Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1992 z dne 25. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1992 z dne 25. 1. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

245. Zakon o prometnem davku
246. Zakon o spremembi zakona o notranjih zadevah
247. Odlok o soglasju k spremembi in dopolnitvi statuta Univerze v Mariboru

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

248. Odlok o določitvi zajamčenega osebnega dohodka
249. Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin
250. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v osnovnih šolah, glasbenih šolah in domovih za učence osnovnih šol
251. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v srednjih šolah
252. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju v vzgojnoizobraževalnih zavodih
253. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v domovih za učence srednjih šol

USTAVNO SODIŠČE

255. Odločba o odpravi določb 2. točke 4. člena in 1. očke prvega odstavka 18. člena odloka o javnem redu in miru v občini Radovljica

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

254. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 1991

OBČINE

Celje

257. Nova višina prispevka investitorjev

Cerknica

258. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov za veterinarsko higiensko službo v občini Cerknica

Črnomelj

259. Sklep o valorizaciji višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992
260. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ZN Drage I. faza v Črnomlju
261. Izid nadomestnih volitev delegata v zbor združenega dela Skupščine občine Črnomelj za volilno enoto 06

Grosuplje

262. Odlok o spremembi družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, Programske zasnove za ureditveni načrt Grosuplje - center, Planska celota I/2, KS Grosuplje (PPC G 5/a SC)

Kočevje

263. Odlok o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela Skupščine občine Kočevje v 2., 7. in 12. volilni enoti

Litija

264. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992
265. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve

Ljubljana

256. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Metlika

266. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih sestavin osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Metlika za obdobje 1986-2000

Slovenska Bistrica

267. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica

Šentjur pri Celju

268. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o višini posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil
2. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb
3. Popravek poročila o koeficientih rasti cen v Republiki Sloveniji
4. Popravek odloka o priznanjih občine Kamnik