Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

352. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Moste-Polje, stran 442.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) ter 153. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje na seji dne 28. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Moste-Polje
I
Za obvezne veterinarsko sanitarne preglede pošiljk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov ob nakladanju, razkladanju, prekladanju in gonjenju živali, ki se odpravljajo iz območja občine ali preko državne meje, se določijo pristojbine:
a) za kamionske, vagonske in letalske pošiljke              SLT
– kopitarjev, parkljarjev in žive perutnine do 10 ton         680,00
– za vsako nadaljnjo tono                        68,00
b) Za kosovne pošiljke:
– kopitarjev in odraslih govedi od kom                 85,20
– telet od kom                             48,10
– prašičev in drobnice od kom                      30,90
– žive perutnine za vsakih začetih 50 kom                15,00
– za vsako čebeljo družino                       15,00
– za ostale neimenovane živali po režijski uri             680,00
c) Za meso kopitarjev in parkljarjev od kg                0,31
– za mesne izdelke od kg                         0,31
– za divjačino od kg                           0,31
– perutninsko meso od kg                         0,31
– drobovino od kg                            0,31
– ribe, rake, polže od kg                        0,31
– mast od kg                               0,31
– mleko od litra                             0,07
– mlečne izdelke od kg                          0,31
– jajca cela od kg                            0,07
– jajčni izdelki od kg                          0,31
Druge neimenovane živalske proizvode surovine in odpadke od kg      0,16
Če prijavljena pošiljka ni pravočasno pripravljena za pregled, pristojni organ, ki opravlja veterinarsko sanitarne preglede pa pride ob določenem času na mesto nakladanja, prekladanja oziroma razkladanja ali da je nakladanje oziroma prekladanje trajalo več kot eno uro, mora tisti, ki je pregled naročil, plačati zamudnino v višini 680 SLT za vsako začeto uro čakanja.
Poleg pristojbine mora tisti, ki je pregled naročil plačati tudi stroške prevoza.
II
Za veterinarsko sanitarne preglede klavnih živali in živil živalskega izvora se plačujejo pristojbine:
a) Za veterinarsko sanitarne preglede klavnih živali in mesa:
– v Emoni MIZ Zalog 6 dipl. vet. x 182 ur mesečno.
Vrednost ure v rednem delovnem času je 583 SLT. V Emoni MIZ Zalog se plača še stalna pripravljenost od 19. do 6. ure;
– v Jati-Meso Zalog 2 dipl. vet. x 182 ur mesečno.
Vrednost ure v rednem delovnem času je 583 SLT, izven rednega delovnega časa pa 50% večja.
Vrednost režijske ure dipl. veterinarja se povečuje skladno z mesečno rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu RS.
Pristojbina iz prejšnjega odstavka zajema pregled živali pri razkladanju in pred zakolom, pregled mesa in mesnin izdelkov pod pogojem, da se navedeni pregledi opravljajo na eni oziroma na isti lokaciji. V nasprotnem primeru se plačuje poleg pristojbine še potne stroške in zamudnino.
Pri klanju živali, ki so prispele v klanje z veterinarsko napotnico in živali, za katere je obvezen bakteriološki pregled po 32. členu pravilnika o načinu opravljanja stalnega veterinarskega sanitarnega pregleda živali za zakol in izdelkov živalskega izvora (Uradni list SRS, št. 43/76) se poleg pristojbine za veterinarsko sanitarni pregled zaračunajo stroški bakterioloških in kemičnih preiskav.
Ti stroški gredo v breme lastnika živali.
b) Za veterinarsko sanitarne preglede jajc in jajčnih izdelkov v proizvodnji jajc in predelavi jajc v jajčne izdelke – od komada proizvedenega oziroma v jajčne izdelke predelanega jajca.
   c) Za veterinarsko sanitarne preglede rib v ribogojnicah
  – od vsake začete ure                       680 SLT
  d) Za veterinarsko sanitarne preglede divjačine pred skladiščenjem in
zamrzovanjem:
  – za jelenjad, srnjad, muflone, gamse od komada           88,40
  – za divje prašiče od kom                     116,10
  – za medvede od kom                        176,00
  – za zajce od kom                          21,80
  – za divjo perjad od kom                      11,30
  – za pregled na trihinolozo – po porabljenem času         680,00
  e) Za veterinarsko sanitarne preglede divjačine, živil živalskega izvora v
gostinskih obratih, tržnicah, v pakirnicah, hladilnicah:
  – za vsako začeto uro porabljenega časa            680,00 SLT
  Poleg pristojbine se plačajo tudi stroški prevoza in potrebne preiskave.
III
Za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno potrošnjo oziroma za podaljšanje veljavnosti dovoljenja plača proizvajalec oziroma prodajalec pristojbine za vsako kravo molznico 187,30 SLT, za ovce in koze po 52 SLT.
Posestniku, ki ne oddaja mleka v zbiralnico ali mlekarne, pač pa ga daje na drug način v promet oziroma javno potrošnjo, se poleg določene pristojbine zaračuna še stroške za odvzem mleka, analize mleka in pregled molznic na tuberkulozo.
IV
Pristojbina za veterinarsko sanitarne preglede se lahko plačuje tudi v letnem pavšalu, ki ga sporazumno določita in medsebojno obračunata podjetje, pri katerem se veterinarsko sanitarni pregled opravlja in izvršuje.
Letni pavšali se mesečno akontirajo v višini ene dvanajstine.
V
Za veterinarsko sanitarne preglede izven rednega delovnega časa pristojnega organa za veterinarsko sanitarne preglede se plača pristojbina in zamudnina povečana za 50%.
VI
K navedenim pristojbinam iz I., II. in III. točke se prišteje še 15% kot prispevek za zdravstveno varstvo živali.
Višina pristojbin se med letom usklajuje s spreminjanjem vrednosti režijske ure diplomiranega veterinarja.
VII
Pristojbine po tej odredbi se obračunavajo mesečno in odvedejo na posebni zbirni račun za zdravstveno varstvo živali pri SDK, št. 50103-630-610035 najmanj enkrat mesečno.
VIII
Z dnem uveljavitve te odredbe, preneha veljati odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 5/91).
Odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Brane Matjašec, dipl. ek. l. r.