Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2553. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2008, stran 7065.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 21. redni seji dne 24. junija 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šalovci za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Šalovci.
2. člen
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v evrih|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |skupina/podskupina kontov        | Realizacija|
|   |                     |     2008|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  2.169.278|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  1.123.300|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.020.198|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    65.414|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    37.688|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki             |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    67.593|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    14.676|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     961|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |      –|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    51.956|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    6.735|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    6.175|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |     560|
|   |nemat. premoženja            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   971.650|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   971.650|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  2.200.065|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   565.765|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   101.231|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    15.639|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   383.788|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    18.746|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    46.361|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   361.558|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |      34|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   177.788|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    78.737|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   104.999|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.222.328|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.222.328|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    50.414|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi       |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski tranferi prav. in   |    29.800|
|   |fizič. oseb., ki niso pror. uporabniki  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi javnim    |    20.614|
|   |zavodom                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.- |   –30.787|
|   |II.                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.    |    1.190|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |    1.190|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |    –1.190|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI |   –31.977|
|   |MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN   |       |
|   |DANIH POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|500  |Domače zadolževanje           |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    51.935|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    51.935|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      |   –51.935|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA    |   –83.912|
|   |RAČUNIH (III.+IV.+X) =(I.+IV.+VIII.)-  |       |
|   |(II.+V.+IX.)               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU   |     915|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-17/2009
Šalovci, dne 24. junija 2009
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost