Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

181. Odredba o ustanovitvi Šole za podčastnike Teritorialne obrambe Republike Slovenije, stran 213.

Na podlagi četrtega odstavka 44. člena in v zvezi s 50. členom zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
ODREDBO
o ustanovitvi Šole za podčastnike Teritorialne obrambe Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ustanovi se Šola za podčastnike Teritorialne obrambe Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Šola za podčastnike ali šola) s sedežem v Ljubljani.
Šola posluje pod imenom »Šola za podčastnike«. Šola je organizacijska enota I. uprave Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.
2. člen
Šola za podčastnike izobražuje kandidate za podčastnike za izvrševanje temeljnih nalog in dolžnosti inštruktorjev, poveljnikov oddelkov ter za določena dela poveljnikov vodov določene specialnosti (pehote, artilerije za podporo, artilerijsko-raketnih enot za protioklepno borbo, artilerijsko-raketnih enot za protizračno obrambo, inženirstva, zvez in RBK obrambe).
Na Šoli za podčastnike se lahko izobražujejo:
– kandidati, ki so končali štiriletno srednjo šolo ustrezne smeri;
– kandidati, ki so končali triletno srednjo šolo,in uspešno opravili sprejemni izpit;
– kandidati, ki so odslužili vojaški rok in izpolnjujejo zdravstvene pogoje za službo v stalni sestavi Teritorialne obrambe Republike Slovenije.
Izbira kandidatov za šolo se opravi na podlagi razpisa.
Izobraževanje na šoli traja največ šest mesecev. Programe izobraževanja določa Ministrstvo za obrambo.
3. člen
Podrobno organizacijo, način dela, postopek sprejema kandidatov in druga vprašanja v zvezi z delom šole ureja statut šole. Kadrovska popolnitev šole se ureja tako kot za druge zavode Teritorialne obrambe.
II. UPRAVLJANJE, VODENJE IN NADZOR ŠOLE
4. člen
Organ upravljanja šole je svet šole. Sestavljajo ga trije predstavniki strokovnih delavcev šole, dva predstavnika Ministrstva za obrambo, dva predstavnika slušateljev in en predstavnik republiške organizacije rezervnih častnikov Slovenije.
Predstavnike strokovnih delavcev v svet šole volijo delavci šole neposredno, predstavnike ustanovitelja imenuje Ministrstvo za obrambo, predstavnike slušateljev pa volijo slušatelji neposredno. Predstavnika republiške organizacije rezervnih častnikov imenuje pristojni organ organizacije.
5. člen
Svet šole sprejema statut in druge splošne akte, program razvoja šole, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju ter opravlja druge naloge v skladu s statutom šole.
6. člen
Šola za podčastnike ima učiteljski zbor kot strokovni organ. Sestavljajo ga vsi učitelji, vodje učnih enot ter zunanji strokovni delavci.
Sestav, naloge in način dela učiteljskega zbora se določijo s statutom šole.
7. člen
Šolo za podčastnike vodi načelnik šole. Načelnik organizira delo, predstavlja in zastopa šolo ter vodi učiteljski zbor. Odgovoren je za zakonitost dela šole.
Načelnika šole postavlja in razrešuje minister za obrambo.
Za načelnika šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visoko izobrazbo, pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih, pedagoško-andragoško izobrazbo in izpolnjuje druge predpisane pogoje.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 835/123
Ljubljana, dne 13. januarja 1992.
Minister
za obrambo
Janez Janša l. r.