Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

224. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo občine Mozirje, stran 246.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 12. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82, 42/86), ter 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev (Uradni list RS, št. 10/90), so zbor krajevnih skupnosti na seji dne 13. 12. 1991, družbenopolitični zbor na seji dne 13. 12. 1991 in zbor združenega dela dne 19. 12. 1991 sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi Zavoda za kulturo občine Mozirje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Skupščina občine Mozirje ustanavlja s tem odlokom Zavod za kulturo občine Mozirje, (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja
– ime in sedež zavoda, – dejavnost zavoda,
– organi zavoda,
– sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– viri in načini pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Skupščina občine Mozirje s sedežem v Mozirju, Trg OF 1.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je: Zavod za kulturo občine Mozirje, p. o.
Sedež zavoda je: Mozirje, Hribernikova 1.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– knjižničarsko dejavnost,
– razstavno galerijsko dejavnost,
– založniško dejavnost,
– koordinira in strokovno usmerja ljubiteljsko (društveno) dejavnost,
– usmerja in vzpodbuja godbo na pihala in druge instrumentalne skupine v občini,
– dejavnosti v zvezi z arhivsko spomeniškim varstvom, varstvom kulturne dediščine in muzejskih zbirk,
– načrtuje, organizira in izvaja gostovanja s kulturnega področja,
– skrbi za izobraževanje kadrov v zavodu in ljubiteljske dejavnosti,
– skrbi za tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov v občini,
– usmerja izbor filmov kinosekcij po prosvetnih društvih in vzpodbuja kvalitetni izbor filmov, se povezuje z drugimi zavodi, ki tudi opravljajo kulturne dejavnosti.
– izobraževanje odraslih in mladine.
Zavod lahko opravlja s soglasjem IS SO tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor.
1. Svet zavoda
7. člen
Zavod upravlja svet. Svet zavoda sestavljajo predstavniki delavcev zavoda, predstavniki ustanovitelja in predstavniki uporabnikov njegovih storitev, oziroma zainteresirane javnosti.
Svet zavoda šteje 5 članov. 2 člana imenuje Skupščina občine Mozirje, kot predstavnika ustanovitelja, 1 člana izvolijo delavci zavoda iz svojih vrst na svojih volitvah, 2 pa imenujejo predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Način odločanja sveta, trajanje mandata njegovih članov in pristojnosti sveta, se določijo s statutom zavoda.
2. Direktor
8. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa neomejeno in je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter strokovno vodi zavod.
9. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
Direktor je imenovan za 4 leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
10. člen
Za ustanovitev in. začetek dela zavoda ima zavod zagotovljena sredstva iz svojega premoženja.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je zavod. Z nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Z ostalimi presežki, pridobljenimi na drug način, razpolaga zavod samostojno.
VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Zavod je pravna oseba.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
14. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem pa lahko opravlja le s soglasjem ustanovitelja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ustanovitelj imenuje v. d. direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi vsa dejanja za začetek delovanja zavoda in za njegov vpis v sodni register.
16. člen
Splošni akti zavoda
Zavod ima statut, s katerim se urejajo druge zadeve v zvezi z delom zavoda. Statut sprejme Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 026-21/91-02
Mozirje, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
SO Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.