Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

202. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 233.

Na podlagi 3. in 10. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) in 223. člena statuta občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 32/86, 1/88, 23/88, 1/90 in RS, št. 23/90) je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na seji dne 7. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
Dopolni se 1. člen odredbe o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 24/91 in 32/91) tako, da se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Poleg cene osnovnih komunalnih storitev iz prvega odstavka tega člena smejo podjetja in druge pravne osebe zaračunavati s 1. 1. 1992 še:
1. Števnina = 23,00 SLT/mesec, na gospodinjski priključek; = 61,60 SLT/mesec, na gospodarski priključek
2. Prispevek za priključno moč = 38,00 SLT/mesec, na priključek
3. Razširjena reprodukcija
– vodarina = 40% (od zneska ER)
– kanalščina s čiščenjem = 40% (od zneska ER)
– smetarina = 60% (od zneska ER)
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-2/91
Grosuplje, dne 7. januar 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin, dipl. ek. l. r.