Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Mozirje, stran 244.

Na podlagi 19. in 45. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) ter 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov IS SO Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) so zbor krajevnih skupnosti na seji dne 13. 12. 1991, družbenopolitični zbor na seji dne 13. 12. 1991 in zbor združenega dela na seji dne 19. 12. 1991 sprejeli
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Mozirje
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90, 16/91, 21/91) se v 2. členu doda: »7. Geodetska uprava«.
2. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi: Geodetska uprava opravlja: – - planiranje in koordiniranje dejavnosti v zadevah geodetske službe,
– pripravljanje predlogov programov geodetskih del, ki jih financira občina sama ali skupaj z republiko,
– vodenje in vzdrževanje zemljiškega katastra, geodetskih mrež, registra teritorialnih enot, evidence hišnih številk, zbirnega katastra komunalnih naprav in geodetske prostorske dokumentacije,
– skrb za izdelavo načrtov in kart, ter drugih evidenc iz pristojnosti občine,
– uresničevanje nalog s področja ljudske obrambe in družbene samozaščite na področju geodetske službe,
– storitve geodetske službe,
– podeljevanje hišnih številk,
– odločanje o geodetskih zadevah v upravnem postopku na prvi stopnji,
– sodelovanje pri usmerjanju raziskovalne dejavnosti na področju geodetske stroke,
– druge zadeve iz občinske pristojnosti, kadar tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis.
3. člen
2. odstavek 20. člena citiranega odloka se spremeni in se glasi:
»Sekretariate vodijo sekretarji, upravi in zavod vodijo, direktorji«.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 1992.
Št. 012-9/91-01
Mozirje, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.