Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2569. Akt o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, stran 7113.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena in 52. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je pravna oseba javnega prava in je bil ustanovljen z Aktom o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06, 16/08, 43/08 in 102/08) na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) za nedoločen čas.
(2) Sklad na podlagi prvega odstavka 54. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) deluje kot javni sklad.
(3) Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
(4) Ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije.
(5) Za področje delovanja sklada je pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. člen
Ustanovitelj ima naslednje pristojnosti:
– določi namen sklada, zaradi katerega je sklad ustanovljen,
– sprejme poslovno politiko in daje soglasje k splošnim pogojem poslovanja,
– odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala sklada,
– sprejema poslovni in finančni načrt ter letno poročilo sklada,
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki sklada,
– daje soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih oseb in k skupnim projektom sklada z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta in direktorja sklada,
– na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja,
– odloča o likvidaciji sklada,
– odloča o drugih zadevah skladno z zakonom in tem aktom.
3. člen
(1) Ime sklada je: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
(2) Ime sklada se v angleškem prevodu glasi: Slovene Human Resources Development and Scholarship Fund.
(3) Sedež sklada je v Ljubljani, Dunajska cesta 22.
4. člen
Sklad ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm, v sredini je grb Republike Slovenije. V zunanjem krogu je naziv Republika Slovenija, pod njim v notranjem krogu pa naziv: Nosilec javnega pooblastila. Na zunanjem krogu spodnje strani žiga je naziv: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska cesta 22, Ljubljana, nad sedežem je številka žiga.
II. NAMEN DELOVANJA IN DEJAVNOST SKLADA
5. člen
(1) Sklad je ustanovljen z namenom dodeljevanja sredstev za vlaganje v razvoj človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom, izobraževalnega sistema s potrebami trga dela in za štipendiranje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko sklad izvaja tudi večletne instrumente, sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
6. člen
(1) Sklad izvaja naloge s področij, ki so opredeljena v 5. členu tega akta, predvsem z naslednjimi instrumenti:
– razvojniki za gospodarstvo,
– spodbujanje prehoda raziskovalcev iz institucij znanja v gospodarstvo,
– oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na projektih v gospodarstvu,
– krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu,
– izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij,
– izobraževanje in usposabljanje odraslih,
– izmenjavanje zaposlenih na podobnih delih,
– shema prenosa znanja (»mentorske sheme«),
– dejavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– dejavnosti praktičnega usposabljanja,
– sofinanciranje štipendij in štipendijskih shem,
– posojila za izobraževanje,
– spodbude za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog v povezavi z gospodarstvom,
– spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov in raziskovalcev,
– pretok informacij in popularizacija znanja,
– podpora odličnosti.
(2) Sklad dodeljuje sredstva in druge spodbude na podlagi javnega razpisa, če v zakonu ni določeno drugače.
7. člen
Dejavnosti sklada so:
L / 75.11    Splošna dejavnost javne uprave,
L / 75.12    Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture
        in drugih socialnih storitev, razen
        obveznega socialnega zavarovanja,
L / 5.13    Urejanje gospodarskih področij za
        učinkovitejše poslovanje,
K / 74.873   Druge poslovne dejavnosti,
DE / 22.11   Izdajanje knjig,
DE / 22.13   Izdajanje revij in periodike,
DE/ 22.15    Druga založništva,
J / 65.22    Drugo kreditiranje,
J / 65.23    Drugo finančno posredništvo, d.n.,
J / 67.11    Dejavnost finančnih trgov,
J / 67.13    Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
        posredništvom,
K / 70.12    Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
K / 70.20    Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K / 72.30    Obdelava podatkov,
K / 72.40    Omrežne podatkovne storitve,
K / 74.13    Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K / 74.14    Podjetniško in poslovno svetovanje,
K / 74.832   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K / 74.831   Prevajanje.
III. ORGANA SKLADA
8. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in enočlanska uprava – direktor.
9. člen
(1) Nadzorni svet ima sedem članov.
(2) Nadzorni svet sklada sestavljajo:
– pet predstavnikov Vlade Republike Slovenije, od katerih je en predstavnik funkcionar ali javni uslužbenec ministrstva, pristojnega za delo, en predstavnik pa funkcionar ali javni uslužbenec ministrstva, pristojnega za finance,
– skupni predstavnik delodajalcev oziroma delojemalcev in članov Ekonomsko-socialnega sveta,
– predstavnik Študentske organizacije Slovenije.
(3) Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnih ministrov in institucij. Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(4) Vsaj en član nadzornega sveta mora biti usposobljen za računovodsko ali finančno področje, vsaj en član pa za pravno področje.
(5) Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v skladu, in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
(6) Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen:
– če da pisno odstopno izjavo,
– če pri svojem delu ne ravna s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– če je zamenjal zaposlitev oziroma je začel opravljati funkcijo ali dejavnost, ki je nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu,
– če kot predsednik nadzornega sveta pred prenehanjem mandata oziroma odpovednega roka direktorja ne izvede vseh predpisanih postopkov za imenovanje novega direktorja.
10. člen
(1) Nadzorni svet je veljavno konstituiran, ko so imenovani vsi njegovi člani in se sestane na sklepčni seji.
(2) Člani nadzornega sveta morajo na svoji prvi seji, ki jo skliče direktor sklada ali predsednik Vlade Republike Slovenije, vodi pa jo najstarejši član nadzornega sveta, izmed sebe izvoliti predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Namestnik predsednika v odsotnosti predsednika vodi seje z enakimi pooblastili, pravicami in odgovornostmi, kot jih ima predsednik nadzornega sveta.
(3) Predsednik nadzornega sveta je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh članov nadzornega sveta. Namestnik predsednika nadzornega sveta je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh članov nadzornega sveta.
(4) Če noben član nadzornega sveta na seji ne dobi zadostnega števila glasov za izvolitev za predsednika oziroma namestnika predsednika, mora direktor sklada o tem v 24 urah po koncu seje pisno obvestiti ustanovitelja. Če sklad nima direktorja, mora vsak član nadzornega sveta o tem v 24 urah po koncu seje pisno obvestiti tisti organ, ki mu je podelil mandat. Ustanovitelj mora v 30 dneh po prejemu obvestila o neizvolitvi predsednika oziroma namestnika predsednika imenovati nov nadzorni svet.
11. člen
(1) Nadzorni svet:
– skrbi, da sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen,
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada,
– sprejme splošne pogoje poslovanja sklada,
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja sklada,
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sklada,
– sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila sklada,
– predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki sklada,
– predlaga imenovanje revizorja,
– na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih sklada,
– odloča o drugih zadevah, če je tako določeno v zakonu ali tem aktu.
(2) Direktor sklada mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada.
12. člen
(1) Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in varovati poslovno tajnost javnega sklada.
(2) Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov skladno s predpisom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Nadzorni svet odloča in dela na sejah. Nadzorni svet se mora sestati vsaj štirikrat v enem poslovnem letu.
(3) Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta. Če tako zahtevata najmanj dva člana nadzornega sveta, sejo nadzornega sveta skliče direktor.
13. člen
(1) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna več kakor polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas osebe, ki je vodila sejo.
(2) Sklic seje, vodenje seje, vzdrževanje reda in način odločanja, vodenje zapisnika ter druga vprašanja določi nadzorni svet s poslovnikom.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj. Imenuje ga na podlagi javnega natečaja in po predhodnem mnenju nadzornega sveta. Javni natečaj vodi nadzorni svet.
(2) Direktor je imenovan za dobo največ štirih let in je lahko ponovno imenovan.
(3) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, ter ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje in obsodba ni pogojna.
15. člen
(1) Javni natečaj za direktorja pripravi in objavi sklad najmanj 90 dni pred potekom mandata direktorja, in sicer v Uradnem listu Republike Slovenije, dnevnem časopisu in na spletni strani sklada.
(2) Nadzorni svet ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Nadzorni svet izda kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam, poseben sklep.
(3) Nadzorni svet na podlagi seznama kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj, oblikuje predlog za imenovanje direktorja.
(4) Sklep o izboru kandidata in obvestila neizbranim kandidatom sklad pošlje kandidatom najpozneje v 60 dneh po imenovanju direktorja.
(5) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene predsednik nadzornega sveta z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.
16. člen
(1) Direktor zastopa in predstavlja sklad ter organizira in vodi delo ter poslovanje sklada. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne skrivnosti sklada.
(2) Direktor je odgovoren za zakonitost poslovanja sklada in odgovarja skladu za škodo, nastalo zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.
17. člen
Direktor sklada ima naslednje pristojnosti:
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada,
– organizira in vodi delo ter poslovanje sklada,
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, h kateremu mora pridobiti soglasje nadzornega sveta sklada, ter druge akte sklada,
– predlaga finančni načrt sklada,
– sprejme akt o organizaciji notranje kontrole,
– odloča o pravicah in obveznostih delavcev sklada,
– v skladu s sprejetim finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev sklada med letom po posameznih namenih,
– imenuje posebne delovne in projektne skupine, stalne in občasne komisije,
– je odgovoren za pripravo letnega poslovnega in finančnega načrta sklada,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
18. člen
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na druge osebe na podlagi pisnega pooblastila; prav tako lahko s pisnim pooblastilom prenese na te osebe pravico podpisovanja aktov, pogodb in drugih listin.
19. člen
(1) Direktor je lahko predčasno razrešen:
– če da pisno odstopno izjavo,
– če ustanovitelj ne sprejme letnega poročila sklada, ker meni, da so navedbe direktorja v letnem poročilu netočne ali zavajajoče oziroma dajejo napačno sliko stanja sklada, te domneve pa potrdi Računsko sodišče ali pooblaščeni revizor, ki ga posebej za ta namen imenuje ustanovitelj,
– če ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagata zakon in ta akt, ali ni izpolnil cilja oziroma ciljev, določenih v poslovnem in finančnem načrtu sklada.
(2) Če direktor umre, postane poslovno nesposoben ali je razrešen iz krivdnih razlogov, opravlja njegovo funkcijo do imenovanja novega direktorja predsednik nadzornega sveta ali član nadzornega sveta, ki ga za to pooblasti ustanovitelj, vendar najdlje 90 dni. V času, ko član nadzornega sveta opravlja funkcijo direktorja, mu miruje članstvo v nadzornem svetu.
(3) Če direktor da odstopno izjavo ali mu poteče mandat, mora predsednik nadzornega sveta izvesti vse postopke za imenovanje novega direktorja najmanj 90 dni pred potekom odpovednega roka oziroma mandata direktorja.
IV. ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA SKLADA
20. člen
Za opravljanje posameznih dejavnosti sklada se lahko oblikujejo notranje organizacijske enote.
21. člen
Organizacija, sistemizacija in določitev delovnih mest, potrebnih za izvajanje nalog, ter druga vprašanja, povezana z delovanjem sklada, se podrobneje uredijo z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor s soglasjem nadzornega sveta sklada.
22. člen
(1) Splošni pogoji poslovanja sklada določajo:
– merila za določitev upravičencev do sredstev oziroma spodbud,
– pogoje za pridobitev sredstev in spodbud,
– obseg sredstev in spodbud, ki jih lahko prejme posamezen upravičenec,
– medsebojne pravice in obveznosti sklada in upravičenca po dodelitvi sredstev oziroma spodbud in
– postopke za izbor upravičencev in podeljevanje sredstev in spodbud.
(2) Instrumenti, ki se sofinancirajo iz Evropskega socialnega sklada, se izvajajo v skladu s pogoji in merili, ki jih potrdi pristojni organ.
23. člen
(1) Sklad vodi evidence vseh dodeljenih sredstev, spodbud in drugega poslovanja ter arhive vseh predloženih in izdanih listin.
(2) Sklad mora zagotoviti računalniško podporo za spremljanje evidenc in arhivov iz prejšnjega odstavka.
V. PREMOŽENJE IN SREDSTVA SKLADA
24. člen
Prejemki od upravljanja namenskega premoženja sklada se lahko v soglasju z ustanoviteljem uporabljajo za delovanje sklada. Sredstva se enkrat ali večkrat na leto prenesejo z denarnega podračuna za namensko premoženje, odprtega v skladu z zakonom, ki ureja javne sklade, na denarni podračun za vplačila in izplačila sredstev za delo in plačila za opravljene storitve in drugih prejemkov iz dejavnosti sklada.
25. člen
(1) Ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje sklada iz državnega proračuna za:
– izplačilo plač zaposlenih ter drugih materialnih stroškov, povezanih z delom zaposlenih, ter za izplačilo sejnih in drugih povračil članom nadzornega sveta,
– za kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega drobnega inventarja, za opremo in poslovne prostore.
(2) Ustanovitelj zagotavlja sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena, če sredstva iz 24. člena ne zadoščajo.
26. člen
(1) Programska sredstva iz državnega proračuna pristojnih ministrstev prejme sklad za opravljanje programskih nalog, določenih v 5. in 6. členu tega akta. Sredstva se skladu dodeljujejo na podlagi pogodbe med ministrstvom in skladom.
(2) Programska sredstva, ki jih dobi sklad kot posrednik za izplačilo sredstev končnim upravičencem sredstev, se pri izplačilu iz državnega proračuna evidentirajo kot končna poraba sredstev, zato se ne smejo evidentirati kot prihodek in odhodek tudi pri skladu. Za posredovanje denarnih sredstev končnim upravičencem se v poslovnih knjigah sklada vzpostavijo evidence na kontih stanja.
27. člen
(1) Za opravljanje nalog, določenih v 5. in 6. členu tega akta, sklad pridobiva sredstva tudi iz sredstev Evropskega socialnega sklada prek proračunov pristojnih ministrstev. Sredstva se dodeljujejo skladu na podlagi pogodbe med ministrstvom in skladom ter skladno z instrumenti, ki jih potrdi pristojni organ.
(2) Določilo iz drugega odstavka prejšnjega člena se uporablja tudi za sredstva Evropskega socialnega sklada.
28. člen
Namenska sredstva sklada so sredstva iz koncesijskih dajatev in drugi viri.
29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sklada se razporedi na predlog nadzornega sveta v soglasju z ustanoviteljem skladno z zakonom, ki ureja javne sklade.
30. člen
O pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog nadzornega sveta ob sprejetju letnega poročila skladno z zakonom, ki ureja javne sklade.
31. člen
Vrednost namenskega premoženja sklada, katerega imetnik je Republika Slovenija, ob ustanovitvi znaša 1.610.674.942,66 SIT (6.721.227,44 EUR).
VI. NADZOR NAD SKLADOM
32. člen
Nadzor nad delom in poslovanjem sklada izvaja ministrstvo, pristojno za delo.
33. člen
Sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila, pripravljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in pripravljati računovodska poročila skladno z zakonom, ki ureja računovodstvo javnega sektorja, in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
34. člen
Poslovne knjige in poslovna poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja z namenskim premoženjem.
35. člen
(1) Sklad mora organizirati notranje revidiranje skladno s predpisi, ki urejajo javne finance.
(2) Letno poročilo sklada revidira pooblaščeni revizor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
36. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06, 16/08, 43/08 in 102/08).
37. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-2/2009/5
Ljubljana, dne 24. junija 2009
EVA 2009-2611-0060
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost