Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

382. Odlok o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v notranjem prometu ter o višini pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk v prometu preko državne meje, stran 462.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), tretjega odstavka 56. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86), v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v notranjem prometu ter o višini pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk v prometu preko državne meje
1. člen
Za zdravstvena spričevala se plačujejo naslednje pristojbine za:
                            slt
- goveda, konje, mezge, mule            150,00
- žrebeta, osle, teleta (do 120kg)          35,00
- teleta do 200 kg                  74,00
- prašiče do 50 kg, ovce, koze, divjad.       12,00
- prašiče                      36,00
- jagnjeta in kozličke do 3 mesecev          6,00
- perutnino (kokoši, brojlerje, purane, gosi,
drugo domačo perutnino in pernato divjad)       0,30
- enodnevne piščance                 0,02
- čebelji panj                    18,00
- čebele matice                   20,00
- ribe/kg                       0,15
- kunce in zajce                   2,00
- pse in mačke                    36,00
Pristojbina se plačuje od vsake živali, čebeljega panja oziroma kilograma rib.
2. člen
Za izdajo potrdila o registraciji in vakcinaciji psa oziroma za podaljšanje veljavnosti potrdila se plačuje pristojbina v znesku 330 tolarjev.
3. člen
Za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled pošiljk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov v notranjem prometu se plača pristojbina, ki jo določi organ lokalne skupnosti.
Sredstva, zbrana s pristojbinami za veterinarsko-sanitarne preglede iz prvega odstavka tega člena, morajo v celoti pokriti najmanj:
– vse izdatke oziroma stroške, ki nastajajo z izvajanjem teh veterinarsko-sanitarnih pregledov.
– prispevek za zdravstveno varstvo živali v višini 15% nad predpisano pristojbino po 1. in 2. členu tega odloka.
4. člen
Za veterinarsko-sanitarne preiskave, ki se opravijo vsako leto v zvezi z dovoljenjem za promet z mlekom in mlečnimi izdelki se plača pristojbina, ki jo določi organ lokalne skupnosti.
Sredstva, zbrana s pristojbinami, iz prejšnjega odstavka, morajo v celoti pokriti najmanj vse izdatke oziroma stroške, ki nastajajo s kontrolo zdravstvenega stanja molznic ter kontrolo higienske kakovosti mleka, in sicer:
– stroške dvakratnega letnega odvzema vzorcev mleka v zbiralnicah od vsakega gospodarstva, ki oddaja mleko,
– stroške laboratorijskega pregleda mleka na mastitis (skupno število celic) in higiensko kakovost (skupno število bakterij).
Pristojbina za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena imetniku živali, ki ne oddaja mleka v zbiralnico ali mlekarno, mora poleg stroškov iz 2. alinee prejšnjega odstavka pokriti tudi stroške v zvezi z odvzemom mleka v takem gospodarstvu in stroške pregleda molznic na tuberkulozo.
5. člen
Za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled klavnih kopitarjev, parklarjev, perutnine, kuncev ter živalskih proizvodov in surovin, se plača pristojbina, ki jo določi organ lokalne skupnosti.
Veterinarsko-sanitarni pregled mora biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi.
Sredstva, zbrana s pristojbino, morajo kriti v celoti:
– vse izdatke oziroma stroške, ki nastajajo z veterinarsko-sanitarnim pregledom,
– prispevek za zdravstveno varstvo živali v višini 15% nad predpisano pristojbino, iz 1. in 2. člena tega odloka.
Sestavni del veterinarsko-sanitarnega pregleda na kraju proizvodnje in uskladiščenja ter na trgih in tržnicah je tudi pregled pri razkladanju živali oziroma surovin ter pregled pri odpremi živil, odpadkov in konfiskatov.
V navedenih obratih se ne plača pristojbina iz 3. člena tega odloka.
6. člen
Za izvajanje dejavnosti neškodljivega odstranjevanja živalskih trupel se plača pristojbina, ki jo določi organ lokalne skupnosti.
