Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1992 z dne 7. 2. 1992

Kazalo

354. Odlok o določitvi prispevka za začasno zagotavljanje sredstev za zdravstveno varstvo v občini Ljutomer v letu 1992, stran 443.

Na podlagi 19. člena zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/90) in 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela zborov Skupščine občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 18/90) je Skupščina občine Ljutomer na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 28. 1. 1992 sprejela
ODLOK
o določitvi prispevka za začasno zagotavljanje sredstev za zdravstveno varstvo v občini Ljutomer v letu 1992
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi višina prispevka za zagotavljanje sredstev za potrebe zdravstvenega varstva v občini Ljutomer, ki se nakazuje v proračun občine Ljutomer.
2. člen
S sredstvi iz 1. člena tega odloka, ki so sestavni del proračuna občine Ljutomer se plačujejo stroški zdravstvenega varstva za izvajanje naslednjih nalog:
– socialna varnost: nadomestilo OD za čas bolezni, potni stroški in dnevnice, pogrebnine, posmrtnine in drugo
– mrliški ogledi;
– stroški strokovnih služb.
3. člen
Sredstva za zdravstveno varstvo plačujejo s prispevkom:
1. fizične osebe, ki so v delovnem razmerju,
2. fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot redni poklic,
3. fizične osebe, ki so lastniki podjetij v zasebni lasti in niso zavezanci prispevka po 1. ali 2. točki tega člena oziroma niso uživalci pokojnin.
4. člen
Pri plačevanju prispevka za zdravstveno varstvo je osnova bruto osebni dohodek, za način plačevanja prispevka za zdravstveno varstvo pa se uporabljata določili 5. in 6. člena zakona o zagotavljanju sredstev za potrebe na področju socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon).
STOPNJA PRISPEVKA
5. člen
Prispevek za zdravstveno varstvo plačujejo zavezanci iz 3. člena odloka po stopnji 0,60% iz BOD.
6. člen
Glede zastaranja obveznosti, postopka za odmero, pokrivanje ter vračanje prispevka, proračuna akontacij in drugih določb se smiselno uporabljajo določila zakona.
KONČNE DOLOČBE
7. člen
Stopnja prispevka iz 5. člena tega odloka se uporablja od 1. januarja 1992 dalje.
8. člen
Stopnja prispevka za zdravstveno varstvo in izvajanje programa, ki se zagotavljata na ravni občine, se uporabljata začasno, do sprejetja nove zdravstvene zakonodaje.
9. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992.
Št. 414/92
Ljutomer, dne 28. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog l. r.