Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1992 z dne 17. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1992 z dne 17. 1. 1992

Kazalo

135. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu, stran 180.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 117. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86), 2. odstavka 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) in 177. in 241. člena statuta občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78 in 8/82, in Uradni list SRS, št. 47/87 in 34/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju vseh zborov dne 23. 12. 1991, sprejela spremembe in dopolnitve odločbe št. 61-20/ 62-2/2 z dne 9. 6. 1962, o ustanovitvi Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu tako, da se prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi šole glasi
ODLOK
o ustanovitvi Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu
1. člen
Občina Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), je ustanovitelj vzgojnoizobraževalnega zavoda za obvezno osnovno izobraževanje.
2. člen
Ime zavoda je:
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu (v nadaljnjem besedilu: šola).
Sedež šole je v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, Šmartno 69.
3. člen
Šola je pravna oseba.
Šola se vpiše v sodni register.
4. člen
Dejavnost šole je:
– izvajanje nacionalnega programa osnovnega izobraževanja v skladu z normativi in standardi,
– izvajanje drugih vzgojnoizobraževalnih programov, dogovorjenih v občini, in
– priprava in prodaja jedil in napitkov za učence in delavce šole.
5. člen
Organi šole so svet šole, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.
S statutom šole se lahko določijo tudi drugi organi.
6. člen
Šolo upravlja svet šole, ki ima 7 članov. Svet šole sestavljajo:
– 2 člana, predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje Skupščina občine Slovenj Gradec,
– 2 člana, predstavnika delavcev, ki ju s tajnim glasovanjem izvolijo pedagoški in strokovni delavci šole,
– 2 člana, predstavnika staršev, ki ju na predlog sveta staršev izvolijo starši na roditeljskem sestanku, in
– 1 član, predstavnik lokalne samouprave, ki ga imenuje Krajevna skupnosti Šmartno.
Predsednika sveta šole izvolijo člani sveta izmed predstavnikov delavcev šole.
7. člen
Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pravice in dolžnosti ter način delovanja organov šole določa statut šole.
8. člen
Šola pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom.
Šola mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi ustanovitelj.
9. člen
Šola odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga. Ustanovitelj za obveznosti šole ne odgovarja. Šola nastopa v pravnem prometu neomejeno, pravne posle v zvezi z osnovnimi sredstvi pa lahko opravlja le s soglasjem in pooblastilom ustanovitelja.
10. člen
Premoženje šole je last ustanovitelja. Za opravljanje dejavnosti, navedene v 4. členu tega odloka, daje ustanovitelj v upravljanje šoli premoženje, s katerim je šola razpolagala 1. 4. 1991.
Za upravljanje s premoženjem je šola odgovorna ustanovitelju.
Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec s posebnim sklepom določi za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo prostori šole. V sklepu sporazumno s šolo določi tudi pogoje in način uporabe prostorov.
11. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja izključno in v soglasju z ustanoviteljem za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Z drugimi presežki, pridobljenimi na drug način, razpolaga šola samostojno.
12. člen
Šolski okoliš šole je določen s posebnim sklepom o šolskih okoliših osnovnih šol v občini Slovenj Gradec.
13. člen
Šola mora z določili tega odloka uskladiti statut šole v dveh mesecih, konstituirati organe šole v štirih mesecih in priglasiti spremembe vpisa v sodni register v petih mesecih od uveljavitve tega odloka.
Imenovanje ravnatelja se opravi po poteku mandata sedanjemu ravnatelju.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-23/91
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti