Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

208. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje podjetništva v občini Laško, stran 235.

Izvršni svet Skupščine občine Laško je sprejel na podlagi III. točke programa pospeševanja podjetništva v občini Laško in 236. člena statuta občine Laško (Uradni list SRS, št. 21/82 in 15/86) na 30. seji dne 2. 12. 1991
PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje podjetništva v občini Laško
I. NAMEN DODELJEVANJA SREDSTEV
Z namenom, da se pospeši razvoj podjetništva v občini Laško, je Skupščina občine Laško sprejela program pospeševanja podjetništva v občini Laško. Za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, za ustanavljanje malih enot, za preusmerjanje proizvodnje na racionalne, ekološko sprejemljive in donosne programe ter za druge oblike pospeševanja podjetništva namenja občina del proračunskih sredstev.
S tem pravilnikom se določajo upravičenci za pridobitev sredstev, oblike dodeljevanja sredstev ter pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev.
II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Upravičenci za pridobitev sredstev za pospeševanje podjetništva v občini Laško so:
– samostojni obrtniki
– podjetja in zadruge
– občani, ki so pri upravnem organu zaprosili za izdajo obrtnega dovoljenja ali na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente
– kmetje.
III. OBLIKE DODELITVE SREDSTEV
Sredstva proračuna, namenjena za pospeševanje podjetništva, se lahko upravičencem dodelijo kot:
1. Posojila za:
1.1. izdelavo investicijskih programov in študij
1.2. nakup, graditev in rekonstrukcije stavbnih zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov
1.3. nakup, graditev in rekonstrukcije poslovnih prostorov
1.4. nakup opreme ali generalno obnovo opreme
1.5. ekološko sanacijo obstoječih dejavnosti
1.6. obratna sredstva.
Posojila se dajejo za osnovna sredstva za dobo 8 let z moratorijem 1 leta, za obratna sredstva pa za dobo 5 let. Posojila se dodeljujejo s 5% letno realno obrestno mero.
Posojila se dodeljujejo do 30% predračunske vrednosti za namene pod 1. 2. do 1. 6. ter do 50% pogodbene vrednosti za namene pod 1. 1.
Lastniku obveznic občine Laško, ki je obveznice kupil iz primarne prodaje, se lahko dodeli posojilo za namene pod 1. 2. do 1. 6. tudi do 50% predračunske vrednosti. Nad 30% se mu dodeli posojilo za znesek obveznic, s katerimi razpolaga.
2. Subvencije za subvencioniranje obrestnih mer za vračanje posojil: višina subvencioniranja obrestne mere poslovne banke lahko doseže največ 50% obrestne mere poslovne banke ali druge finančne institucije.
3. Vlaganja
Proračunska sredstva so namenjena tudi za sovlaganje občine za namene pod 1. 1. do 1. 5.
Za sredstva lahko zaprosijo tisti, ki bodo sredstva vlagali v objekte ali razvoj dejavnosti na območju občine Laško.
Občina lahko nastopa leot sovlagatelj tudi v obliki fizičnega vložka. Vrednost vložka se ugotovi ob sklepanju pogodbe na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
IV. VLOGE
1. Upravičenci morajo v vlogi za pridobitev sredstev po tem pravilniku navesti naslednje podatke:
Fizične osebe in samostojni obrtniki:
– ime in priimek ter stalno bivališče prosilca
– dejavnost in naslov obratovalnice. Podjetja in zadruge:
– ime in naslov firme
– navedba registrirane dejavnosti
– podatke o boniteti na obrazcu BON-1
2. Vloga za posojilo ali sovlaganje (razen za obratna sredstva) mora vsebovati:
– opis investicije
– predračunsko vrednost investicije s prikazanimi viri financiranja in terminalnim planom investicije
– višina zaprošenih sredstev
Vloga za posojilo za obratna sredstva mora vsebovati:
– namen, za katerega so potrebna obratna sredstva – izračun potrebnih obratnih sredstev
– izkazano boniteto
– višino zaprošenih sredstev.
3. Vlogi mora biti priloženo:
3.1. Potrdilo o vpisu v register obratovalnic oziroma o vpisu v sodni register ali potrdilo, da je občan pri pristojnem upravnem organu vložil zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma na pristojnem sodišču za priglasitev za vpis v sodni register z vsemi potrebnimi dokumenti za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja.
3.2. Investicijski program, izdelan po skupni metodologiji, za investicije v dinarski protivrednosti do 100.000 DEM pa poslovni načrt
3.3. Dokazilo glede na namen posojila:
– kupoprodajno pogodbo pri nakupu poslovnih prostorov
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del, zemljiško-knjižni izpisek, predračun del
– pri nakupu opreme in nadomestnih delov predračun ali račun in kupoprodajno pogodbo, pri nakupu generalno obnovljene opreme pa še pismeno garancijo izvajalca popravila, s katero zagotavlja življenjsko dobo opreme najmanj za dobo vračanja posojila
– pri urejanju in opremljanju stavbnega zemljišča predračun ali račun
– sanacijski program za ekološko sanacijo obstoječih dejavnosti s predračunom
3.4. Potrdilo o plačilu vseh zapadlih obveznosti državi (fizične osebe in obrtniki)
3.5. Izjavo, v kakšni obliki daje poroštvo za vračanje sredstev (hipoteka, zavarovanje ali drugo), kolikor ne prilaga že izkazanega poroštva.
V. POSTOPKI
Na podlagi sprejetega pravilnika izvršni svet objavi v sredstvih javnega obveščanja, da lahko zainteresirani vložijo prošnje za dodelitev sredstev. V objavi morajo biti navedena osnovna določila iz pravilnika ter pogoji, pod katerimi se sredstva dodelijo in vračajo:
Vloge vložijo zainteresirani na Sekretariat za upravne in gospodarske zadeve – Oddelek za gospodarstvo občine Laško, Ul. B. Kraigherja 2, ki pripravi predloge za izvršni svet.
Izvršni svet sprejme sklep o dodelitvi sredstev najkasneje v 30 dneh od dneva podane popolne vloge.
Pogodba, ki jo sklene izvršni svet s koristnikom sredstev, mora poleg standardnih določb vsebovati še:
– obveznost koristnika, da bo sredstva porabil namensko
– rok za začetek poslovanja, za zgraditev poslovnega prostora oziroma smiselno namenu posojila
– rok, v katerem mora koristnik na novo zaposliti delavce, koliko delavcev, če mu je bilo posojilo dodeljeno zaradi zagotavljanja novih produktivnih delovnih mest
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne posojilo ali neodplačani del posojila z obrestmi po bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje
– določbe glede zavarovanja kredita (hipoteka, zavarovanje idr.).
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-137/91
Laško, dne 2. decembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Laško
mag. Roman Matek l. r.