Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2498. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-B), stran 6943.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2009.
Št. 003-02-6/2009-15
Ljubljana, dne 29. junija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODPRAVLJANJU POSLEDIC DELA Z AZBESTOM (ZOPDA-B)
1. člen
V Zakonu o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(osebna veljavnost)
(1) Do pravic po tem zakonu so upravičene osebe, ki so ali so bile zaposlene pri delodajalcih, ki so predelovali, skladiščili, vgrajevali, uporabljali ali odstranjevali azbest oziroma azbestne izdelke, na delovnih mestih, kjer so ali so bile izpostavljene azbestu.
(2) Do pravic po tem zakonu so upravičene tudi osebe, zaposlene pri drugih delodajalcih, ki so na podlagi pravnega posla opravljale delo pri delodajalcih iz prejšnjega odstavka ter so bile izpostavljene azbestu pri delu.
(3) Do pravic po tem zakonu so upravičene tudi osebe, ki so pri svojem poklicnem delu uporabljale delovno ali osebno varovalno opremo, ki je vsebovala azbest, ali so pri svojem poklicnem delu prihajale v stik z azbestnimi vlakni na drugačen način.
(4) Do pravic po tem zakonu so upravičene tudi osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so zbolele za mezoteliomom zaradi izpostavljenosti azbestu na ozemlju Republike Slovenije, če so imele v času izpostavljenosti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.«.
2. člen
Črta se drugi odstavek 3. člena.
3. člen
V petem odstavku 4. člena se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom »tretjega in četrtega odstavka tega člena«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(pogoji za izplačilo in uveljavljanje izplačila)
(1) Pogoji za izplačilo odškodnine so:
– da je vlogo za odškodnino vložila oseba iz 2. člena tega zakona pri medresorski komisiji,
– da je oseba iz prejšnje alineje pridobila mnenje o verifikaciji bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu,
– da je bilo v postopku pred medresorsko komisijo ugotovljeno, da so izpolnjeni pogoji za izplačilo odškodnine upravičencu,
– da je bil med strankami dosežen sporazum o izplačilu odškodnine.
(2) Dediči umrle osebe iz 2. člena tega zakona lahko zahtevajo nadaljevanje postopka pred medresorsko komisijo ter vstopijo v postopek sporazumevanja o odškodnini, če so bili izpolnjeni pogoji iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka.
(3) V postopku iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe predpisov o splošnem upravnem postopku, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
(4) Medresorska komisija odloči o izpolnjevanju pogojev za izplačilo odškodnine v roku 3 mesecev, po prejemu popolne vloge iz prve alineje prvega odstavka tega člena in mnenja o verifikaciji bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu iz druge alineje prvega odstavka tega člena.
(5) Zoper odločbo v postopku iz tretje alineje prvega odstavka tega člena pritožba ni dovoljena.«.
5. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odškodnina za posamezne vrste poklicnih bolezni in za mezoteliom iz 4. člena tega zakona se določi po naslednji shemi:«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Merila iz drugega odstavka tega člena se podrobneje določijo v izvršilnem predpisu iz petega odstavka 4. člena tega zakona.«.
6. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravico do invalidske pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko uveljavijo osebe iz prvega, drugega in tretjega odstavka 2. člena tega zakona, če je pri njih po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ugotovljena invalidnost II. oziroma III. kategorije zaradi poklicne bolezni iz 4. člena tega zakona in so dopolnile najmanj 23 let pokojninske dobe.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Osebe, ki so bile izpostavljene azbestu pri delu in ne izpolnjujejo pogojev za uveljavitev pravice do invalidske pokojnine po prvem odstavku tega člena, imajo pravico do prednostne obravnave v programih aktivne politike zaposlovanja.«
7. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »4 članice ali člane« nadomesti z besedilom »5 članic ali članov ter njihovih namestnikov«.
V istem odstavku se v četrti alineji pika nadomesti z vejico ter doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– 1 člana predlagajo organizacije, ki zastopajo obolele zaradi izpostavljenosti azbestu.«.
8. člen
Besedilu 9. člena, ki postane prvi odstavek, se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Član skupine iz prejšnjega odstavka, ki je pri osebi, ki je vložila zahtevo za verifikacijo bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, že pred postopkom verifikacije ugotavljal ali postavil diagnozo bolezni iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega zakona, mora prenehati z delom v tej zadevi in to sporočiti vodji skupine.
(3) Interdisciplinarna skupina iz prvega odstavka tega člena je verifikacijo bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in oceno zmanjšanja življenjskih funkcij dolžna podati najkasneje tri mesece po vloženi zahtevi.«.
9. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(postopek sporazumevanja o odškodnini)
(1) Po končanem postopku pred medresorsko komisijo, medresorska komisija pisno predlaga delodajalcu in upravičencu, oziroma njegovim dedičem sklenitev sporazuma o odškodnini.
(2) Republika Slovenija krije odškodnino v višini 60% na način iz 6. člena tega zakona določenega zneska. Sporazum je dosežen, ko ga podpiše upravičenec.
(3) Delodajalec krije odškodnino v višini 40% na način iz 6. člena tega zakona določenega zneska. Sporazum je dosežen, ko ga podpišeta tako delodajalec kot upravičenec.
(4) Kadar delodajalec, pri katerem je bil upravičenec zaposlen, oziroma pravni naslednik delodajalca več ne obstaja, ali če bi plačilo njegovega dela odškodnine resno ogrozilo njegov obstoj oziroma bistveno otežilo njegovo poslovanje, lahko medresorska komisija odloči, da Republika Slovenija krije večji del odškodnine, kot je določeno v prejšnjem odstavku. Merila in kriterije za znižanje deleža odškodnine določi vlada.
(5) Po končanem postopku pred medresorsko komisijo, medresorska komisija pisno predlaga upravičencu do odškodnine iz četrtega odstavka 2. člena, oziroma njegovim dedičem, sklenitev sporazuma o odškodnini. Sporazum je dosežen, ko ga upravičenec podpiše. Republika Slovenija krije, na način iz 6. člena tega zakona določeno odškodnino, v celoti.
(6) Del sporazuma o odškodnini je izjava upravičenca, da proti podpisniku sporazuma, na podlagi iste poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, ne bo vložil tožbe pri pristojnem sodišču.
(7) Če upravičenec sprejme predloženi sporazum, se mu odškodnina izplača v dveh mesecih po datumu, ko sporazum podpišejo stranke sporazuma.
(8) Sporazum o odškodnini je izvršilni naslov.«.
10. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Medresorska komisija na podlagi vloge, odločbe invalidske komisije o priznanju invalidnosti II. ali III. kategorije, katere vzrok je poklicna bolezen zaradi izpostavljenosti azbestu in na podlagi podatkov o starosti upravičenca ter o dopolnjeni pokojninski dobi z odločbo, izdano v splošnem upravnem postopku ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. Če so pogoji iz prejšnjega stavka izpolnjeni, medresorska komisija posreduje pisni zahtevek in odločbo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za priznanje in odmero pokojnine.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka pritožba ni dovoljena.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
11. člen
(1) Pristojni minister izda izvršilni predpis iz petega odstavka 4. člena zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
(2) Vlada določi merila in kriterije iz četrtega odstavka 10. člena v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
12. člen
(1) Člana medresorske komisije iz 8. člena zakona, ki ga predlagajo organizacije, ki zastopajo obolele zaradi izpostavljenosti z azbestom, imenuje Vlada najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do imenovanja člana medresorske komisije iz prejšnjega odstavka tega člena, medresorska komisija dela in odloča v dosedanji sestavi.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-01/08-1/48
Ljubljana, dne 19. junija 2009
EPA 2276-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost