Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2556. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009, stran 7072.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in druge alineje drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog županje na 25. redni seji dne 17. 6. 2009 sprejel
R E B A L A N S (I)
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/09) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v €|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |  Rebalans za|
|   |                     |   leto 2009|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |   3.401.072|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   2.450.671|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2.141.665|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek           |   1.754.815|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    164.400|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Davki na blago in storitve      |    222.450|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    309.006|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od  |    67.000|
|   |premoženja                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     3.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |    15.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|     4.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    220.006|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    33.346|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    33.346|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    30.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    30.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    887.055|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    777.055|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    110.000|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |   4.041.609|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    902.902|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    241.708|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    33.303|
|   |varnost                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    591.581|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    36.310|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |    930.135|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    25.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |    649.830|
|   |gospodinjstvom              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    76.000|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    179.305|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   2.122.202|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   2.122.202|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    86.370|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in    |    83.285|
|   |fiz.os., ki niso prorač. upor.      |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim   |     3.085|
|   |uporabnikom               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   –640.537|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       0|
|   |naložb                  |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VIII.|ODPLAČIILA DOLGA (550)          |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   –640.537|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |    640.537|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |    641.359|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov v obdobju 2009–2013, so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2009-9
Šmarjeta, dne 17. junija 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost