Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1992 z dne 17. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1992 z dne 17. 1. 1992, Kazalo


Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

85. Odlok o spremembi odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
86. Odlok o obveznem sprejemanju blagajniških zapisov
87. Odlok o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zdravstveno varstvo
88. Sklep o plačevanju participacije v zdravstvu
89. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije
90. Soglasje k cenam naftnih derivatov
91. Soglasje k cenam zemeljskega plina
92. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu
150. Odlok o dopolnitvi odloka o načinu oblikovanja cen svežega mesa

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

93. Odredba o določitvi zneska davka po odbitku, do katerega izplačevalec osebnih prejemkov in drugih dohodkov davka ne plača
94. Odredba o priznanjih
95. Pravilnik o vsebini glavne knjige registra zrakoplovov
96. Pravilnik o maturi
97. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji
98. Odločba o začetku dela carinske izpostave Plavški Travnik Carinarnice Jesenice
151. Odredba o višini posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil
152. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
153. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
154. Količnik za določitev letne akontacije davka iz dejavnosti za leto 1992
155. Sklep o odkupni ceni za liter mleka

BANKA SLOVENIJE

156. Sklep o prepovedi sklepanja terminskih deviznih poslov

OBČINE

Celje

102. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za socialno medicino in higieno Celje

Cerknica

103. Odlok o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti

Črnomelj

104. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Črnomelj v prvem trimesečju 1992
105. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov občine Črnomelj
106. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo Črnomelj

Kočevje

107. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Kočevje 1986-2000, dopolnjen 1991
108. Sklep o cenah geodetskih storitev

Krško

109. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško

Laško

110. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 8. 12. 1991 za uvedbo samoprispevka na območju KS Jurklošter

Litija

111. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Litija
112. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Litija
113. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija za leto 1992

Ljubljana

99. Odlok o ureditvi cestnega prometa
100. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zelenih površinah v naseljih na območju ljubljanskih občin
101. Sklep o določitvi višine povračila za nove priključke in za povečanje obstoječih moči uporabnikov, ki se priključujejo na sistem daljinske oskrbe s toplotno energijo oziroma plinom

Ljubljana Vič-Rudnik

117. Odlok o davkih občanov za leto 1992
118. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o upravnih organih občine Ljubljana Vič-Rudnik

Ljubljana-Bežigrad

114. Odlok o spremembah zazidalnega načrta za ureditveno območje BO 2/4-SMELT

Ljubljana-Šiška

115. Spremembe in dopolnitve statuta občine Ljubljana Šiška
116. Programske zasnove za območje urejanja ŠR 3/1-1 in Skakalnice Podutik

Logatec

119. Odlok o davkih občanov v letu1992
120. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Logatec v prvem trimesečju leta 1992

Novo mesto

121. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela Skupščine občine Novo mesto v 2. volilni enoti
122. Odlok o lokacijskem načrtu kanalskega sistema Mirna Peč
123. Odlok o spremembi zazidalnega načrta obrtno industrijske cone Cikava - Zgornji del
124. Odredba o dajanju soglasja k cenam

Postojna

125. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Postojna
126. Odlok o imenovanju ulic v mestu Postojna na območju zazidalnega načrta "Ovčje staje" in o ukinitvi ulice Starovaška pot
127. Sklep o sprejemu Programa za razvoj demografsko ogroženih območij v občini Postojna

Slovenj Gradec

131. Odlok o obvezni priključitvi na sistem daljinske oskrbe s toplotno energijo oziroma s plinom na območju mesta Slovenj Gradec z ožjo okolico
132. Odlok o pogrebni poslovitvi
133. Odlok o ustanovitvi Prve osnovne šole Slovenj Gradec
134. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Mislinja
135. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu
136. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Podgorje pri Slovenj Gradcu
137. Odlok o ustanovitvi tretje Osnovne šole Slovenj Gradec
138. Odlok o ustanovitvi glasbene šole Slovenj Gradec
139. Odlok o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda Slovenj Gradec
140. Odlok o prevzemu pravic in dolžnosti ustanovitelja Centra za socialno delo Slovenj Gradec
141. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec
142. Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
143. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Galerije likovnih umetnosti Slovenj Gradec
144. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
145. Sklep o šolskih okoliših osnovnih šol v občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

128. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Slovenska Bistrica v letu 1992
129. Odlok o spremembi odloka o davkih občanov v občini Slovenska Bistrica
130. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o imenovanju ulic v coni individualne stanovanjske gradnje Pragersko

Tržič

146. Odlok o spremembah odloka o davkih občanov v občini Tržič

Žalec

147. Odlok o javnem redu in miru ter o komunalni ureditvi
148. Odlok o poslovnem času
149. Odlok o vzdrževanju objektov in naprav na melioracijskih območjih občine Žalec

POPRAVKI

1. Popravek odloka o razpisu nadomestnih volitev v zbor KS Skupščine občine Brežice v 15. volilni enoti - KS Pišece
2. Popravek odloka o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela Skupščine občine Brežice v 14. volilni enoti
3. Popravek odloka o spremembi odloka o proračunu občine Kočevje za leto 1991
4. Popravek odloka o proračunu občine Laško
5. Popravek poročila o izidu glasovanja na referendumu dne 8. 12. 1991 za uvedbo samoprispevka na območju KS Jurklošter
6. Popravek odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Kočevje
7. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Rovtami
8. Popravek odloka o javnem redu in miru v občini Postojna
9. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pristava
10. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tinsko
11. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Virštanj
12. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zagorje
13. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zibika
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti