Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

157. Akt o razrešitvi dolžnosti ministrice za zdravstvo, družino in socialno varstvo
158. Akt o imenovanju ministra za zdravstvo, družino in socialno varstvo
159. Akt o imenovanju namestnika ministra za zakonodajo
160. Akt o imenovanju namestnika ministra za informiranje
161. Sklep Skupščine Republike Slovenije o razrešitvi dolžnosti namestnika ministrice za zdravstvo, družino in socialno varstvo
162. Akt o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani
163. Akt o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Mariboru
164. Akt o izvolitvi predsednice Temeljnega sodišča v Kranju
165. Akt o izvolitvi predsednika Temeljnega sodišča v Novi Gorici
166. Akt o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Kopru
167. Akt o izvolitvi dveh sodnic Temeljnega sodišča v Ljubljani
168. Akt o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Novi Gorici
169. Akt o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru
170. Akt o razrešitvi dveh sodnikov Temeljnega sodišča v Celju
171. Akt o razrešitvi sodnika in sodnice Temeljnega sodišča v Mariboru
172. Akt o razrešitvi namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
173. Akt o razrešitvi namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
174. Akt o imenovanju javnega pravobranilca Republike Slovenije
175. Akt o razrešitvi namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
176. Akt o imenovanju direktorja Narodnega muzeja Ljubljana za dobo štirih let

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

177. Uredba o izvajanju civilne službe
178. Odlok o spremembi odloka o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, do izvedbe denacionalizacije
179. Sklep o osnovi za obračun plač delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije za mesec januar
180. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

181. Odredba o ustanovitvi Šole za podčastnike Teritorialne obrambe Republike Slovenije
182. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije novembra 1991

BANKA SLOVENIJE

183. Sklep o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti
184. Sklep o spremembi sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije
185. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi pogojev in načina za nakup in prodajo državnih vrednostnih papirjev
186. Sklep o dopolnitvah sklepa o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
187. Sklep o spremembi sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine
188. Sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

189. Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije

OBČINE

Brežice

192. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Cerknica

193. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta RTP 110/20 kV Cerknica z razvodom

Črnomelj

194. Sklep o renominaciji ll. proračuna občine Črnomelj za leto 1991

Grosuplje

195. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Grosuplje v prvem trimesečju leta 1992
196. Odlok o davkih občanov v letu 1992
197. Odlok o preimenovanju naselij in o poimenovanju novih naselij v občini Grosuplje
198. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Grosuplje
199. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Grosuplje
200. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
201. Odredba o spremembi tarif za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje
202. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
203. Sklep o povečanju pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Grosuplje

Idrija

204. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih Skupščine občine Idrija

Kranj

205. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Kranj v prvem trimesečju leta 1992
206. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi organov s področja cen

Krško

207. Odredba o določitvi akontacije vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1992

Laško

208. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje podjetništva v občini Laško
209. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
210. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks

Lenart

211. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v občini Lenart v prvem trimesečju 1992
212. Odlok o poslovnem času v občini Lenart
213. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lenart za leto 1992

Ljubljana

190. Odlok o spremembah odlokov o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela v Ljubljani
191. Sklep o imenovanju tajnice mestne volilne komisije

Ljubljana Moste-Polje

215. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog

Ljubljana-Center

214. Sklep o spremembi sklepa o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana Center

Logatec

216. Odlok o zbiranju in odvozu odpadkov v občini Logatec
217. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992

Metlika

218. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Metlika v I. trimesečju 1992
219. Odlok o davkih občanov občine Metlika

Mozirje

220. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov občine Mozirje
221. Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi geodetske uprave občine Mozirje in Velenje
222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Mozirje
223. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva
224. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo občine Mozirje
225. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje
226. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za zobozdravstveno dejavnost Zgornje Savinjske doline
227. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline
228. Odlok o imenovanju ulic v naselju Nazarje
229. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Bočna
230. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone "Vrbje" na Ljubnem ob Savinji

Novo mesto

231. Odredba o spremembi odredbe o delovnem času upravnih organov občine Novo mesto
232. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in izdajo dovoljenj

Ribnica

233. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ribnica za leto 1991
234. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Ribnica za l. trimesečje 1992
235. Odlok o davkih občanov za leto 1992
236. Odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru v občini Ribnica
237. Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju občine Ribnica
238. Odlok o zazidalnem načrtu R 7/4 in S 7 Ribnica
239. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnem času
240. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda "Miklova hiša" Ribnica

Slovenske Konjice

241. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Slovenske Konjice v letu 1992
242. Odlok o spremembah odloka o davkih občanov

Škofja Loka

243. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Šmarje pri Jelšah

244. Poročilo volilne komisije v krajevni skupnosti o izidu glasovanja na predhodnem referendumu dne 8. 12. 1991

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembi odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
2. Popravek odredbe o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi najvišjih cen (Ljubljana)
3. Popravek odredbe o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Grosuplje)
4. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Sevnica za leto 1991
5. Popravek odloka o razdelitvi VIZ Šmarje pri Jelšah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v občini Šmarje pri Jelšah
AAA Zlata odličnost