Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

238. Odlok o zazidalnem načrtu R 7/4 in S 7 Ribnica, stran 256.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86), 44. člena navodila o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) je Skupščina občine Ribnica na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu R 7/4 in S 7 Ribnica
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt za območje stanovanjske cone S 7 in obrtne cone R 7/4, ki ga je izdelal Urbanistični zavod – Projektivni atelje Ljubljana pod št. projekta 3486 v juniju 1991 in na podlagi javne razgrnitve dopolnil v decembru 1991.
I. MEJA IN OBSEG OBMOČJA
2. člen
Meja zazidalnega območja poteka na zahodni strani po obstoječi dovozni cesti, ki meji na RIKO, na severni in zahodni strani je omejen s predvideno obvozno cesto, na jugu pa sega do železniške proge.
Skupna površina obdelovanega območja znaša 16,15 ha, seznam tangiranih parcel z lastniki pa je sestavni del vsebinskega dela.
II. FUNKCIJA OBMOČJA
3. člen
Celotno območje je namenjeno za:
1. obrtno-storitvene dejavnosti
2. parkirišča za podjetje »RIKO«
3. stanovanjsko zadrugo »RIKO«
4. individualno-stanovanjsko gradnjo.
III. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
4. člen
Zgradili se bodo novi objekti z maximalnimi predvidenimi dimenzijami in opisano etažnostjo.
1. Obrtne delavnice:
Velikost in število le-teh je v grafični prilogi navedeno informativno in prikazuje maksimalni obseg izrabe prostora za izgradnjo. Velikost in tipe objektov se določi, ko bodo znani investitorji in dejavnosti.
Višina objektov ne sme presegati višine 6 m. Streha ne sme biti ravna, tip pa poenoten za vse objekte.
Za posamezne objekte se izdela lokacijska dokumentacija, ki mora biti usklajena s pogoji predpisanimi v tem odloku.
Jugozahodni rob obrtne cone, ki se zaključuje z dovozno cesto in ki meji na stanovanjsko cono mora biti obvezno gosto zasejan z drevesi.
2. Parkirišča za podjetje »RIKO«
Locirana so na območju, ki je v lasti podjetja. Kot je prikazano v ureditveni situaciji morajo biti vmesni zeleni pasovi z drevjem (š – 2m).
3. Stanovanjska zadruga »RIKO«
G – montažna hala 24 x 60 m namenjena skladiščenju gradbenega materiala,
Streha – dvokapna z naklonom Višina – max. 6 m
Obvoz okoli objekta v min. širini 6m
Okoli območja objekta je ograja (žična ali betonska).
Pas, ki meji proti stanovanjski soseski je treba obvezno gosto zasaditi z drevjem.
4. Individualni stanovanjski objekti:
tip a: max. tloris: 13,50m x 10,50m + max. 30m2 za pomožni objekt (drvarnica, garaža) max. višina: K + P + M Max. kolenčni zid: 1m
naklon strehe: 35 stopinj, simetrična dvokapnica tip b: max. tloris: 11 m x 10m + (max. 30m) enako kot a
max. višina K + P + M max. kolenčni zid: 1m
naklon strehe: 35 stopinj, simetrična dvokapnica tip c:
d: max. tloris: 13,50m x 11,50m+ enako kot a max. višina: K + P + M mak. kolenčni zid: 1m
naklon strehe: 35 stopinj, simetrična dvokapnica
– prizidki in garaže so dovoljeni znotraj predpisanih maksimalnih dimenzij
– obvezno je treba upoštevati označene gradbene linije in smeri slemen iz zakoličbene situacije
– pri orientaciji bivalnih prostorov in dostopa je treba upoštevati ureditveno situacijo
– fasade v posameznih skupinah oziroma uličnih nizih morajo biti enotno obdelane in v enaki barvi.
5. člen
Obstoječim stanovanjskim objektom se dovoljuje:
– gradnja prizidkov, ki ne sme presegati 20% tlorisne površine stanovanjskega objekta ali max. 30 m2
– vzdrževanje
– adaptacija
– gradnja nadomestnih objektov na mestu obstoječega.
IV. KOMUNALNA UREDITEV TER POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA OKOLJA
6. člen
Promet:
Dostop je iz nove obvoznice, ki ni vojsko prečka železniško progo ter se v 1. fazi zaključuje z industrijsko dostopno cesto za »RIKO« in obrtno cono, ki leži severovzhodno od nje.
Ob železniški progi se zgradi nova stanovanjska cesta izključno za promet z osebnimi vozili s hodnikom za pešce proti stanovanjski coni.
Promet znotraj stanovanjske cone poteka po že obstoječih dveh kratkih cest, ki se združujeta in priključita na industrijsko cesto. Vzhodni krak ostaja v širini 3,5 m, kar ustreza enosmernemu prometu. Zahodni krak pa se razširi na 5 m, kar. ustreza minimalni širini dvosmerne ceste.
Vse ostale ceste oziroma poti imajo kriterij dostopnih oziroma individualnih poti do parcel. Za prečkanje železniške proge se za pešce obvezno zgradi železniški podhod na mestu, kjer se ukine nivojsko prečkanje RIKO osrednje napajalne ceste.
