Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

197. Odlok o preimenovanju naselij in o poimenovanju novih naselij v občini Grosuplje, stran 231.

Na podlagi 8., člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) ter 5. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/90 in 23/90) je Skupščina občine Grosuplje na skupni seji dne 18. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o preimenovanju naselij in o poimenovanju novih naselij v občini Grosuplje
1. člen
Na območju občine Grosuplje se preimenujeta naslednji naselji:
– Naselje Podtabor se preimenuje v naselje Št. Jurij;
– Naselje Staro Apno se preimenuje v naselje Škocjan.
2. člen
Območji in šifri obeh naselij ostaneta nespremenjeni.
3. člen
– Na območju naselja Mala Stara vas se poimenuje novo naselje Dobje;
– Na območju naselja Velika Stara vas se poimenuje novo naselje Gradišče.
4. člen
Za obe novi naselji se oblikujeta območji, katerih meje potekajo po mejah parcel, in se določita novi šifri. Imeni in šifri Velike in Male Stare vasi ostaneta nespremenjeni.
5. člen
Spremembe meja teritorialnih enot vnese Geodetska uprava občine Grosuplje v register teritorialnih enot v merilu 1:5000, kartografski prikaz sprememb pa je sestavni del tega odloka.
6. člen
V naseljih Št. Jurij, Škocjan, Dobje, Gradišče, Mala Stara vas in Velika Stara vas se izvede preoštevilčenje hišnih številk, in sicer v roku dveh mesecev od uveljavitve odloka.
7. člen
Lastniki oziroma upravljala stavb so dolžni stare tablice s hišnimi številkami zamenjati z novimi takoj, ko jih dobijo.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-2/91
Grosuplje, dne 18. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.