Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

237. Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju občine Ribnica, stran 253.

Na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 3. in 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 3. in 8. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 12/77, 25/83 in 10/91) in 166. člena statuta občine Ribnica (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/78 in 2/82) je Skupščina občine Ribnica na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju občine Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju občine Ribnica je obvezno odstranjevanje in organizirano odvažanje komunalnih odpadkov iz stanovanj, industrijskih objektov, poslovnih prostorov, obrtnih delavnic, gostinskih obratov, javnih zgradb, dvorišč, parkirišč, parkov in drugih virov na javno odlagališče na način, ki ga določa ta odlok.
Odstranjevanje in organizirano odvažanje komunalnih odpadkov opravlja komunalno podjetje (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
2. člen
Odstranjevanje in odvažanje komunalnih odpadkov se mora opravljati v skladu s higienskimi in sanitarno-tehničnimi predpisi na tak način, da je preprečena sleherna okužitev in onesnaževanje okolja. Pojem odstranjevanja komunalnih odpadkov obsega zbiranje, prevažanje, odlaganje oziroma sleherno ravnanje z njimi.
II. VRSTA ODPADKOV IN NAČIN ZBIRANJA
3. člen
Vrste odpadkov so:
a) komunalni odpadki (trdni organski in anorganski odpadki iz stanovanj, poslovnih in drugih prostorov, ostanki hrane in odpadkov živil, vsebine greznic); kosovni odpadki (pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, sanitarna oprema in podobno); sežgan kužen odpadni material iz zdravstvenih, veterinarskih in drugih organizacij ob upoštevanju določil zakona o ravnanju z odpadki in ustreznih pravilnikov; razni drobni lažji tehnološki odpadki, ki niso uporabni kot surovine in za katere je ugotovljeno, da ne vsebujejo nevarnih ali strupenih snovi,
b) posebni nevarni odpadki (odpadki rastlinskih in živalskih maščob, odpadki iz gozdarstva, odpadki mineralnega izvora, odpadki papirja in lepenke, odpadki plastičnih mas in gume, odpadki pri pripravi vode in pri čiščenju odpadnih vod, gradbeni odpadki, kamenje, jalovina; odpadki iz proizvodnje, ki jih ni mogoče uporabiti in ne vsebujejo strupenih snovi, ohlajeni ogorki iz skupinskih kurilnih naprav),
c) odpadki, za katere je ugotovljeno, da se lahko uporabljajo kot surovine (papir, steklo, tekstil, kovina in drugo),
d) nevarni odpadki, ki so zaradi svojih lastnosti in količine škodljivih za zdravje ljudi in živali in ki so nevarni za okolje (kemikalije, strupi, zdravila, topila, snovi za zaščito rastlin, herbicidi, pesticidi, kisline, lugi, naftni derivati, galvanski odpadki, masti, olja, živilski konfisikati in podobno).
4. člen
Za posebne nevarne odpadke mora uporabnik glede odlaganja v posode za odpadke in odvažanja na javno odlagališče pridobiti soglasje izvajalca in pristojne inšpekcije.
5. člen
Za odpadke, za katere je ugotovljeno, da se uporabljajo kot surovine, mora izvajalec postopoma uvesti ločeno zbiranje.
O pričetku zbiranja in odvažanja odpadkov iz prvega odstavka tega člena obvesti izvajalec uporabnike v sredstvih javnega obveščanja. Uporabniki so dolžni na izvoru zbirati odpadke in jih sortirane odlagati na za to določenih mestih v kesone. Zbirno mesto se določi v soglasju s krajevno skupnostjo.
6. člen
Nevarne odpadke se ne sme odlagati v posode za odpadke ali direktno na javno odlagališče, temveč se morajo v skladu z določili zakona o ravnanju z odpadki in pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi odlagati na posebno za to določeno skupno deponijo.
7. člen
Izvajalec je dolžan organizirati odvoz komunalnih odpadkov z ustreznimi delovnimi sredstvi, vozili ter osebjem s posebno zaščitno opremo in skrbeti za javno odlagališče.
8. člen
Upravljalci in lastniki zgradb morajo na območju občine Ribnica odlagati komunalne odpadke v posode za odpadke (smetnjake) ali tipizirane kontejnerske posode (kontejnerje). Velikost, število ter prostor za postavitev posod za odpadke ali kontejnerjev določi izvajalec v sodelovanju s sanitarno inšpekcijo.
III. ODLAGANJE SMETI IN ODPADKOV
9. člen
Če so komunalni odpadki takšni, da jih ni mogoče odlagati v posode za odpadke ali kontejnerje mora pravna oseba ali nosilec obrtne dejavnosti z izvajalcem skleniti posebno pogodbo, s katero se določi drug način odlaganja teh odpadkov, ki pa ne sme biti v nasprotju z določili tega odloka.
10. člen
Kosovni odpadki (štedilniki, hladilniki, kolesa, nerabljeni deli avtomobilov in strojev, avtomobilske školjke, odpadne gume, sodi, večja embalaža, dotrajano pohištvo in podobno) se odlagajo neposredno na javno smetišče ali pa se stranka o potrebi odvoza dogovori z izvajalcem, ki mora odstraniti odpadke najkasneje v 24 urah po prejemu naročila.
11. člen
Praznjenje greznic v mestnem naselju Ribnica, Sodražica in Grič opravlja ali organizira izvajalec. Greznice se lahko praznijo le z vozili, ki so namensko prirejeni za to dejavnost. Praznjenje greznic, prevoz in nadaljnje ravnanje s fekalnimi odplakami (vsebina greznic) mora potekati tako, da je preprečeno sleherno onesnaževanje okolja. Okolica greznic mora biti po izpraznitvi očiščena in razkužena.
12. člen
Ob kioskih, slaščičarnah, trgovinah, gostinskih obratih, javnih zgradbah, tržnicah, parkih, športnih igriščih, parkiriščih in drugih mestih (javni prostori in površine) morajo upravljalci namestiti standardizirane koše za smeti.
Koše za odpadke, okolico košev in funkcionalno površino v prvem odstavku navedenih objektov mora upravljalec redno čistiti, smeti pa dnevno odlagati v posode za smeti. Potrebno število košev za smeti morajo upravljalci namestiti v roku 6 mesecev po sprejetju odloka.
13. člen
Prostor za smetnjake mora biti praviloma urejen v pritličju zgradb, blizu vhoda ob cestni strani, da je čim lažje dostopen z vozili. Če v zgradbi ni predvidenega prostora, je prostor za smetnjake lahko tudi ob zgradbi pod stopniščem, ob vhodu, v drvarnici ali hišnih vežah ter na drugem primernem mestu. Prostor za smetnjake mora biti urejen, tla gladka in okolica očiščena. Posode za smeti morajo biti pokrite. Lastniki individualnih stanovanjskih hiš imajo lahko posode za smeli na prostoru, ki ga sami določijo, vendar jih morajo ob dnevih, ko se smeti odvažajo, postaviti na sporazumno določeno mesto.
Pri praznjenju smetnjakov in kontejnerjev mora izvajalec, ki zbira in odvaža smeti, skrbeti, da se smeti ne trosijo po okolici, v nasprotnem primeru mora za seboj počistiti.
Lastniki oziroma uporabniki morajo redno vzdrževati in čistiti posode za smeti, najmanj pa enkrat mesečno. Dotrajane ali deformirane posode se morajo zamenjati z novimi. Za redno vzdrževanje in čiščenje kontejnerjev skrbi izvajalec.
14. člen
Za nove stanovanjske bloke, javne in poslovne stavbe mora biti že v načrtu predviden poseben prostor za shranjevanje smetnjakov. Pri načrtovanju tega prostora je treba upoštevati predviden način odvoza smeti, projektant pa mora zahtevati mnenje izvajalca in to mnenje pri določitvi prostora za smetnjake tudi upoštevati.
15. člen
Potrebno število posod za smeti morajo nabaviti uporabniki sami. Število posod je odvisno od količine smeti, pri čemer je treba upoštevati, da posode za smeti ne smejo biti prenapolnjene. Če sami ne nabavijo posode za smeti, jih nabavi in da v uporabo na njihove stroške izvajalec.
Pri novo zgrajenih zgradbah mora biti posoda nabavljena ob vselitvi oziroma pred uporabo.
Za poškodbe smetnjakov, ki nastanejo ob praznjenju, odgovarja izvajalec.
16. člen
Živilski obrati, menze in druga podjetja morajo odlagati komunalne odpadke v kontejnerske posode, ki so jih dolžni nabaviti sami. Če ne nabavijo ustreznih posod (kontejnerjev), jih nabavi na njihove stroške izvajalec.
17. člen
Krajevne skupnosti morajo postopno oskrbeti vsa naselja z ustreznim številom tipiziranih kontejnerjev (kontejnerske posode) ter po določenem razporedu omogočiti občanom odlaganje in odvoz komunalnih odpadkov ter tako preprečevati nastajanje nedovoljenih odlagališč.
Kontejnerske posode, ki jih nabavijo krajevne skupnosti, so osnovna sredstva izvajalca, ki jih upravljalec dobi v last s posebno pogodbo.
18. člen
Prepovedano je:
1. odlagati v smetiščne posode vroč pepel, ogorke, tekočino, mrhovino in snovi, naštete v 3. členu tega odloka, točka d ter vse drugo, kar lahko povzroči požar, zasmrajuje okolico ali poškoduje vozilo za prevoz komunalnih odpadkov;
2. puščati smetnjake odprte;
3. odlagati komunalne odpadke v smetnjake ali kontejnerske posode tako, da se pri tem omreži prostor okoli njih, ali jih prenapolniti tako, da se ne morejo zapreti;
4. odlagati komunalne in druge odpadke poleg posod za smeti ali zraven prostorov, namenjenih za odlaganje komunalnih odpadkov.
IV. ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
19. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti na dan pobiranja vsako posodo za komunalne odpadke, ki se nahaja na razdalji 3 m od vozne poti ter vrniti izpraznjeno posodo na mesto hrambe oziroma jo odložiti najmanj 3 m od vozne ceste. Uporabniki storitev pa so dolžni postaviti posodo s komunalnimi odpadki najmanj 3 m od vozne ceste, izpraznjene posode pa postaviti tako, da niso izpostavljene poškodbam in da ne kvarijo videza okolja.
Izvajalec ni dolžan odvažati komunalne odpadke v primerih, če ceste, mostovi in drugi cestni objekti niso ustrezno urejeni in označeni ter zaradi tega obstoja nevarnost za ljudi in premoženje.
20. člen
Izvajalec mora odvažati komunalne odpadke s specialnimi vozili – smetarji, ki omogočajo brezprašno in higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
21. člen
Izvajalec mora zagotoviti odvoz komunalnih odpadkov v mestnem naselju Ribnica, Sodražica in Grič najmanj dvakrat tedensko. Odvoz komunalnih odpadkov iz kontejnerskih posod v navedenih naseljih pa se mora zagotoviti najmanj enkrat tedensko oziroma po potrebi.
Odvoz hišnih komunalnih odpadkov iz kontejnerskih posod iz ostalih naselij v občini se opravlja po vnaprej določenem programu, ki ga pripravi izvajalec v soglasju s krajevnimi skupnostmi.
Odvoz komunalnih odpadkov iz poslovnih stavb in poslovnih prostorov ter stanovanjskih blokov izven mestnih naselij se uredi s posebno pogodbo.
Razpored odvoza komunalnih odpadkov se mora javno objaviti.
V. ODLAGALIŠČE KOMUNALNIH ODPADKOV
22. člen
Komunalne odpadke odvaža izvajalec na odlagališče komunalnih odpadkov (javno odlagališče).
Javno odlagališče za komunalne odpadke določi upravni organ, pristojen za komunalne zadeve v soglasju s pristojnimi inšpekcijskimi službami, izvajalcem in krajevnimi skupnostmi.
Komunalni odpadki iz naselij se morajo odlagati samo na javno odlagališče.
Odlagališče za tekoče odpadke (vsebina greznic) določi pristojni upravni organ v soglasju s sanitarno inšpekcijo.
23. člen
Javno odlagališče za komunalne odpadke vzdržuje izvajalec.
Vzdrževanje odlagališča za komunalne odpadke obsega zlasti pravilno in pravočasno izravnavo odlagališča, preprečevanje požarov, dnevno zasipanje organskih odpadkov z anorganskim materialom, dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo ter organizacijo rednega poslovanja.
Način obratovanja deponije komunalnih odpadkov se podrobno določi s pravilnikom, ki ga sprejme Izvršni svet občine Ribnica in ga mora izvajalec objaviti v sredstvih javnega obveščanja.
24. člen
Izvajalec mora javno odlagališče vidno označiti z ustreznimi znaki in označiti smeri odvoza od glavne ceste do odlagališče. Na javnem odlagališču je izvajalec dolžan organizirati ustrezno obliko službe za vzdrževanje.
25. člen
Izvajalec vzdržuje in ureja javno odlagališče s sredstvi, ki jih dobi od dohodka za uporabo odlagališča ter z odvozom komunalnih odpadkov.
26. člen
Izvajalec kot upravljalec javnega odlagališča ima pravico in dolžnost odstraniti vse odpadke iz vseh mest, ki niso določena za odlagališče. To delo se opravi na stroške povzročitelja.
Komunalnih odpadkov ni dovoljeno odlagati v reke in potoke, njihova obrežja, gozdove in na druga zemljišča.
27. člen
Po končanem odlaganju komunalnih odpadkov oziroma po opustitvi odlagališča komunalnih odpadkov mora izvajalec poskrbeti, da se odlagališče zasuje z zemljo in zemljišče primerno uredi in ozeleni.
28. člen
Komunalni odpadki na pokopališčih se odlagajo v posebne posode, ki so lahko tudi mrežaste. Za nabavo posod in njihovo praznjenje mora poskrbeti upravljalec pokopališč. Odvoz komunalnih odpadkov s pokopališč opravlja izvajalec po posebnem naročilu.
Komunalnih odpadkov in drugega materiala ni dovoljeno odlagati izven pokopališčnih ograj oziroma meja.
VI. ZARAČUNAVANJE STORITEV
29. člen
Za pobiranje in odvažanje komunalnih odpadkov ter za upravljanje in vzdrževanje javnega odlagališča in kontejnerskih posod morajo uporabniki komunalnih odpadkov v mestnem naselju Ribnica, Sodražica in Grič plačevati mesečni prispevek po osebi v stanovanjski enoti in po m2 za poslovne in druge prostore.
Stanovanjska enota je po tem odloku površina vsakega zgrajenega prostora, ki se uporablja za stanovanje. Poslovni prostor pa je površina vsakega zgrajenega prostora, ki se uporablja za kakršnokoli poslovno ali družbeno dejavnost.
Za odvoz komunalnih odpadkov, ki se urejajo s posebno pogodbo ali po naročilu, se zaračunavajo dejanski stroški, vključujoč tudi stroške vzdrževanja in urejanja odlagališča.
Dejavnost odvoza komunalnih odpadkov iz kontejnerskih posod iz ostalih naselij v občini ter za odvoz komunalnih odpadkov iz javnih površin (parki, otroška igrišča, parkirišča ipd.) financira SO Ribnica iz sredstev, ki jih namensko združujejo za vzdrževanje in obnavljanje naprav kolektivne komunalne potrošnje.
Višino prispevka za odvoz komunalnih odpadkov in cene za odvoz drugih komunalnih odpadkov določi izvajalec v soglasju z IS SO Ribnica ter v skladu z veljavnimi, predpisi o cenah. Na isti način se določi tudi cena za uporabo javnega odlagališča.
Obveznost plačila odvoza komunalnih odpadkov nastane z dnem, ko izvajalec zagotovi za določeno območje organiziran odvoz.
30. člen
Uporabniki komunalnih storitev so dolžni izvajalcu prijaviti točne podatke o številu oseb v gospodinjstvih in o površinah poslovnih prostorov kakor tudi vse spremembe o številu oseb, površinah, lastništvu in naslovu.
Če zaradi netočnih podatkov ali opustitve prijave o spremembi nastane za izvajalca premoženjska škoda, je tako škodo dolžan povrniti uporabnik.
VII. NADZORSTVO
31. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo sanitarna, vodnogospodarska, požarna, kmetijska, gozdarska inšpekcija in delavci Postaje milice, ki dajejo tudi predloge za uvedbo postopka o prekrških.
VIII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PRI PLAČILU ZA ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
32. člen
Uporabniki komunalnih storitev odvoza komunalnih odpadkov ne plačujejo odvoza komunalnih odpadkov, če več kot 30 dni ne uporabljajo stanovanja ali poslovnega prostora na podlagi pravočasnega pismenega zahtevka, vloženega pri izvajalcu. Za pravočasno vložen zahtevek se šteje zahtevek, ki ga upravičenec vloži najkasneje v 30 dnevih od dneva, ko je začasno stanovanje ali poslovni prostor prenehal koristiti.
33. člen
Uporabniki komunalnih storitev odvoza komunalnih odpadkov, ki po določenih kriterijih socialnega skrbstva prejemajo družbeno denarno pomoč, ne plačujejo prispevka za odvoz komunalnih odpadkov. Oprostitve uveljavljajo za vsako leto posebej s pismenim zahtevkom in dokazilom strokovne službe socialnega skrbstva.
34. člen
Zavezanci za odvoz komunalnih odpadkov, ki zaradi tehničnih ovir (neprimerne ceste, slabi mostovi ipd.) niso dostopni za odvoz komunalnih odpadkov, se začasno, dokler se te ovire ne odpravijo, oproste plačila prispevka in obveznosti nabave posode za odpadke.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SLT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če odlaga komunalne odpadke izven prostora namenjenega za njihovo odlaganje (1. člen);
2. če komunalnih odpadkov ne odvaža v določenih rokih (1. odstavek 21. člena);
3. če javno ne objavi razporeda odvažanja komunalnih odpadkov (zadnji odstavek 21. člena);
4. če ne zagotovi higienskega načina nakladanja in odvažanja komunalnih odpadkov ali vzdrževanja javnega odlagališča v skladu s sanitarno-tehničnimi predpisi in pravilnikom o načinu obratovanja deponije (20. in 23. člen);
5. če ne izprazni na dan odvoza vseh smetnjakov, ki se nahajajo na razdalji 30 m od vozne ceste in če izpraznjene posode ne odloži na mesto hrambe oziroma najmanj 3 m,od vozne ceste (19. člen);
6. če ravna v nasprotju z 27. členom;
7. če javnega odlagališča vidno ne označi z ustreznimi znaki (24. člen);
8. če ne odvaža vsebine greznic z ustreznimi vozili ali kako drugače ravna v nasprotju z 11. členom tega odloka;
9. če odlaga škodljive snovi, naštete v 3. členu točka d) tega odloka, na javno odlagališče;
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 SLT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
36. člen
Od 5.000 do 30.000 SLT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če posod za odpadke nima postavljenih v določenem prostoru (19. člen);
2. če ne odlaga komunalnih odpadkov v za to določene posode (8. člen);
3. če nevarne odpadke odlaga v posodo za odpadke (6. člen);
4. če ne zagotovi, da se posode za odpadke redno čistijo ali kako drugače ravnajo v nasprotju s 13. členom;
5. če ob kioskih, slaščičarnah, trgovinah, javnih zgradbah, tržnicah, parkih, športnih in otroških igriščih, parkiriščih in drugih mestih ne namesti koše za odpadke in jih redno ne prazni in čisti (12. člen);
6. če ne nabavi potrebnega števila posod za odpadke (15. člen);
7. če se komunalni odpadki odlagajo v nasprotju z določili tega odloka (9. in 10. člen);
8. če ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka;
9. če odloži posebne nevarne odpadke brez pridobljenega soglasja izvajalca in pristojnih inšpekcij (4. člen);
10. če ostankov hrane in odpadkov živil ne odlaga v posebne posode ali če odpadnih snovi iz veterinarskih in zdravstvenih organizacij ne odlaga v sežganem stanju (16. člen, 3. člen točka a);
11. če kot povzročitelj odlaga odpadke ali ne poskrbi za odstranitev odpadkov z mest, ki niso določena kot odlagališča (26. člen);
12. če kot zavezanec ne da izvajalcu točnih podatkov glede števila oseb – in površin poslovnih prostorov, ki vplivajo na obveznosti plačevanja odvoza komunalnih odpadkov (30. člen);
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 SLT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 SLT se kaznuje tudi posameznik, če stori prekršek iz 35. in 36. člena tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Divja odlagališča odpadkov v občini Ribnica je dolžno odstraniti Komunalno podjetje Komunala Ribnica.
Sredstva za odstranitev in saniranje divjih odlagališč odpadkov zagotovi SO Ribnica.
39. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o obveznem odstranjevanju smeti in drugih odpadkov na območju občine Ribnica (Skupščinski Dolenjski list, št. 18/82 in 10/85).
Št. 01-FM-353-4-91
Ribnica, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ribnica
Franc Mihelič, dipl. inž. l. r.