Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

376. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Avstriji
377. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Avstriji
378. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Italiji
379. Ukaz o zaprtju Biroja Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji in o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

380. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1991
381. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi mejnih veterinarskih postaj
382. Odlok o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v notranjem prometu ter o višini pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk v prometu preko državne meje
410. Odlok o razporeditvi kontingenta detaširanih delavcev v ZR Nemčiji za leto 1992

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

383. Odredba o obrazcu za obračun davka od dobička
384. Pravilnik o spremembah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju
385. Pravilnik o varstvu pri delu v grafični industriji (tiskarnah)
386. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu decembru 1991
387. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu januarju 1992
388. Koeficienti rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih in koeficienti rasti cen na drobno

OBČINE

Celje

389. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje

Cerknica

390. Odlok o spremembi odloka o sestavi in nalogah stalnih delovnih teles Skupščine občine Cerknica

Črnomelj

391. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Drage 1. faza v Črnomlju

Grosuplje

392. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva

Idrija

393. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
394. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja

Krško

395. Sklep o javni razgrnitvi

Lenart

396. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Lenart

Litija

397. Odlok o davkih občanov v letu 1992

Ljubljana-Bežigrad

398. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana-Bežigrad

Ljubljana-Center

399. Odlok o spremembi odloka o volitvah predsednika in podpredsednika Skupščine občine Ljubljana Center, predsednikov in namestnikov predsednikov zborov ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center

Novo mesto

400. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
401. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča
402. Odlok o lokacijskem načrtu za kanalski sistem naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek

Postojna

403. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev

Sevnica

404. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče

Vrhnika

405. Odlok o razglasitvi ostankov Borovniškega viadukta za tehnični spomenik
406. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju osnovnega šolstva
407. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Antonije Kucler Vrhnika
408. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika

Žalec

409. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Žalec

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v srednjih šolah
2. Popravek odredbe o višini posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil
3. Popravek odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti
4. Popravek odloka o spremembah odlokov o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela v Ljubljani
5. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta "Ferralit" Žalec
6. Popravek odloka o ustanovitvi zavoda za kulturo Žalec
AAA Zlata odličnost