Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

Ob-4853/09 , Stran 1776
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, matična št. 1357727, davčna št. SI43471862. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in subvencionirana cena: 2.1 Občinsko stanovanje št. 15 v skupni izmeri 56,13 m2, s subcencionirano ceno: 53.900,00 EUR. 2.2 Občinsko stanovanje št. 14 v skupni izmeri 81,02 m2, s subvencionirano ceno: 74.500,00 EUR. Obe stanovanji se nahajata v 1. nadstropju več stanovanjske stavbe, na naslovu Ojstriška vas 38, 3304 Tabor, parc. št.: 1994, k.o. Ojstriška vas, Občina Tabor in je namenjenih izključno za prodajo občanom Občine Tabor. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno« in bo prodana ponudniku, za katerega bo ugotovljeno, da je podal ponudbo, najbolj skladno z razpisnimi pogoji in bo izbran s sklepom župana. 3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno predpogodbo v roku 8 dni po opravljenem izboru in prodajno pogodbo v roku 60 dni po opravljenem izboru. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Tabor pravico zadržati vplačano varščino. 3.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 4.1 Ponudnik je dolžan poravnati varščino v višini 10% subvencionirane cene nepremičnine na TRR Občine Tabor, pri UJP Žalec, št. 01384-0100004757. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire najprimernejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 8 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo upoštevana. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin – stanovanj v Občini Tabor« na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tabor. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta, – potrdilo iz gospodinjske evidence družinskih članov (za mlade družine in mlade pare), – dokazilo o statusu mladega raziskovalca (za mlade raziskovalce), – dokazilo o upokojitvi (za upokojence), – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 30. 8. 2009. S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno subvencionirano ceno nepremičnin. 5. Dodatne informacije: dodatne informacije in ogledi stanovanj: Saša Zidanšek Obreza, direktorica OU, tel. 040/490-713. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 13. 7. 2009,ob 14. uri v sejni sobi Občine Tabor. 6.2 V primeru večih enakovrednih ponudb glede na razpisne pogoje, bo pristojna Komisija ponudnike pozvala na razgovor, v roku 3 delovnih dni. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 dni po odpiranju prispelih ponudb. 6.4 Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla. 7. Posebni kriteriji: Prednost pri nakupu stanovanj bodo ob upoštevanju daljše dobe stalnega bivanja v Občini Tabor imeli občani Občine Tabor po naslednjem vrstnem redu: – mlade družine (tudi enostarševske) do 30 let,glede na višje število otrok, – družine (tudi enostarševske) nad 30 let, glede na višje število otrok, – mladi pari do 30 let, – osebe s statusom mladega raziskovalca, – upokojenci, – ostali. 8. Poseben pogoj: Kupec stanovanja ne sme prodati najmanj pet let od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, to je na oglasni deski Občine Tabor, na spletni strani Občine Tabor: http://www.obcina-tabor.si in v Uradnem listu RS.

AAA Zlata odličnost