Vodovod:
Kapacitete obstoječega novopoloženega vodovoda 0110 zadostuje za priključitev novih 33 stanovanjskih objektov, obrtne cone in montažnega skladiščnega objekta ter stanovanjske zadruge.
Kanalizacija:
Obvezna je izgradnja fekalne kanalizacijske mreže, ki je vezana na dopolnjeno prečrpališče ob železniškem podhodu, od koder se vodijo odplake v centralno čistilno napravo.
Začasno, do izgradnje kanalizacije je dovoljena izgradnja vodotesnih, nepretočnih greznic na izpraznjevanje, kar naj se zagotovi s pogodbo z ustrezno komunalno službo.
Po izgradnji kanalizacije se morajo na njo priključiti tudi obstoječi objekti.
V obrtni coni se morajo odpadne vode pred izpustom v kanalizacijo očistiti do stopnje, ki jo določa zakon in predpisuje soglasodajalec za posamezne primere. V ta namen so za specifične obrti potrebne interne čistilne naprave, če tako določi soglasodajalec.
Meteorne vode iz asfaltnih površin in parkirišč ter ob objektu obrtne cone je obvezno voditi preko lovilca olj v ponikovalnico.
Elektrika:
Predvidene novogradnje stanovanjskih objektov se priključi na obstoječo jamborsko trafo postajo.
Priključki bodo prosto označeni s samonosilnimi kabli (X 00/0 A).
Obrtne delavnice se priključijo TP »RIKO«, ki se napaja iz obstoječega 20 kV daljnovoda.
Varovanje in zaščita pred hrupom: 7. člen
Ukrepi veljajo predvsem za obrtno cono:
1. Upoštevati je treba zakon o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75) ter vseh podzakonskih predpisov v zvezi s tem.
Emisije dima, prašnih delcev in drugih snovi v ozračje ne smejo presegati maksimalno dovoljenih koncentracij skladno z določili odloka o normativih za skupno dovoljeno in za kritično koncentracijo škodljivih primesi v zraku (Uradni list SRS, št. 12/76) ter odloka o normativih za količine in koncentracije škodljivih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak iz posameznih virov onesnaževanja (Uradni list SRS, št. 3/77, 16/77).
Potrebno je predvideti takšen vir energije/za ogrevanje, ki ne bo imel prekoračene stopnje vsebovanosti žvepla ali pa predvideti priključek na centralno ogrevanje »RIKA«.
2. Glede na vrste dejavnosti v obrtnih delavnicah je treba pri gradnji uporabiti take materiale, ki hrup izolirajo do predpisane stopnje (45 dB ponoči, 55 dB podnevi -zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju – Uradni list SRS, št. 15/76).
3. Obvezno je odvajanje fekalnih vod v kanalizacijo, odpadne industrijske vode pa je treba pred izpustom v javno kanalizacijo očistiti do mere, ki jo predpisuje zakon oziroma soglasodajalec ali upravljalec centralne čistilne naprave.
Iz parkirišč in obrtnih manipulativnih površin je meteorne vode potrebno predhodno očistiti v lovilcih maščob.
4. Odpadke damo v kontejnerje za smeti, ki jih odvaža komunalno podjetje v centralno deponijo.
V. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
8. člen
Etapnost se nanaša le na prometno ureditev, drugi posegi se izvajajo skladno s potrebami in možnostmi odkupa zemljišča.
1. etapa: – del obvoznice s priključkom direktno na napajalno industrijsko cono
– stanovanjska povezovalna cesta ob progi z ukinitvijo nivojskega prečkanja železnic ob RIKU
2. etapa: – podaljšanje predvidene obvoznice do križišča z RIKOVO osrednjo dovozno cesto
– uskladitev priključka napajalne industrijske ceste na obvoznico.
VI. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
9. člen
Do izrabe zemljišča za posamezne gradbene ali druge prostorske posege po izvedbenem dokumentu ostane namembnost zemljišča enaka dosedanji. Dovolijo se začasni posegi za izgradnjo novih komunalnih vodov proti odškodnini. Za druge posege je potreben odkup tangiranega zemljišča.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
10. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:
– zgraditev objektov in vseh komunalnih vodov v skladu z določili, izvedbenega načrta in idejnih rešitev komunalnih vodov
– obvezno je treba zasaditi zeleni pas med stanovanjsko cono in obrtno cono in parkirišči, kot je razvidno iz ureditvene situacije
– po izgradnji novih komunalnih vodov je treba vzpostaviti prvotno stanje, oškodovanim lastnikom pa zagotoviti odškodnino. Za trajne gradbene posege je obvezen odkup zemljišča.
VIII. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Zazidalni načrt je delovnim ljudem in občanom, podjetjem in skupnostim na vpogled pri občinskem upravnem organu Ribnica in pri izdelovalcu.
12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcije.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS,
Št. 01-352-1-92
Ribnica, dne 9. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ribnica
Franc Mihelič, dipl. ek. l. r.