Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

230. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone "Vrbje" na Ljubnem ob Savinji, stran 249.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90) ter 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov Zborov SO Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta SO Mozirje (Uradni list SRS, št. 10/90) so zbor krajevnih skupnosti na seji dne 13. 12. 1991, družbenopolitični zbor na seji dne 13. 12. 1991 in zbor združenega dela na seji dne 19. 12. 1991 sprejeli
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone »VRBJE« na Ljubnem ob Savinji
1. člen
Odlok o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone »Vrbje« na Ljubnem ob Savinji (Uradni list SRS, št. 27/90) se spremeni in dopolni.
2. člen
V poglavju III. – 4. člen se spremeni 4. alineja, ki se glasi;
– Cona za kampiranje, namenjena ureditvi avtokampa in igrišča za tenis s servisnim objektom, parkirnim prostorom ter otroškim igriščem.
3. člen
Poglavje IV. – 7. člen se spremeni in se glasi:
– Realizacija ureditvenega načrta je možna v več etapah. Vrstni red realizacije etap se prilagaja danim možnostim za realizacijo. Pri realizaciji je potrebno upoštevati izvedbo, ki zagotavlja funkcionalno celoto posamezne cone in predvideno navezavo na ostale cone v smislu dokončne, predvidene realizacije celotnega območja ureditvenega načrta.
4. člen
Spremembe ureditvenega načrta so stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu in pri Zavodu za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-12/91-01
Mozirje, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik dipl. inž. agr. l. r.