Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1992 z dne 31. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1992 z dne 31. 1. 1992, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

269. Odlok o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje posebna taksa
271. Odlok o ustanovitvi Britanskega sveta - Centra za angleški jezik
309. Odlok o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in najemnin
310. Odlok o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Sklepi

311. Sklep o uskladitvi preživnin
312. Sklep o uskladitvi rejnin
313. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč
314. Sklep o višini denarnega dodatka oskrbovancem v socialnih zavodih v Republiki Sloveniji
315. Sklep o uskladitvi socialnovarstvenih pomoči in prispevkov ter lestvice znosnih stanarin

Drugi akti

270. Odločba o določitvi vrste in količine predmetov, ki so oproščeni plačila carine

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

272. Odredba o določitvi registracijskih območij za registracijo motornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji
273. Pravilnik o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah
274. Pravilnik o diplomatskih in službenih potnih listih
275. Odredba o višini stroškov za ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo ter njihovo izmeritev in višini stroškov za opravljanje izpitov za voditelja čolna ter preizkusov znanja za upravljanje čolna
276. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov družbenopolitičnih skupnosti ter o njihovem izkazovanju
277. Sklep o določitvi osnove za odmero stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. 12. 1991
278. Sklep o določitvi višine stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1.12.1991
279. Sklep o določitvi zneskov dodatka za postrežbo in tujo pomoč po zakonu o civilnih invalidih vojne
280. Sklep o določitvi mesečnih denarnih zneskov osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. decembra 1991
281. Sklep o uskladitvi priznavalnin
282. Sklep o uskladitvi denarnih prejemkov po zakonu o vojaških invalidih in zakonu o civilnih invalidih vojne
283. Sklep o določitvi mesečne razlike dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne oziroma po predpisih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji od 1. decembra 1991
284. Pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev v organih carinske službe
316. Odredba o znesku, do katerega morajo banke in hranilnice zavarovati posamezno hranilno vlogo
317. Odredba o obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1991
318. Odredba o načinu oblikovanja cen moke in kruha iz pšenice iz republiških blagovnih rezerv
319. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
320. Sklep o odkupni ceni za liter mleka

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

285. Sklep o uskladitvi pokojnin
286. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
287. Sklep o uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo
288. Sklep o uskladitvi zneskov denarnih nadomestil za telesno okvaro
289. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
290. Sklep o uskladitvi starostne pokojnine kmetov
291. Odločba o višini RTV naročnine

OBČINE

Celje

292. Spremembe pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva v občini Celje

Črnomelj

293. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Mirana Jarca, Črnomelj
294. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Loka, Črnomelj
295. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Belokranjskega odreda, Semič
296. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole komandanta Staneta, Dragatuš
297. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Vinica
298. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Stari trg ob Kolpi
299. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Milke Šobar-Nataše, Črnomelj
300. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda "Oton Župančič", Črnomelj

Kamnik

301. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Kamnik
302. Odredba o pristojbinah za kritje dela stroškov za veterinarsko higiensko službo v občini Kamnik

Kranj

303. Odlok o razglasitvi arheoloških kulturnih spomenikov v občini Kranj

Krško

304. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Krško v I. trimesečju leta 1992

Ljubljana-Šiška

305. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Smlednik
306. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Skaručna

Ribnica

307. Statut občine Ribnica

Škofja Loka

308. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v drobnem gospodarstvu v občini Škofja Loka