Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

219. Odlok o davkih občanov občine Metlika, stran 241.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju javne, porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in določil zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89 in RS, št. 48/90) ter 10. člena odloka o volitvah, sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Metlika (SDL, št. 2/90) je Skupščina občine Metlika na skupni seji vseh zborov dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o davkih občanov občine Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V občini Metlika se uvaja obveznost plačevanja davkov občanov, ki so po zakonu dohodek občine.
Davki se odmerjajo, plačujejo in izterjujejo po določbah zakona o davkih občanov tega odloka ter predpisih, izdanih na njihovi podlagi.
2. člen
Z davki se financira javna poraba, ki jo je občina dolžna financirati po ustavi, zakonih in drugih predpisih.
3. člen
Občani plačujejo po tem odloku:
1. davek na dediščine in darila
2. davek od premoženja
3. davek na dobitke od iger na srečo
II. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
4. člen
Zavezanec za davek na dediščine in darila je občan, ki v občini podeduje ali dobi v dar premoženje in tudi občan, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.
Davek na dediščine in darila se plačuje v naslednji višini:
-------------------------------------------------------------------------
              Sorodstveno
              razmerje, ki
              ustreza       Sorodstveno
              drugemu       razmerje, ki    Vsi
    Od vrednosti SLT  dednemu redu     ustreza tretjemu  drugi
    nad      do  (starši, bratje   dednemu redu
              sestre in njihovi  (dedi, babice)
              potomci)
-------------------------------------------------------------------------
         241.000  5          8          11
  241.000  1,083.000  6          9          13
 1,083.000  1,926.000  7          10         15
 1,926.000  2,768.000  8          11         17
 2,768.000  3,611.000  9          12         19
 3,611.000  4,453.000  10          13         21
 4,453.000  5,296.000  11          14         23
 5,296.000  6,138.000  12          15         25
 6,138.000  6,981.000  13          16         27
 6,981.000        14          17         30
-------------------------------------------------------------------------
III. DAVEK OD PREMOŽENJA
5. člen
Zavezanec za davek od premoženja je občan, ki je lastnik oziroma uživalec stavbe, stanovanja, dela stavbe ali garaže (v nadaljnjem besedilu: stavbe), prostora za počitek in rekreacijo in plovnega objekta dolžine najmanj 8 metrov.
Davek od premoženja se plačuje ne glede na to, ali ga uporablja lastnik oziroma uživalec, ali ga daje v najem.
Ne obdavčujejo se stanovanjski prostori do 160 m2 uporabne površine.
6. člen
Vrednost stavbe se ugotovi po naslednjih merilih in na način:
– po povprečni gradbeni ceni 1m2 koristne stanovanjske površine, upoštevajoč normalno stopnjo opremljenosti
– po gradbeni izvedbi stavbe
– po letu gradnje, oziroma letu in obsegu rekonstrukcije stavbe
Za koristno stanovanjsko površino se šteje tlorisna površina sob, predsob, kuhinj, hodnikov, stopnišč, kopalnic, stranišč, shramb, kleti, poslovnih prostorov, garaž in drugih zaprtih prostorov stavbe.
7. člen
Glede na gradbeno izvedbo se na povprečno vrednost 1 m2 koristne stanovanjske površine uporabi količnik:
– ob izvedbi, pri kateri so zidovi opečni, delno betonski z masivnimi stropi je količnik 1,00;
– ob izvedbi, pri kateri so zidovi opečni, stropi leseni je količnik 0,90;
– montažne hiše: količnik 0,80;
– ob izvedbi, pri kateri so zidovi iz kamna, stropi leseni: količnik 0,70;
– ob izvedbi, pri kateri so stene in stropi leseni (brunarice): količnik 0,60
Vrednost 1 m2 stanovanjske površine ugotovljeno po prvem odstavku tega člena se zmanjša za:
– pri kletnih prostorih za 75%
– pri ložah za 30%
– pri mansardnih prostorih za 20%
– pri garažah kot samostojnih objektih za 50% Površine neizgrajenih podstrešij se ne vrednotijo.
8. člen
Od ugotovljene vrednosti po 6. in 7. členu se odšteje obraba stavbe. Odločba o odmeri davka je stalna in se spremeni takrat, kadar pride do spremembe vrednosti stavbe ali do spremembe davčnih predpisov.
9. člen
Zavezanec za davek od premoženja je dolžan vložiti napoved za odmero davka od premoženja v roku 30 dni po izdaji dovoljenja za uporabo stavbe, oziroma od pričetka uporabe stavbe,.če se stavba prične uporabljati pred izdajo uporabnega dovoljenja. Davčna napoved je enkratna. Zavezanci davka na posest stavb, ki so med letom opravili rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo že obstoječih stavb, so dolžni vložiti davčno napoved do 31. januarja po preteku leta, ko je bila opravljena rekonstrukcija.
10. člen
Ugotovljena vrednost stavbe, ki je osnova za odmero davka od premoženja, se spremlja v skladu s spreminjanjem gradbene vrednosti 1m2 koristne stanovanjske površine.
Za gradbene in stanovanjske zadeve pristojni organ občine mora vsako leto do 31. 1. za preteklo leto predložiti Upravi za družbene prihodke podatke o povprečni gradbeni ceni 1m2 stanovanjske površine brez vrednosti komunalnega opremljanja zemljišč.
11. člen
Davek od stavb se v občini Metlika ne plačuje od stavb, ki so oproščene plačila po zakonu, od stavb, ki ležijo na demografsko ogroženem področju, ne plačujejo pa ga tudi tisti lastniki stavb, katerih letni dohodek na družinskega člana ne presega 10% povprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu Republike Slovenije v preteklem letu.
Oprostitev po tem členu se ne prizna za prostore, ki so namenjeni za počitek in rekreacijo. Od stavb, ki so namenjene za počitek in rekreacijo se davek od premoženja na posest stavb ne plača oziroma ne vrednotijo prostori, ki so namenjeni za spravilo vina, sadja, orodja in podobno. Za ugotavljanje vrednosti prostorov za počitek in rekreacijo se pri zidanicah povprečna gradbena cena 1 m2 zniža za 50%.
12. člen
Zavezancu za davek na posest stavb z več kot tremi družinskimi člani, ki so skupaj z njim stalno prebivali v njegovih stanovanjskih prostorih v letu pred letom, za katero se davek odmerja, se odmerjeni davek zniža za 10% za vsakega nadaljnjega člana.
13. člen
Davek od premoženja se plačuje od davčne osnove v naslednji višini:
1. Od stanovanjskih stavb, stanovanj in garaž:
------------------------------------------------------
           Osnova v SLT       Stopnja
        nad        do        v%
------------------------------------------------------
               126.000       0,10
      126.000      800.000       0,20
      800.000     1,600.000       0,30
     1,600.000     2,400.000       0,45
     2,400.000     3,000.000       0,65
     3,000.000     3,610.000       0,85
     3,610.000                1,00
------------------------------------------------------
2. Od prostorov za počitek in rekreacijo:
---------------------------------------------------
          Osnova v SLT       Stopnja
        nad        do       v%
---------------------------------------------------
              126.000      0,20
      126.000     800.000      0,40
      800.000    1,600.000      0,60
     1,600.000    2,400.000      0,80
     2,400.000    3,000.000      1,00
     3,000.000    3,610.000      1,20
     3,610.000               1,50
---------------------------------------------------
3. Od poslovnih prostorov:
---------------------------------------------------
          Osnova v SLT       Stopnja
        nad        do       v%
---------------------------------------------------
              126.000      0,15
      126.000     800.000      0,35
      800.000    1,400.000      0,55
     1,400.000    2,000.000      0,75
     2,000.000    2,707.000      1,00
     2,707.000               1,25
---------------------------------------------------
Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne uporablja za opravljanje dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedene namene, se stopnja davka iz 3. točke poveča za 100%.
4. Od plovnih objektov:
Za plovne objekte nad 8 do 9 m dolžine znaša davek 2.300 SLT, za vsak nadaljnji meter dolžine pa po 900 SLT.
Pavšalni znesek davka se za vsako leto starosti zniža za 5%. Lastniki plovnih objektov, ki so zavezanci za davek od premoženja, morajo vsako leto do 31. januarja vložiti davčno napoved. Ne obdavčujejo se plovni objekti, stari nad 15 let.
Uprava za družbene prihodke bo letno valorizirala vrednosti stanovanjskih stavb, stanovanj, garaž, poslovnih prostorov, prostorov za počitek in rekreacijo na podlagi odloka o ugotovitvi povprečne gradbene cene stanovanj v občini Metlika. Valorizirala bo tudi lestvico davčnih osnov iz 1., 2. in 3. točke tega člena z indeksom porasta cen gradbenih objektov v družbeni lastnini v Republiki Sloveniji.
Za plovne objekte bo Uprava za družbene prihodke valorizirala pavšalni letni znesek z letno stopnjo rasti povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
IV. DAVKE NA DOBITKE OD IGER NA SREČO
14. člen
Davek na dobitke od iger na srečo se plačuje po stopnji 15%.
Davek na dobitke od iger na srečo se ne plačuje, če vrednost posameznega dobitka ne presega 3.600 SLT.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o davkih občanov občine Metlika (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1992 dalje.
Št. 325-3/91
Metlika, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Metlika
Branko Matkovič, dipl. jur. l. r.