Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

321. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

322. Odlok o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu
323. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Celovcu
324. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Celovcu
325. Odlok o organizaciji materialne in zdravstvene oskrbe v vojni
326. Odlok o dopolnitvah odloka o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1991-1993
327. Odlok o kreditnih pogojih za dolgoročne kredite na demografsko ogroženih območjih v Republiki Sloveniji iz proračuna Republike Slovenije za leto 1992
328. Odlok o višini povračil od določenih količinskih osnov za vodno gospodarstvo
329. Odlok o višini in načinu obračunavanja in plačevanja povračil za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev in dejavnosti
330. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi višine in načina plačevanja cestnine

Sklepi

331. Sklep

Drugi akti

374. Soglasje k cenam ptt storitev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

332. Odredba o višini posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil
333. Odredba o zdravilih, od katerih se ne plača prometni davek
334. Odredba o ortopedskih pripravah in rehabilitacijskih pripomočkih
335. Odredba o proizvodih, ki spadajo med kmetijsko mehanizacijo, naprave in drugo opremo, kmetijska orodja za primarno obdelavo zemljišča ter nadomestne dele za to opremo in naprave
336. Odredba o proizvodih, ki spadajo med turistično propagandne in informativne publikacije
337. Odredba o enotnem zaščitnem znaku
338. Odredba o računih za vplačevanje prometnega davka
339. Odredba o davčnih evidencah in načinu obračuna prometnega davka pri zavezancih, ki poslovnih knjig ne vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva
340. Pravilnik o uporabi zakona o prometnem davku
341. Sklep o povečanju republiških štipendij

BANKA SLOVENIJE

375. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pošiljanju določenih dnevnih podatkov bank

OBČINE

Celje

343. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih preiskavah na območju občine Celje za leto 1992
344. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila, ter za specialna vozila komunalnih organizacij

Lenart

345. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
346. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana občine Lenart za obdobje 1986-1990
347. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse v občini Lenart za leto 1992

Lendava

348. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Lendava
349. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Črenšovci, naselje Črenšovci Trnje in Žižki

Ljubljana

342. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Ljubljana Moste-Polje

350. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Moste-Polje
351. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Moste-Polje
352. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Moste-Polje
353. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev za območje urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj

Ljutomer

354. Odlok o določitvi prispevka za začasno zagotavljanje sredstev za zdravstveno varstvo v občini Ljutomer v letu 1992

Metlika

355. Odlok o določitvi in varstvu lokalnih cest na območju občine Metlika
356. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za socialno delo Metlika
357. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika

Mozirje

358. Sklep o javni razgrnitvi "Lokacijskega načrta regionalne ceste R 340 Ljubno-Luče, obvoznica Ljubno in ureditev Savinje od Marčinkovega jezu do iznad Pekovega jezu"
359. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za sofinanciranje 200 delovnih mest v malem gospodarstvu

Postojna

360. Odredba o meritvah parametrov dimne emisije in pregled kurilnih in dimovodnih naprav
361. Odredba o določitvi cene za opravljanje vozniškega izpita in preizkus znanja

Sežana

362. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov

Šentjur pri Celju

363. Odlok o pooblastitvi Kmetijske zadruge - Hranilno kreditne službe Šentjur za izdajo zdravstvenih spričeval
364. Sklep o predhodnem soglasju k statutarnemu sklepu Centra za socialno delo Šentjur pri Celju
365. Sklep o soglasju k statutu Ljudske univerze občine Šentjur pri Celju

Šmarje pri Jelšah

366. Odlok o popravku odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1991
367. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Šmarje pri Jelšah v prvem trimesečju 1992
368. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Šmarje pri Jelšah

Tržič

369. Odlok o zagotavljanju sredstev za zdravstveno varstvo v občini Tržič v letu 1992
370. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok

Vrhnika

371. Odlok o stavbnih zemljiščih v občini Vrhnika

Žalec

372. Sklep o določitvi višine komunalnih taks
373. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

POPRAVKI

1. Popravek kontnega plana za banke
2. Popravek odloka o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

1. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti