Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

397. Odlok o davkih občanov v letu 1992, stran 481.

Na podlagi statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in 9. člena odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90), zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91-I), 16. in 30. člena zakona o davkih občanov (Uradni list RS, št. 8/91) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o davkih občanov v letu 1992
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V občini Litija se določijo osnove in stopnje za vrste davkov, ki po zakonu o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) pripadajo občini v letu 1992.
2. člen
Določijo se osnove in stopnje za naslednje vrste davkov:
1. davek na dediščine in darila
2. davek od premoženja
3. davek na dobitke od iger na srečo.
II. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
3. člen
Zavezanci za davek na dediščine in darila plačujejo davek po naslednjih stopnjah:
----------------------------------------------------------------------------
                Sorodstveno
                razmerje, ki
                ustreza       Sorodstveno
                drugemu       razmerje, ki    Vsi
     Od vrednosti SLT    dednemu redu    ustreza tretjemu  drugi
     nad     do    (starši, bratje   dednemu redu
                sestre in njihovi  (dedi, babice)
                potomci)
----------------------------------------------------------------------------
                          Stopnja v%
----------------------------------------------------------------------------
         241.000    5          8         11
   241.000  1,083.000    6          9         13
  1,083.000  1,926.000    7          10         15
  1,926.000  2,768.000    8          11         17
  2,768.000  3,611.000    9          12         19
  3,611.000  4,453.000    10         13         21
  4,453.000  5,296.000    11         14         23
  5,296.000  6,138.000    12         15         25
  6,138.000  6,981.000    13         16         27
  6,981.000          14         17         30
----------------------------------------------------------------------------
III. DAVEK OD PREMOŽENJA
4. člen
Zavezanec za davek od premoženja je fizična oseba s prebivališčem v občini Litija, ki poseduje:
1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljevanju: stavbe);
2. prostore za počitek oziroma rekreacijo;
3. plovne objekte dolžine najmanj 8 metrov.
5. člen
Osnova za davek od premoženja po 1. in 2. točki prejšnjega člena je vrednost, ugotovljena po pravilniku o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
6. člen
Zavezancem za davek od premoženja, ki so skupaj z več kot tremi družinskimi člani stalno prebivali v lastnin stanovanjskih prostorih oziroma stanovanjskih stavbah v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, se odmerjeni davek zniža za 10% za vsakega nadaljnjega družinskega člana.
7. člen
Davek na posest stavb plačujejo zavezanci od vrednosti stavbe – davčne osnove po naslednjih stopnjah: – za stanovanjske stavbe, stanovanja in garaže:
------------------------------------------------------------
      Če znaša davčna osnova tolarjev     Stopnja
        nad            do     davka v%
------------------------------------------------------------
                  126.000       0,10
      126.000         315.000       0,20
      315.000         788.000       0,30
      788.000        1,575.000       0,45
     1,575.000        2,756.000       0,65
     2,756.000        3,610.000       0,85
     3,610.000                   1,00
------------------------------------------------------------
- za stavbe in prostore, ki se v sezoni od časa do časa uporabljajo za počitek in rekreacijo:
------------------------------------------------------------
      Če znaša davčna osnova tolarjev     Stopnja
        nad            do     davka v%
------------------------------------------------------------
                  126.000       0,20
      126.000         315.000       0,35
      315.000         788.000       0,50
      788.000        1,575.000       0,70
     1,575.000        2,756.000       0,90
     2,756.000        3,610.000       1,20
     3,610.000                   1,50
------------------------------------------------------------
- za poslovne stavbe in poslovne prostore:
------------------------------------------------------------
        Če znaša davčna osnova tolarjev    Stopnja
        nad            do     davka v%
------------------------------------------------------------
                  126.000       0,15
      126.000         315.000       0,35
      315.000         788.000       0,55
      788.000        1,575.000       0,75
     1,575.000        2,707.000       1,00
     2,707.000                   1,25
------------------------------------------------------------
Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedene namene, se stopnja davka poveča za 100%.
8. člen
Zavezanci davka od premoženja so občinski upravi za družbene prihodke dolžni dati potrebne podatke za ugotovitev vrednosti stavbe za odmero davka. Nastanek davčne obveznosti in spremembe lastništva oziroma vrednosti stavbe so zavezanci dolžni prijaviti občinski upravi za družbene prihodke v petnajstih dneh.
9. člen
Zavezanci davka od premoženja, ki so lastniki plovnih objektov plačujejo davek v pavšalnem letnem znesku glede na dolžino plovnega objekta in sicer:
-od najmanj 8 do 9 metrov dolžine 2.300 SLT
– za vsak nadaljnji meter dolžine še po 900 SLT;
Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti plovnega objekta zniža za 5 Davka od premoženja ne plačuje zavezanec, ko je plovni objekt starejši od 15 let.
Zavezanci, ki so lastniki plovnih objektov, so dolžni vložiti davčno napoved pri občinski upravi za družbene prihodke občine, kjer imajo stalno prebivališče. Novi zavezanci so dolžni vložiti davčno napoved v 15 dneh od pridobitve plovnega objekta, Vsebino in obliko davčne napovedi za plovne objekte predpiše občinska uprava za družbene prihodke.
IV. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO
10. člen
Davek na dobitke od iger na srečo plačujejo zavezanci po stopnji 15%.
11. člen
Davek na dobitke od iger na srečo se ne plačuje, če vrednost posameznega dobitka ne presega 3.600 SLT.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta odlok, preneha veljati odlok o davkih občanov (Uradni list RS, št. 15/91).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1992 dalje.
Št. 416-2/91
Litija, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost