Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

400. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 483.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90), 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št, 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji vseh zborov dne 19. 12. 1991 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA PLANA
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
1
V poglavju 6.4. NAČINI UREJANJA PROSTORA se:
1. iz preglednice prostorskih izvedbenih aktov, ki so bili sprejeti v preteklih obdobjih, pa so v obdobju 1986-1990 ostali v veljavi, črtajo naslednji prostorski izvedbeni načrti:
2. v preglednici predvidenih prostorskih izvedbenih načrtov v točki 3.1. Kanalizacija doda:
--------------------------------------------------------------------------
Krajevna skupnost  Naziv             Vrsta pin Planske faze
--------------------------------------------------------------------------
Mali Slatnik    Kanalski sistem
          naselij Mali Slatnik,
          Smolenja vas in Petelinjek   LN     D
--------------------------------------------------------------------------
2
V poglavju 6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE se doda nova točka:
P. PROGRAMSKE ZASNOVE ZA LOKACIJSKI NAČRT KANALSKEGA SISTEMA NASELIJ MALI SLATNIK, SMOLENJA VAS IN PETELINJEK
1.0. UVOD
Naselja Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek so v ožjem gravitacijskem zaledju mesta Novo mesto. Bližina delovnih mest in ostalih ugodnosti so povzročila, da so se ta naselja razvijala predvsem v stanovanjska območja. Hitri dinamiki poselitve in gradnji novih stanovanjskih objektov ni sledil razvoj komunalne infrastrukture, predvsem kanalizacije.
S programskimi zasnovami je določen koncept odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih voda.
2.0. VSEBINA
Programske zasnove vsebujejo:
– območje, ki se bo priključilo na kanalski sistem,
– priključitev na obstoječe črpališče na Cikavi.
3.0. OPIS OBMOČJA
Kanalski sistem bo odvajal fekalne odpadne vode iz naselij Mali Slatnik, Smolenja vas, Petelinjek in Cikava.
Kanal 1 je sušni kolektor, v katerega se stekajo odpadne vode iz vseh naselij in pobira zaledje Malega Slatnika.
Kanali 3, 6, 7 in 7 odvajajo odpadno vodo iz naselja Smolenja vas, kanali 1 in 10 odvajajo odpadno vodo iz Malega Slatnika, kanala 8 in 9 pa iz naselja Petelinjek preko črpališča, tlačnega in gravitacijskega voda ob regionalni cesti R 11-333 do kanala 4.
Potek trase kanalov je prikazan shematsko v teh programskih zasnovah ter v kartografski dokumentaciji družbenega plana.
4.0. NAČIN ODVAJANJA
Kanalski sistem se izvede v ločenem sistemu in je vodoneprepusten.
5.0. FAZNOST
Gradnja kanalskega sistema je predvidena fazno. Faznost bo opredelil lokacijski načrt.
3
V kartografskem delu:
– karta Načini urejanja razvojnih središč, za naselje Novo mesto, s prikazom sprememb zaradi prenehanja veljavnosti prostorskih izvedbenih načrtov iz točke 1.
4
V kartografski dokumentaciji:
– karte s številkami Novo mesto 36, 37, 46 in 47 se spremenijo tako, da se prostorski izvedbeni načrti oziroma njihovi deli iz točke 1. izbrišejo;
– na karti s številko Novo mesto 26 se opredeli nova stavbna zemljišča;
– na kartah s številkami Novo mesto 37, 38 in 39 se prikaže potek trase kanalskega sistema naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek.
Št. 30-01/86
Novo mesto, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost