Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

177. Uredba o izvajanju civilne službe, stran 208.

Na podlagi tretjega odstavka 48. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
UREDBO
o izvajanju civilne službe
1. člen
S to uredbo se ureja izvajanje civilne službe državljana, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti.
2. člen
Prošnjo nabornika, ki želi uveljaviti ugovor vesti vojaški dolžnosti, mora upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, najpozneje v roku petnajstih dni po končanem naboru odstopiti komisiji za ugovor vesti vojaški dolžnosti (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Rok šestih mesecev, v katerih mora komisija odločiti o prošnji državljana, začne teči z dnem vložitve prošnje pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve.
3. člen
O prošnji nabornika za priznanje ugovora vesti odloči komisija na seji.
Komisija veljavno odloča, če so na seji navzoči vsi člani komisije oziroma njihovi namestniki.
Odločitev komisije je sprejeta, če za njo glasuje večina članov komisije oziroma njihovih namestnikov.
Seje komisije sklicuje predsednik komisije na svojo pobudo ali na zahtevo republiškega upravnega organa, pristojnega za upravo.
4. člen
Na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, izda komisija naborniku odločbo.
Zoper odločbo komisije lahko nabornik v petnajstih dneh vloži pritožbo na Komisijo Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za ugovor vesti vojaški dolžnosti.
5. člen
Dokončno odločbo komisija pošlje upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve.
Če se je državljan, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti, opredelil za civilno službo, pošlje komisija tudi predlog za napotitev državljana na opravljanje civilne službe.
V predlogu se opredeli tudi dejavnost, v katero naj bo napoten državljan, ki opravlja civilno službo. Pri tem se upošteva, v okviru možnosti, želja državljana.
6. člen
Civilna služba še izvaja v organizacijah, ki se določijo na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge organizacije, oziroma v organizaciji, ki se ustanovi v ta namen.
Republiški upravni organ, pristojen za upravo, z odločbo določi organizacijo (v nadaljnjem besedilu: organizacija), v kateri se izvaja civilna služba.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev za izvajanje civilne službe imajo prednost organizacije, ki opravljajo dejavnost na področju gasilstva, zaščite in reševanja ljudi, materialnih in drugih dobrin ter naravnega okolja, zdravstva, socialnega varstva, rehabilitacije invalidov kot tudi druge organizacije, ki opravljajo dejavnost javnega pomena.
Odločba iz drugega odstavka tega člena se pošlje tudi upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve.
V odločbi iz drugega odstavka tega člena se določijo:
– vrsta del, ki jih bo opravljal državljan, ki opravlja civilno službo, in morebitni posebni pogoji pri opravljanju teh del,
– funkcija, odgovorne osebe, ki organizira in nadzoruje delo državljana, ki opravlja civilno službo.
7. člen
Na podlagi odločbe iz drugega odstavka 6. člena te uredbe skleneta republiški upravni organ, pristojen za upravo, in organizacija pogodbo o načinu izvajanja civilne službe, s katero podrobneje uredita razmerja v zvezi z opravljanjem civilne službe in pogoje, ki jih morata zagotoviti, zlasti pa:
– pogoje za nastanitev in prehrano državljanov, ki opravljajo civilno službo ter druge ustrezne pogoje, ki niso določeni v odločbi iz 6. člena te uredbe,
– program opravljanja civilne službe za državljane, ki v organizaciji opravljajo civilno službo,
– razloge za odpoved pogodbe,
– rok za odpoved pogodbe, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev.
8. člen
Med opravljanjem civilne službe se lahko državljan, ki opravlja civilno službo, v primerih in pod pogoji, določenimi v pogodbi, razporedi na druga enako zahtevna dela v organizaciji, ki izvaja civilno službo.
Razporeditev se lahko opravi na predlog odgovorne osebe oziroma inšpektorja.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih organizacija ne more izvajati civilne službe, napoti upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, državljana, ki opravlja civilno službo, v drugo organizacijo, ki opravlja enako ali podobno dejavnost.
9. člen
Evidenco o organizacijah (v nadaljnjem besedilu: evidenca) vodi republiški upravni organ, pristojen za upravo.
Evidenco uporablja tudi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
1. ime organizacije,
2. sedež organizacije,
3. skrajšano ime organizacije,
4. zaporedno številko vpisa organizacije v evidenco,
5. datum vpisa organizacije v evidenco,
6. številka in datum odločbe, s katero si je organizacija pridobila status organizacije, v kateri se izvaja civilna služba,
7. številka in datum odločbe, s katero je organizaciji odvzet status organizacije, v kateri se izvaja civilna služba,
8. vrsta del, ki jih opravlja v organizaciji državljan, ki opravlja civilno službo.
O spremembah podatkov v evidenci mora republiški upravni organ, pristojen za upravo, tekoče obveščati upravne organe, pristojne za obrambo.
Obrazec evidence je objavljen skupaj s to uredbo in je sestavni del te uredbe.
10. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem civilne službe opravlja republiški upravni organ, pristojen za upravo. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva, inšpektor ugotavlja:
– ali je državljan, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti, napoten na opravljanje civilne službe v skladu s predpisi,
– ali organizacija zagotavlja izvrševanje civilne službe v skladu z zakonom o vojaški dolžnosti, odločbo iz 6. člena te uredbe ter pogodbo iz 7. člena te uredbe,
– ali državljan, ki opravlja civilno službo, le-to opravlja v skladu z zakonom o vojaški dolžnosti ter predpisi in akti, ki veljajo za delavce v organizaciji.
11. člen
Kadar inšpektor ugotovi, da organizacija ne zagotavlja izvajanje civilne službe v skladu z zakonom o vojaški dolžnosti, odločbo iz 6. člena te uredbe ter pogodbo iz 7. člena te uredbe, z odločbo določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
Če organizacija ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, predlaga inšpektor republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za upravo, da organizaciji z odločbo odvzame status organizacije, v kateri se opravlja civilna služba.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba na Komisijo Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije.
12. člen
Če je bil organizaciji odvzet status organizacije, v kateri se izvaja civilna služba, je treba državljanu, ki je v tej organizaciji opravljal civilno službo, zagotoviti nadaljevanje civilne službe v drugi organizaciji, ki opravlja enako ali podobno dejavnost.
13. člen
O opravljanju civilne službe državljana, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti, vodi odgovorna oseba v organizaciji oziroma pristojni upravni organ predpisano dokumentacijo.
14. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8-05/91-8/1-8
Ljubljana, dne 9. januarja 1992.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.