Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1992 z dne 17. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1992 z dne 17. 1. 1992

Kazalo

133. Odlok o ustanovitvi Prve osnovne šole Slovenj Gradec, stran 177.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 117. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86), 2. odstavka 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) in 177. in 241. člena statuta občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78 in 8/82 in Uradni list SRS, št. 47/87 in 34/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju vseh zborov dne 23. 12. 1991, sprejela spremembe in dopolnitve odločbe, št. 61-2/ 66-2/1 z dne 1. 6. 1967, o ustanovitvi Osnovne šole Franjo Vrunč Slovenj Gradec tako, da se prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi glasi
ODLOK
o ustanovitvi Prve osnovne šole Slovenj Gradec
1. člen
Občina Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), je ustanovitelj vzgojnoizobraževalnega zavoda za obvezno osnovno izobraževanje.
2. člen
Ime zavoda je:
Prva osnovna šola Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: šola).
Sedež šole je v Slovenj Gradcu, Šercerjeva 7.
3. člen
Šola je pravna oseba.
Šola se vpiše v sodni register.
4. člen
Šolo sestavljajo:
– matična osnovna šola v Slovenj Gradcu, Šercerjeva 7,
– podružnična osnovna šola na Selah, Sele 1.
5. člen
Dejavnost šole je:
– izvajanje nacionalnega programa osnovnega izobraževanja v skladu z normativi in standardi,
– izvajanje drugih vzgojnoizobraževalnih programov, dogovorjenih v občini,
– priprava in prodaja jedil in napitkov za učence in delavce šole.
Šola opravlja nekatera dela za Tretjo osnovno šolo Slovenj Gradec. O vrsti in načinu opravljanja del se v soglasju z ustanoviteljem dogovorita šoli.
6. člen
Organi šole so svet šole, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.
S statutom šole se lahko določijo tudi drugi organi.
7. člen
Šolo upravlja svet šole, ki ima 9 članov. Svet šole sestavljajo:
– 3 člani, predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Skupščina občine Slovenj Gradec,
– 3 člani, predstavniki delavcev, ki jih s tajnim glasovanjem izvolijo pedagoški in strokovni delavci šole,
– 2 člana, predstavnika staršev, ki ju na predlog sveta staršev izvolijo starši na roditeljskem sestanku, in
– 1 član, predstavnik lokalne samouprave, ki ga imenujejo krajevne skupnosti Slovenj Gradec, Stari trg in Sele.
Predsednika sveta šole izvolijo člani Sveta izmed predstavnikov delavcev šole.
8. člen
Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pravice in dolžnosti ter način delovanja organov šole določa statut šole.
9. člen
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS) dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom.
Šola mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi ustanovitelj.
10. člen
Šola odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga. Ustanovitelj za obveznosti šole ne odgovarja. Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, pravne posle v zvezi z osnovnimi sredstvi pa lahko opravlja le s soglasjem in pooblastilom ustanovitelja.
11. člen
Premoženje šole je last ustanovitelja.
Za opravljanje dejavnosti, navedene v 5. členu tega odloka, daje ustanovitelj v upravljanje šoli premoženje, s katerim je šola razpolagala 1. aprila 1991.
Za upravljanje s premoženjem je šola odgovorna ustanovitelju.
Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec s posebnim sklepom določi za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo prostori šole. V sklepu sporazumno s šolo določi tudi pogoje in način uporabe prostorov.
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja izključno in v soglasju z ustanoviteljem za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Z drugimi presežki, pridobljenimi na drug način, razpolaga šola samostojno.
13. člen
Šolski okoliš šole je določen s posebnim sklepom o šolskih okoliših osnovnih šol v občini Slovenj Gradec.
14. člen
Šola mora z določili tega odloka uskladiti statut v dveh mesecih, konstituirati organe šole v štirih mesecih in priglasiti spremembe vpisa v sodni register v petih mesecih od uveljavitve tega odloka.
Imenovanja ravnatelja se opravi po poteku mandata sedanjemu ravnatelju.
15. člen
Šola s 1. 1. 1992 začasno prevzame upravljanje in dejavnost športne dvorane in stadiona v Slovenj Gradcu do pričetka delovanja Druge osnovne šole Slovenj Gradec.
O pravicah in obveznostih pri upravljanju športne dvorane in stadiona se dogovorijo ustanovitelj, šola in športna zveza s posebno pogodbo.
16. člen
Z dnem, ko začne delovati Druga osnovna šola Slovenj Gradec, postane podružnična osnovna šola Pameče organizacijska enota Druge osnovne šole Slovenj Gradec.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-21/91
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti