Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

344. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila, ter za specialna vozila komunalnih organizacij, stran 436.

Na podlagi četrtega odstavka 12. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije (Uradni list, št. 32/89) in v zvezi z 18. in 19. členom zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) izdaja Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji dne 22. 1. 1992
SKLEP
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter za specialna vozila komunalnih organizacij
1. člen
S tem sklepom določimo višino letnih povračil, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila na območju občine Celje.
2. člen
Višina povračila za uporabo cest za dobo 12 mesecev znaša:
1. Za traktorje:           SLT
– do 30 kw             1.250
– od 31 do 40 kw          1.625
– od 41 do 50 kw          2.000
– od 51 do 80 kw          2.375
– nad 81 kw            2.750
2. Za priklopna vozila (prikolice):
– za vsako tono nosilnosti     1.250
3. Za specialna komunalna vozila:
– za vsako tono nosilnosti     1.250
3. člen
Imetniki traktorja, traktorske prikolice ali specialnega komunalnega vozila plačujejo povračilo za uporabo cest ob podaljšanju prometnega dovoljenja, v enkratnem znesku, za 12 mesecev vnaprej.
4. člen
Če imetnik traktorja, traktorske prikolice ali specialnega komunalnega vozila, vozilo odjavi iz uporabe pred iztekom dobe, za katero je plačal povračilo, lahko zahteva vračilo sorazmernega deleža plačanega povračila za preostale mesece v roku 30 dni po odjavi iz uporabe.
5. člen
Povračila po tem sklepu so prihodek proračuna občine Celje, namenjen vzdrževanju lokalnih cest in se nakazuje na ŽR št. 50700-630-10009.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 41900-1/91 z dne 27. 3. 1991.
Št. 419-1/92
Celje, dne 29. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Mirko Krajnc l. r.