Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

212. Odlok o poslovnem času v občini Lenart, stran 237.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/ 90), 44. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/ 90 in 5/91), 15. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77 in 29/86) in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/87, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) je Skupščina občine Lenart na seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 19. decembra 1991 sprejela
ODLOK
o poslovnem času v občini Lenart
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V tem odloku je določen minimalni obvezni poslovni čas za podjetja, ki opravljajo promet blaga na drobno, gostinske in obrtne storitve, turistično dejavnost, lekarne ter za obratovalnice samostojnih obrtnikov; ki opravljajo prodajo blaga na drobno, gostinske, obrtne in turistične storitve na območju občine Lenart.
Pri določitvi poslovnega časa v svojih poslovnih enotah morajo podjetja in samostojni obrtniki v skladu z določili tega odloka upoštevati tudi potrebe potrošnikov in turizma po načelih dobrega gospodarjenja in predpisih o javnem redu in miru.
2. člen
Razpored poslovnega časa, prekinitev zaradi popravil in drugih posegov v lokale, letnega dopusta, inventure in v primerih višje sile, morajo podjetja in samostojni obrtniki priglasiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu. V priglasitvi mora biti naveden tudi prosti dan v tednu in koriščenje kolektivnega letnega dopusta.
Poslovni čas velja do priglasitve spremembe pri pristojnem občinskem upravnem organu, ki mora biti izvedena 15 dni pred predvideno spremembo, razen v primerih višje sile.
Pristojni občinski upravni organ zaradi širših interesov po potrebi usklajuje poslovni čas, proste dni v tednu in koriščenje letnega dopusta.
Razpored poslovnega časa med tednom, pregled dežurnega poslovnega časa in prekinitev poslovanja mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v poslovni prostor.
3. člen
Podjetja in samostojni obrtniki lahko glede na poslovne in turistične interese ter zaradi krajevnih potreb poslujejo vse dni v tednu v podaljšanem poslovnem času, razen če v tem odloku ni drugače določeno.
Dežurna podjetja in samostojni obrtniki poslujejo v podaljšanem dnevnem poslovnem času, ob sobotah popoldne, nedeljah ter pred in med prazniki.
4. člen
Podjetja in samostojni obrtniki, ki poslujejo tudi ob sobotah popoldne, nedeljah in praznikih, imajo lahko skrajšan poslovni čas ali med tednom dela prost dan, kar pa predhodno uskladijo s pristojnim občinskim upravnim organom.
II. MINIMALNI OBVEZNI POSLOVNI ČAS
5. člen
Trgovine (družbena in zasebna podjetja ter samostojni obrtniki) določijo poslovni čas v naslednjem časovnem razporedu, oziroma razdobju:
1. Prodajalne z dopoldanskim neprekinjenim poslovnim časom vse delovne dni v tednu od 7. do 14. ure, ob sobotah pa do 12. ure.
2. Prodajalne z deljenim poslovnim časom vse delovne dni v tednu od 7. do 11. ure in od 15. do 18. ure v poletnem času ter od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure v zimskem času, ob sobotah pa od 7. do 12. ure. Mesnice poslujejo vse delovne dni v tednu med 7. in 12. uro ter med 14. in 17. uro, en dan v tednu pa so lahko zaprte.
3. Prodajalne s celodnevnim neprekinjenim poslovnim časom poslujejo vse dni v tednu, in sicer:
– prodajalne v mestu Lenart vse delovne dni v tednu od 7. do 18. ure, v zimskem času, in v letnem času od 7. do 19. ure, ob sobotah pa od 7. do 12. ure;
– prodajalne v krajevnih centrih in drugih naseljih vse delovne dni v tednu od 7. do 17. ure v zimskem času, in v letnem času od 7. do 18. ure, ob sobotah pa od 1. do 12. ure.
4. Prodajalne časopisov, tobaka, tobačnih izdelkov ter poštnih in taksnih vrednotnic (trafike) od 7. do 15. ure oziroma v sredo do 17. ure ter ob sobotah od 7. do 12. ure.
5. Prodajalne nafte in naftnih derivatov (bencinski servis) vse dni v tednu, vključno z nedeljami in prazniki, in sicer od 7. do 21. ure v letnem času in od 7. do 19. ure v'zimskem času.
Bencinske črpalke kmetijske zadruge prilagajajo delovni čas potrebam kmetijskih pridelovalcev.
