Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

196. Odlok o davkih občanov v letu 1992, stran 230.

Na podlagi določil zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89 in 48/90), drugega člena dogovora o. usklajevanju davčne politike v letu 1992 in 5. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/90 in 23/90) je Skupščina občine Grosuplje na skupni seji dne 18. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o davkih občanov v letu 1992
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V občini Grosuplje se davki odmerjajo, plačujejo in izterjujejo po določilih zakona o davkih občanov, tega odloka in po predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. člen
Določijo se osnove in stopnje za naslednje vrste davkov:
1. davek na dediščine in darila
2. davek od premoženja
3. davek na dobitke od iger na srečo.
II. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
3. člen
Davek na dediščine in darila se plačujejo na podlagi zakona o davkih občanov po naslednjih stopnjah:
---------------------------------------------------------------------------
                Sorodstveno
                razmerje, ki
                ustreza       Sorodstveno
                drugemu       razmerje, ki   Vsi
     Od vrednosti SLT   dednemu redu     ustreza tretjemu drugi
     nad      do   (starši, bratje.   dednemu redu
                sestre in njihovi  (dedi, babice)
                potomci)
---------------------------------------------------------------------------
                          Stopnja v%
---------------------------------------------------------------------------
          240.000   5          8         11
   240.000  1,083.000   6          9         13
  1,083.000  1,925.000   7          10        15
  1,925.000  2,768.000   8          11        17
  2,768.000  3,610.000   9          12        19
  3,610.000  4,453.000   10          13        21
  4,453.000  5,295.000   11          14        23
  5,295.000  6,138.000   12          15        25
  6,138.000  6,980.000   13          16        27
  6,980.000         14          17        30
---------------------------------------------------------------------------
III. DAVEK OD PREMOŽENJA
4. člen
Zavezanec za davek od premoženja je fizična oseba, ki v občini Grosuplje poseduje:
1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljevanju: stavbe);
2. prostore za počitek oziroma rekreacijo;
3. plovne objekte dolžine najmanj 8 metrov.
5. člen
Osnova za davek od premoženja po 1. in 2. točki prejšnjega člena je vrednost, ugotovljena po pravilniku o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
6. člen
Zavezancem za davek od premoženja, ki so skupaj z več kot tremi družinskimi člani stalno prebivali v lastnih stanovanjskih prostorih oziroma stanovanjskih stavbah v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, se odmerjeni davek zniža za 10% za vsakega nadaljnjega družinskega člana.
7. člen
Davek na posest stavb plačujejo zavezanci od vrednosti stavbe – davčne osnove za površine večje od 160 m2 po naslednjih stopnjah:
– za stanovanjske stavbe, stanovanja in garaže:
--------------------------------------------------
    Če znaša davčna osnova SLT     Stopnja
       nad        do        v%
--------------------------------------------------
             126.000       0,10
     126.000     315.000       0,20
     315.000     789.000       0,30
     789.000    1,579.000       0,45
    1,579.000    2,763.000       0,65
    2,763.000    3,610.000       0,85
    3,610.000               1,00
--------------------------------------------------
- za stavbe in prostore, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo za počitek in rekreacijo:
--------------------------------------------------
    Če znaša davčna osnova SLT     Stopnja
      nad        do        v%
--------------------------------------------------
             126.000       0,20
    126.000      315.000       0,35
    315.000      789.000       0,50
    789.000     1,579.000       0,70
   1,579.000     2,763.000       0,90
   2,763.000     3,610.000       1,20
   3,610.000                1,50
--------------------------------------------------
- za poslovne stavbe in poslovne prostore:
--------------------------------------------------
     Če znaša davčna osnova    SLT Stopnja
      nad         do        v%
--------------------------------------------------
             126,000       0,15
    126.000      315.000       0,35
    315.000      789.000       0,55
    789.000     1,579.000       0,75
   1,579.000     2,763.000       1,00
   2,763.000                1,25
--------------------------------------------------
Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedene namene, se stopnja davka poveča za 100%.
8. člen
Zavezanci davka od premoženja so občinski upravi za družbene prihodke dolžni dati potrebne podatke za ugotovitev vrednosti stavbe za odmero davka. Nastanek davčne obveznosti in spremembe lastništva oziroma vrednosti stavbe so zavezanci dolžni prijaviti občinski upravi za družbene prihodke v petnajstih dneh.
Vsebino in obliko davčne napovedi predpiše občinska uprava za družbene prihodke.
9. člen
Zavezanci davka od premoženja, ki so lastniki plovnih objektov, plačujejo davek v pavšalnem znesku glede na dolžino plovnega objekta in sicer:
– od najmanj 8 do 9 metrov dolžine 2.300 SLT
– za vsak nadaljnji meter dolžine še po 900 SLT.
Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti plovnega objekta zniža za 5%. Davka od premoženja ne plačuje zavezanec, ko je objekt starejši od 15 let.
Zavezanci, ki so lastniki plovnih objektov, so dolžni vložiti davčno napoved pri občinski upravi za družbene prihodke občine, kjer imajo stalno prebivališče. Novi zavezanci so dolžni vložiti davčno napoved v 15 dneh od pridobitve plovnega objekta.
Vsebino in obliko davčne napovedi za plovne objekte predpiše davčna uprava za družbene prihodke.
III. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO
10. člen
Davek na dobitke od iger na srečo plačujejo zavezanci po stopnji 15%.
11. člen
Davek na dobitke od iger na srečo se ne plačuje, če vrednost posameznega dobitka ne presega 3.600 SLT.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja in se uporablja od 1. 1. 1992 dalje.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o davkih občanov za leto 1991 (Uradni list RS, št. 15/91) z dne 6. 4. 1991.
Št. 416-20/91
Grosuplje, dne 18. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.