Sredstva, zbrana s pristojbino iz prejšnjega odstavka so namenjena za opravljanje naslednjih nalog:
– zbiranje in prevoz živalskih trupel s kraja pogina do objekta za obdukcijo in zbiranje odpadkov, ter odstranjevanje neregistriranih psov,
– obdukcijo poginjenih živali, če obstaja sum na kužno bolezen.
7. člen
Za zagotavljanje nepretrgane veterinarske dejavnosti se plača pristojbina, ki jo določi organ lokalne skupnosti.
Nepretrgana veterinarska dejavnost se nanaša na diagnostiko kužnih bolezni, ki jo je treba takoj ugotoviti.
Sredstva, zbrana s pristojbinami iz prvega odstavka tega člena, morajo zadoščati za opravljanje nepretrgane veterinarske dejavnosti izven rednega delovnega časa v veterinarski organizaciji, ki jo določi organ lokalne skupnosti.
8. člen
Za veterinarsko-sanitarne preglede na mejnih prehodih pri izvozu, uvozu in tranzitu pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za oplojevanje živali ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, se zaračunava pristojbina.
9. člen
Pristojbina iz prejšnjega člena za vagonske, kamionske; ladijske, kontejnerske in letalske pošiljke znaša: 1. Za pošiljke kopitarjev in parkljarjev s prevoznim sredstvom:
                            slt
– pri izvozu do 101 neto mase             400
– za vsako začeto tono še                40
– pri uvozu do 101 neto mase              600
– za vsako začeto tono še                60
– pri tranzitu do 101 neto mase            750
– za vsako začeto tono še                75
2. Za pošiljke perutnine, ptic, zajcev, kuncev in divjadi ter opic za laboratorijske potrebe s prevoznim sredstvom:
                            slt
– pri izvozu do 51 neto mase              400
– za vsako nadaljnjo začeto tono še           40
– pri uvozu do 51 neto mase              500
– za vsako nadaljnjo začeto tono še           50
– pri tranzitu do 51 neto mase             700
– za vsako nadaljnjo začeto tono še           70
3. Za pošiljke enodnevne perutnine (piščancev, purančkov, goskic, račk, idr.) s prevoznim sredstvom:
                            slt
– pri izvozu do 10.000 kosov              50
– za vsakih nadaljnjih začetih 1000 kosov še      35
– pri uvozu do 10.000 kosov              500
– za vsakih nadaljnjih začetih 1000 kosov še      50
– pri tranzitu do 10.000 kosov             750
– za vsakih nadaljnjih začetih 1000 kosov še      75
4. Za pošiljke mesa s prevoznim sredstvom:
                            slt
– pri izvozu do 101 neto mase             500
– za vsako nadaljnjo začeto tono še           50
– pri uvozu do 101 neto mase              600
– za vsako nadaljnjo začeto tono še           60
– pri tranzitu do 101 neto mase            700
– za vsako nadaljnjo začeto tono še           70
5. Za pošiljke mesnih izdelkov, masti, mleka in mlečnih izdelkov, jajc in jajčnih izdelkov, semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za oplojevanje živali, pošiljk rib, čebel in čebeljih izdelkov, sviloprejk, polžev, žab, školjk, želv in drugih plazilcev in mehkužcev ter vseh njihovih izdelkov, loja, tehničnih maščob živalskega izvora, moke živalskega izvora (mesne, mesno-kostne, krvne, ribje, iz perja, roževine idr.), mešanih krmil, ki vsebujejo surovine živalskega izvora, pošiljk kož, kosti, volne, dlake, ščetin, grive, repov, rogov, kopit, parkljev, živalskih notranjih organov in živalske telesne tekočine v prevoznem sredstvu:
                            slt
– pri izvozu do 101 neto mase             400
– za vsako nadaljnjo začeto tono še           40
– pri uvozu do 101 neto mase              500
– za vsako nadaljnjo začeto tono še           50
– pri tranzitu do 10 ton neto mase           700
– za vsako nadaljnjo začeto tono še           70
– za pošiljko v pomorskem tranzitu do 201 neto mase  1800
– za vsako nadaljnjo začeto tono še           9
10. člen
Višina pristojbine iz 8. člena tega odloka za kosovne pošiljke znaša:
1. Za vsako veliko žival oziroma za vsakih začetih 10 majhnih živali ali 50 kosov perutnine ali ptic:
                             slt
– pri izvozu                      160
– pri uvozu                       200
– pri tranzitu                     500
2. Za pošiljke iz 5. točke prejšnjega člena:
                            slt
– pri izvozu do treh tovorkov             240
– za vsak nadaljnji tovorek               30
– pri uvozu do treh tovorkov              300
– za vsak nadaljnji tovorek               30
– pri tranzitu do treh tovorkov            500
– za vsak nadaljnji tovorek               50
Skupna pristojbina za kosovno pošiljko ne sme znašati več kot pristojbina, ki je predpisana za tovrstno pošiljko, če se pošlje kot vagonska, kamionska, ladijska ali letalska.
