Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

223. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva, stran 244.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni 1; RS, št. 12/91), 1. in 2. odstavka 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) ter 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev (Uradni list RS, št. 10/90), so zbor krajevnih skupnosti na seji dne 13. 12. 1991, družbenopolitični zbor na seji dne 13. 12. 1991 in zbor združenega dela dne 19. 12. 1991 sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Skupščina občine Mozirje (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva naslednje javne zavode z veljavnimi šolskimi okoliši:
1. Osnovna šola Mozirje, Mozirje, Šolska ulica 23. V njeni sestavi so dislocirani oddelki:
– Nazarje, Nazarje 59,
– Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55,
– Šmihel, Šmihel 28,
– Lepa Njiva, Lepa Njiva 87,
– Oddelek s_ prilagojenim programom in učnim načrtom, Mozirje, Šolska ulica 23.
2. Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Ljubno ob Savinji 54.
3. Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Luče 77. V njeni sestavi je dislociran oddelek Solčava, Solčava 12.
4. Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad, Gornji Grad 15.
V njeni sestavi sta dislocirana oddelka:
– Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Dreti 27,
– Nova Štifta, Tirosek 50.
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organi zavoda,
– sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– viri in načini pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Skupščina občine Mozirje s sedežem v Mozirju, Trg OF 1.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavodov in sedež:
1. Osnovna šola Mozirje, Mozirje, Šolska ulica 23.
2. Osnovna šola Ljubno on Savinji, Ljubno ob Savinji št. 54.
3. Osnovna šola Blaža Arniča Luče ob Savinji, Luče ob Savinji 77.
4. Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad, Gornji Grad št. 15.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost v osnovni šoli, ki obsega:
– osnovna vzgoja in izobraževanje splošnega tipa otrok po programu, ki ga opredeljuje predmetnik in učni načrt,
– fakultativno poučevanje tujih jezikov,
– priprava šolske prehrane,
– organizacija razstav,
– organizacija proslav,
– organiziranje prevoza učencev,
– oddaja prostorov v najem,
– vzdrževalna dela na opremi in zgradbi,
– druge oblike dela z učenci.
Osnovna šola Mozirje izvaja pouk po specialnem programu, prilagojenem motnjam v duševnem razvoju otrok.
Osnovna šola Luče izvaja domsko vzgojo za osnovnošolsko mladino v internatu v Solčavi.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost spremeni ali razširi.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev,
– strokovni organi.
Zavod ima tudi druge organe, ki jih določa zakon in statut zavoda.
7. člen
Zavod ima naslednje strokovne organe:
– učiteljski zbor,
– učiteljski zbor oddelka,
– razrednik.
1. Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda sestavljajo predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda, predstavniki staršev učencev, vpisanih v zavod in lokalne samouprave ter predstavniki ustanovitelja.
Predstavnike pedagoških in drugih strokovnih delavcev v Svet zavoda volijo delavci zavoda neposredno.
Predstavnike staršev in lokalne samouprave v Svet zavoda volijo starši na roditeljskem sestanku.
Predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda voli ustanovitelj.
Število, postopek in način izvolitve, se opredeli na podlagi zakona, v statutu zavoda.
9. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema statut,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje,
– določa finančni načrt in spremlja realizacijo finančnega načrta,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom in statutom določene zadeve.
Način odločanja sveta, trajanje mandata njegovih članov in druge pristojnosti sveta, se določijo s statutom.
2. Ravnatelj
10. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa neomejeno in je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter strokovno vodi zavod.
11. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
Ravnatelj je imenovan za 4 leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Svet zavoda si lahko pred imenovanjem ravnatelja pridobi o kandidatu mnenje strokovnih organov.
Vsebino razpisa, način, postopek in pogoje za imenovanje ravnatelja in njegove razrešitve pred potekom mandata, določata zakon in statut zavoda.
12. člen
Pristojnosti ravnatelja so opredeljene v statutu zavoda v skladu z zakonom.
Ravnatelj zavoda je v pravnem prometu z drugimi pooblaščen za sklepanje pogodb o poslovanju zavoda v okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih na objektih zavoda in
– pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremičnin, za kar je potreben sklep ustanovitelja.
3. Ostali organi zavoda
13. člen
Sestava, način dela in pristojnosti ostalih organov zavoda so opredeljene z zakonom in statutom.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
14. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda ima zavod zagotovljena sredstva iz svojega premoženja.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je zavod. Z nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
15. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
16. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz proračuna ustanovitelja, iz proračuna Republike Slovenije in z opravljanjem storitev.
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Zavod je pravna oseba.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
19. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem ter investicijah in investicijskim vzdrževanjem pa le s soglasjem ustanovitelja.
IX. PREHODNE DOLOČBE
20. člen
Zavodi se pri izvajanju programov medsebojno povezujejo in usklajujejo, v ta namen lahko organizirajo medsebojne oblike povezovanja, kot so:
– strokovni aktivi učiteljev,
– aktiv ravnateljev,
– druge oblike.
21. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. V njem uredi organizacijo zavoda, pristojnosti organov upravljanja, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti.
22. člen
Zavod lahko ima tudi druge akte, s katerimi se lahko urejajo vprašanja, ki so pomembna za delo in poslovanje zavoda. Akte sprejema ravnatelj po predhodnem mnenju sveta.
23. člen
Ravnatelj zavoda je pooblaščen, da opravi vsa dejanja za vpis zavoda v sodni register.
X. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati odloki o ustanovitvah osnovnih šol št. 02/1-6-85/1 z dne 30. 9. 1961.
Št. 026-20/91-02
Mozirje, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
SO Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.