Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

235. Odlok o davkih občanov za leto 1992, stran 251.

Na podlagi 161. člena statuta občine Ribnica (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/78 in 2/82 ter Uradni list RS, št. 28/90), 45. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) ter 158., 163. in 165. člena zakona o davkih občanov (Uradni list RS, št. 36/88, 8/89 in 48/90) je Skupščina občine Ribnica na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o davkih občanov za leto 1992
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V občini Ribnica se določijo osnove in stopnje za vrste davkov, ki po zakonu o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) pripadajo občini.
2. člen
S tem odlokom se določijo osnove in stopnje za naslednje vrste davkov:
1. davek na dediščine in darila
2. davek od premoženja
3. davek na dobitke od iger na srečo.
II. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
3. člen
Davek na dediščine in darila se plačuje v občini Ribnica na podlagi zakona o davkih občanov, po naslednjih stopnjah:
------------------------------------------------------------------------
              Sorodstveno
              razmerje, ki
              ustreza       Sorodstveno
              drugemu       razmerje, ki    Vsi
    Od vrednosti SLT  dednemu redu    ustreza tretjemu  drugi
    nad      do  (starši, bratje,  dednemu redu
              sestre in njihovi  (dedi, babice)
              potomci)
------------------------------------------------------------------------
                        Stopnja v%
------------------------------------------------------------------------
        241.000  5          8          11
  241.000  1,083.000  6          9          13
 1,083.000  1,926.000  7          10         15
 1,926.000  2,768.000  8          11         17
 2,768.000  3,611.000  9          12         19
 3,611.000  4,453.000  10         13         21
 4,453.000  5,296.000  11         14         23
 5,296.000  6,138.000  12         15         25
 6,138.000  6,981.000  13         16         27
 6,981.000         14         17         30
------------------------------------------------------------------------
III. DAVEK OD PREMOŽENJA
4. člen
Zavezanec za davek od premoženja je fizična oseba, s prebivališčem v občini Ribnica, ki poseduje:
1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljevanju: stavbe);
2. prostore za počitek oziroma rekreacijo; 3. plovne objekte dolžine najmanj 8 metrov.
5. člen
Osnova za davek od premoženja po 1. in 2. točki prejšnjega člena je vrednost, ugotovljena po pravilniku o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81). Vrednost točke ugotovi upravni organ občine pristojen za stanovanjske zadeve.
6. člen
Davek od premoženja se v občini Ribnica ne plačuje od stavb, ki so oproščene po 161. členu republiškega zakona o davkih občanov ter
1. od vseh stavb v naseljih naslednjih katastrskih občin:
– k.o. Gora,
– k.o. Podpoljane,
– k.o. Travnik,
– k.o. Grčarice,
– k.o. Retje,
– k.o. Velike Poljane,
– k.o. Hrib,
– k.o. Sveti Gregor in
– k.o. Žimarice
2. od stavb v naslednjih naseljih:
– Dane v k.o. Dane,
– Zapuže v k.o. Gorenja vas,
– Makoše in Otavice v k.o. Gorica vas,
– Zadolje v k.o. Prigorica,
– Brinovščica, Čmec, Graben in Hojče v k.o. Sodražica,
– Gorenji Lazi; Hudi konec, Preska in Sinovica v k. o. Vinice,
– Nova Štifta in Ravni dol v k.o. Zamostec.
Zavezancem za davek na posest stavb, ki so skupaj z več kot tremi družinskimi člani stalno prebivali v lastnih stanovanjskih prostorih oziroma stanovanjskih stavbah v letu pred letom, za katero se odmerja davek, se odmerjeni davek zniža za 10% za vsakega naslednjega družinskega člana.
Ne glede na določbe 1. in 2. odstavka tega člena se davek od premoženja plačuje od stavb, delov stavb in od stanovanjskih prostorov, ki se sezonsko ali občasno uporabljajo za počitek ali oddih (počitniške hišice in podobno).
7. člen
Davek na posest stavb plačujejo zavezanci od vrednosti stavbe – davčne osnove po naslednjih stopnjah:
– za stanovanjske stavbe, stanovanja in garaže:
-----------------------------------------------------
     Če znaša davčna osnova SLT      Stopnja
    nad           do        v%
-----------------------------------------------------
              126.000       0,10
  126.000         316.000       0,20
  316.000         790.000       0,30
  790.000        1,579.000       0,45
 1,579.000        2,764.000       0,65
 2,764.000        3,610.000       0,85
 3,610.000                   1,00
-----------------------------------------------------
- za stavbe in prostore, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo za počitek in rekreacijo:
-----------------------------------------------------
     Če znaša davčna osnova SLT      Stopnja
    nad            do        v%
-----------------------------------------------------
              126.000       0,20
  126.000         316.000       0,35
  316.000         790.000       0,50
  790.000        1,579.000       0,70
 1,579.000        2,764.000       0,90
 2,764.000        3,610.000       1,20
 3,610.000                    1,50
-----------------------------------------------------
– za poslovne stavbe in poslovne prostore:
-----------------------------------------------------------------
    Če znaša davčna osnova SLT      Stopnja
   nad            do        v%
-----------------------------------------------------------------
              126.000       0,15
 126.000          316.000       0,35
 316.000          790.000       0,55
 790.000         1,579.000       0,75
             1,579.000     2,707.000    1,00
             2,707.000             1,25
-----------------------------------------------------------------
Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedene namene, se stopnja davka poveča za 100%.
8. člen
Zavezanci davka od premoženja so občinski upravi za družbene prihodke dolžni dati potrebne podatke za ugotovitev vrednosti stavbe za odmero davka.
9. člen
Zavezanci davka od premoženja, ki so lastniki plovnih objektov, plačujejo davek v pavšalnem letnem znesku glede na dolžino plovnega objekta in sicer:
– od najmanj 8 do 9 metrov dolžine 2.300 SLT
– za vsak nadaljnji meter dolžine še po 900 SLT.
Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti plovnega objekta zniža za 5%. Davka od premoženja ne plačuje zavezanec, ko je objekt starejši od 15 let.
Zavezanci, ki so lastniki plovnih objektov, so dolžni vložiti davčno napoved pri občinski upravi za družbene prihodke občine, kjer imajo stalno prebivališče. Novi zavezanci so dolžni vložiti davčno napoved v 15 dneh od pridobitve plovnega objekta.
IV. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO
10. člen
Davek na dobitke od iger na srečo plačujejo zavezanci po stopnji 15%.
11. člen
Davek na dobitke od iger na srečo se ne plačuje, če vrednost posameznega dobitka ne presega 3.600 SLT.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992 dalje.
Št. 01-FM-416-23-91
Ribnica, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ribnica
Franc Mihelič, dipl. ek. l. r.