11. člen
Višina pristojbine iz.8. člena tega odloka za živali (pse, mačke, opice in druge udomačene divje živali, razen živali, ki pripadajo cirkusu) znaša za kos oziroma pošiljko:
                            SLT
– pri izvozu                      50
– pri uvozu                      400
– pri tranzitu                     350
Pristojbine za živali, ki pripadajo cirkusu, se zaračunavajo po 9. in 10. členu tega odloka.
12. člen
Višina pristojbine iz 8. člena tega odloka za ostanek tovora po čiščenju ladje ali vlaka znaša za ladjo oziroma vlak 1000 tolarjev.
13. člen
Za pregled pošiljk v tranzitu se plača pristojbina iz. 8. člena tega odloka na vhodnem mejnem prehodu v Republiko Slovenijo. Če pošiljka ni bila pregledana na vhodnem mejnem prehodu, se pregleda izjemoma na izhodnem mejnem prehodu, kjer se za tak pregled pristojbina poveča za 100% glede na predpisane pristojbine za tranzit v tem odloku.
Za preglede pošiljk v tranzitu, ki se prekladajo na slovenskih javnih letališčih se pristojbina poveča za 50% glede na predpisano pristojbino za tranzit v tem odloku.
14. člen
Za pregled pošiljk iz tega odloka, ki se opravi ponoči (izven časa dnevne svetlobe) na mejnih prehodih, na katerih so zagotovljeni pogoji za nočno delo, se pristojbina iz 8. člena tega odloka poveča za 50% glede na pristojbino.
15. člen
Če izvoznik, uvoznik ali špediter, ki opravlja tranzit, ne pripravi pravočasno pošiljk za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled, pokliče mejnega veterinarskega inšpektorja, in ta pride na kraj pregleda v dogovorjenem času, mora plačati za vsako začeto uro inšpektorjevega čakanja 700 tolarjev.
16. člen
Višina pristojbine iz 8. člena tega odloka za pošiljke kmetijskih proizvodov za izvoz, za katere se po mednarodnih pogodbah zahteva spričevalo, da izvirajo z območja, ki niso okužena z živalskimi kužnimi boleznimi, ki bi se lahko z zadevnimi proizvodi prenesle na druge živali, znaša:
                             slt
– za vagon, tovornjak in kontejner           600
– za ladjo in letalo                  1000
17. člen
Pristojbine iz 1. do 7. člena tega odloka se v skladu z 31. členom zakona o zdravstvenem varstvu živali vplačujejo na poseben račun za zdravstveno varstvo živali proračuna občine oziroma Republike Slovenije.
Pristojbine iz 8. do 16. člena tega odloka so prihodek proračuna. Republike Slovenije.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok se preneha uporabljati odlok o višini pristojbine za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za oplojevanje živali ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen v prometu čez mejo Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 46/91) in preneha veljati odlok o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85, 46/86, 48/87, 45/88, 12/89, 24/89, 31/89, 34/89, 38/89, 41/89, 2/90 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 47/90 in 16/1-91).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-13/90-1/4-8
Ljubljana, dne 6. februarja 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost