskem naslovu: ivo.glusic@mozirje.si.

AAA Zlata odličnost