6. Prodajalne knjig, papirja ter šolskih potrebščin med 7. in 19.'uro, vendar najmanj od 8. do 14. ure vse delovne dni v tednu, ob sobotah pa od 8. do 12. ure.
7. Lekarne vse delovne dni v tednu do 7. do 19. ure, ob sobotah pa od 7. do 13. ure.
6. člen
Zaradi nemotene preskrbe potrošnikov mora na območju mesta Lenart poslovati ob sobotah od 14. do 17. ure v zimskem času. in od 14. do 18. ure v letnem času vsaj ena stalna dežurna prodajalna z živili, enako pa tudi ob nedeljah od 8. do 11. ure s tem, da se podjetja in obrtne delavnice med seboj dogovorijo o stalnih dežurnih prodajalnah. Uskladitev med njimi po potrebi opravi pristojni občinski upravni organ.
7. člen
Na delovnik pred prazniki poslujejo vse prodajalne kot ob običajnih dneh med tednom, razen pred novim letom, ko poslujejo vse prodajalne do 15. ure, stalne dežurne prodajalne z živili pa do 17. ure.
Na dan državnega praznika so lahko prodajalne zaprte, s tem, da se določijo dežurne prodajalne, ki jih opredeli pristojni upravni organ.
8. člen
Obrt in druge storitvene dejavnosti (podjetja in samostojni obrtniki) morajo imeti najmanj naslednji delovni čas:
– z neprekinjenim dopoldanskim poslovnim časom poslujejo med 7. in 15. uro, ob sobotah pa med 7. in 13. uro,
– v deljenem poslovnem času poslujejo med 7. in 13., uro ter med 14. in 17. uro, ob sobotah med 7. in 12. uro,
– v celodnevnem neprekinjenem poslovnem času poslujejo med 7. in 19. uro, ob sobotah med 7. in 13. uro.
9. člen
Zaradi zadovoljitev potreb potrošnikov so dolžna podjetja in obrtne delavnice, ki opravljajo storitve občanom in poslujejo v neprekinjenem dopoldanskem poslovnem času, poslovati najmanj en dan v tednu med 16. in 19. uro.
10. člen
Gostinski obrati poslujejo najmanj 5 dni v tednu, poslovni čas pa določijo:
– motelske restavracije med 6. ih 24. uro, ob petkih in sobotah pa lahko poslujejo do 1.,ure,
– gostilne med 7. in 24. uro,
– okrepčevalnice – bistroji med 7. in 23 uro,
– obrati kmečkega turizma med 8. in 24. uro,
– bifeji med 7. in 23. uro,
– slaščičarne med 7. in 22. uro,
– diskoteke med 19. in 1. uro, ob petkih in sobotah med 19. in 3. uro, v nedeljo med 15. in 20. uro.
Gostje morajo ob zaključni uri zapustiti gostinski lokal.
Kolikor gostinski obrat, ki je registriran za pripravo in nudenje hrane, organizira večerjo za zaključno skupino gostov, so lahko ti gostje v gostinskem lokalu prisotni v skladu z dogovorom, vendar mora gostinski obrat zagotoviti, da gostje ne bodo povzročali motenja okolice.
III. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
1. Z denarno kaznijo od 5.000 SLT do 30:000 SLT se kaznuje za prekršek podjetje ali druga pravna oseba ali samostojni obrtnik, ki se ne ravna po tem odloku.
2. Z denarno kaznijo od 3.000 SLT do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega obrtnika.
3. Z denarno kaznijo 1.500 SLT se kaznuje posameznik takoj na kraju storitve prekrška, če ne upošteva objavljenega delovnega časa, usklajenega s tem odlokom.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Prodajalne in gostinski obrati, ki prodajajo in točijo alkoholne pijače, lahko poslujejo pred 7. uro zjutraj, vendar so dolžni upoštevati določila odloka o prepovedi prodaje in točenja alkoholnih pijač (Uradni list SRS, št. 29/76 in 21/77).
13. člen
V tem odloku se za poletni čas šteje čas od 1. aprila do 30. septembra, in za zimski čas, čas od 1. oktobra do 31. marca.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja tržna inšpekcija občine Lenart.
15. člen
Podjetja in samostojni obrtniki so dolžni uskladiti poslovni čas s tem odlokom najkasneje v enem mesecu od njegove uveljavitve.
16. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o poslovnem času v občini Lenart (Uradni list SRS, št. 24-1323/ 81).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 307-2791
Lenart, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.