Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

402. Odlok o lokacijskem načrtu za kanalski sistem naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek, stran 519.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu za kanalski sistem naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se lokacijski načrt za kanalski sistem naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek, ki ga je izdelal Arhitektni biro ABC Cibic d.o.o. Novo mesto pod številko 15/91, v septembru 1991.
Lokacijski načrt obsega programski del, tehnični del in grafične priloge.
2. člen
Na kanalski sistem se priključujejo naselja: Mali Slatnik, Smolenja vas, Velika in Mala Cikava ter Petelinjek. Kanalizacija se priključuje na črpališče Cikava in preko tlačnega voda v S kanal v Novem mestu.
3. člen
Kanalski sistem obsega:
– primarne kanale,
– sekundarne kanale,
– priključitev na črpališče na Cikavi.
4. člen
Kanalizacija bo zgrajena v ločenem sistemu.
Ta lokacijski načrt rešuje samo odvod fekalnih vod iz vseh navedenih naselij. Odvod meteornih vod se rešuje s ponikovalnico ali z izpustom v potok Šajser.
II. OPIS OBMOČJA POSEGA
5. člen
Kanalizacija bo potekala po naslednjih parcelah:
– primarni kanali: Kanal 1
Kanal 1 poteka od črpališča Cikava na zemljišču s parc. št. 2046/4 po zemljišču s parc. št. 2046/2, 2050/3, 2050/1, 2050/2, 1824/3 pot, 1823, 2197 potok, 1817,1812/4,
1815/1, 1814, 1812/1, 1812/6, 1812/5, 1812/2, 1739, 2111, 1737/1, 1737/3, 1738/1, 1732/2, 1732/8, 1732/1, 1732/7, 1732/5, 1732/6 vse k. o. Smolenja vas nato po zemljiščih s parc. št. 1825/3 pot, 1727/1, 1826/1 pot, 1727/3, 1731/10, 1720/1 del, 1731/1 del, 1731/2, 1730/1 del, 1732/5, 1735 del, 1749, 1747 del, 1746/1, 1746/2, 1740/2,"1829/2 pot in 1744 del, 1762/2 vse k. o. Potov vrh;
Kanal 2 na zemljišču s parc. št. stp. 392 se kanal odcepi in poteka po zemljišču s parc. št. 1805/3, 1804/2, 1803/2, 1828/3 pot, 1828/8,1806/5, 1806/8, 1806/9, 1806/6, 1806/4, 1806/3 vse k. o. Potov vrh in nato po zemljišču s parc. št. 1466, 1465, 1464, 1458, 1360, 1361, 4455, 1315, 1316, 2185/2 cesta R333, 1308, 1307, 1306, 1268, 1269, 1270, 1273, 1271, 1278, 1266, 1265/4, 1265/1 in 1264 vse k. o. Smolenja vas in nato po zemljišču s parc. št. 1795/1, 1793/2,1793/10 in 392 vse k. o. Potov vrh, kjer se priključi na kanal 9. Črpališče se locira na zemljišče s parc. št. 1270 k. o. Smolenja vas;
Kanal 3
po zemljišču s parc. št. 1812/6, 1812/5, 1812/2, prečka cesto R333 2185/1, 1744/2, 1750/6, 1750/1, 1750/4, 1752/2, 1752/1, 1747/2, 1755/1, 1755/3, 1755/4, prečka cesto 2188/ 1, 1729, 1761, 1728/2, 1728/1, 1728/4, 1727/1, 1726/6, 1726/1, 1726/2 del, 1722, 1719, 1720/1, 1782, 1661/1, 1661/4, 1658/2, 1656/1, 1653, 1649, 1645/2, 1645/6, 1644, 1635/2, 1635/1, 1636/2, 1636/ 1 vse k. o. Smolenja vas; Kanal 4
po zemljišču s parc. št. 1732/7 in 1732/2 k. o. Smolenja vas, prečka cesto 1825/3 in se nadaljuje po zemljišču s parc. št. 1728/2, prečka cesto R333 1228/1 ter še nadaljuje ob robu ceste in tangira zemljišča s parc. št. 1814/21, 1828/5, 1814/5, 1812, 1810/3, stp. 258, 1810/7, 1810/13, 1810/12, 1810/4, 1810/10, 1810/11, 1829/1, stp. 248/1 in 248/2, 1829/1 pot, 1808/1, 1807/9, 1805/4 vse k. o. Potov vrh;
– sekundarni kanali:
Kanal 1
po zemljišču s parc. št. 1826/6, 1826/3, 2185/1 cesta R333, 2185/8 cesta, 1818/1, 2197 potok k. o. Smolenja vas; Kanal 2
po zemljišču s parc. št. 1793/2, 1793/8, 1815/1 pot, k. o. Potov vrh, prečka cesto R333 2185/2, 2185/21, 162/6, k. o. Smolenja vas.
Kanal 5
po zemljišču s parc. št. 1732/7, 1732/2 vse k. o. Smolenja vas in se nadaljuje po zemljišču s parc. št. 1825/3, 1728/2, prečka cesto R333 1828/1, 1814/21, 1814/2, 1814/1, 1814/4 vse k. o. Potov vrh;
Kanal 6
po zemljišču s parc. št. 1719; 1782, 2185 pot, 1715/2, 1714/2, 1713/1, 2188/1 pot, 1712 del, 1711, 1710, stp. 96, 2188/1, 1693, 1691/1, 1694, 1697, 1698, 1512/2, 1511, 1508, 1507, 1506, 1505, 1503, 1502, 1501/1, 1501/2, 1498 vse k. o. Smolenja vas;
Kanal 7
po zemljišču s parc. št. 1636/1, 1645/6 pot, 2188/1 pot, 1617/4, 1617/1, vse k. o. Smolenja vas; Kanal 7
po zemljišču s parc. št. 1645/6, 1625, 1621, 1020, 1021/1 vse k. o. Smolenja vas; Kanal 8
po zemljišču s parc. št. 1795/1 k. o. Potov vrh ter se nadaljuje po zemljišču s parc. št. 1264, 1265/1, 1265/4, 1276, 1272, 2185/2 cesta R333, 1262/1, 1261, 1260/1, 2188 pot, 1280, 1285/1, 1282/1, 1300/2, 1301/5, 1299, 1318/2, 1320/3, 1320/4, 1332/2, 1332/1, 1334, 1336, 1340 vse k. o. Smolenja vas;
Kanal 9
po zemljišču s parc. št. 1793/2, 1793/12, 1793/10, 392,
395, 396, 397/1, 397/3, 407, prečka cesto s parc. št. 1815/1 do zemljišč 496/1, 495/2 in 411 vse k. o. Potov vrh; Kanal 10
po zemljišču s parc. št. 1732/1, 2115/6, prečka potok 2197, 2115/4, 2115/3, 2115/1, 2115/2, 2133/3, 2183 pot, 2133/2, 2135, 2132/1, 2132/2, 2131, 2137 vse k. o. Smolenja vas;
Kanal 11
po zemljišču s parc. št. 1987/2, 1987/3, nato po poti 2186, 1978/2, 1981/1, 1981/2, vse k. o. Smolenja vas; Kanal 11
po zemljišču s parc. št. 1974/2, 1976/5, stp. 125, stp. 201, 1972, prečka cesto R333 2185/7 in se nato priključi na obstoječi kanal;
Kanal 12
po zemljišču s parc. št. 1992/10, 1992/11, 1992/8, 1992/7, 1992/5, 2186, 1982, stp. 121/2, 1981/1, prečka cesto R333 2185/7, 2050/1, 2035, stp. 121/2 vse k. o. Smolenja vas in se priključi na obstoječi kanal;
Kanal 12
po zemljišču s parc. št. 1984, 1983/7, 2186 pot, stp. 120, 121/2 k. o. Smolenja vas.
III. OPIS REŠITVE
6. člen
Za hidravlično dimenzioniranje kanalskega sistema se upošteva povprečno porabo vode 300 l/os/dan in dolgoročno rast prebivalstva. Skupni sušni odtok v črpališče je 2Qs = 121/s.
7. člen
Vrsta materiala za gradnjo kanala se določi skladno s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/84 in 7/87).
8. člen
Minimalni padec kanala je dovoljen 5%o, maksimalni padec kanala je lahko 60%o ali večji, kolikor za kvaliteto cevi garantira proizvajalec cevi, vendar ne sme biti večji od 140%.
Kota vtoka v črpališče je 172,20m n. m.
9. člen
Objekti, ki imajo obrate družbene prehrane (šole, gostilne, ipd.) se na kanalizacijo priključujejo preko lovilcev olj in maščob.
10. člen
Odstopanje od trase kanala je možno 5 m levo in desno od psi kanala.
Večja odstopanja so dovoljena le v primeru, če investitor spremembo trase opraviči s tehnično boljšo in cenejšo rešitvijo ter za to pridobi vsa potrebna soglasja komunalnih in drugih organizacij in lastnikov tangiranih zemljišč.
11. člen
Drugi pogoji, ki jih mora investitor upoštevati pri izvedbi kanalizacije:
1. Odlok o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/84) in tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/84 in 7/87). Kanalizacijski vodi se lahko približujejo drugim komunalnim vodom na maksimalno razdaljo 1m, pri križanju z vodovodom morajo biti vodovodne cevi minimalno 0,50 m nad temenom kanalizacijske cevi.
2. Investitor mora najmanj 10 dni pred pričetkom gradnje naročiti pri PTT podjetju Novo mesto zakoličbo in zaščito tt vodov.
3. Investitor mora o zakoličbi trase kanalizacije obvestiti JP Elektro Ljubljana PE Elektro Novo mesto in uskladiti tangence in križanja posameznih vodov.
4. Investitor mora pri prekopu cest upoštevati:
– prečkanje regionalne ceste R333 mora biti izvedeno s prekopavanjem ali prevrtanjem celotnega cestnega telesa. Kolikor se cesta prekoplje, se ves izkopani material odstrani in nadomesti s pustim betonom. Prekop cestišča se lahko izvede najprej na eni polovici cestišča, na drugi polovici pa šele, ko je prva usposobljena za promet. Po končani gradnji mora investitor obnoviti asfaltno vozišče,
– makadamsko vozišče je dovoljeno prekopati. Vozišče je investitor po končanih delih dolžan vzpostaviti v prvotno stanje,
– pri vzdolžnih prekopih, kjer se posega več kot 25% na asfaltno vozišče, je investitor dolžan preplastiti celotno širino vozišča z zaporno plastjo asfaltbetona v debelini 4cm. Pri vzdolžnih izkopih ob robu ceste se izkopani material odlaga na zunanjo stran ceste,
– plodno zemljo mora investitor deponirati v delovnem območju ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih jo mora razgrniti na prekopane površine. Travnate površine mora investitor zasejati s travno deteljnimi mešanicami.
IV. FAZNOST GRADNJE
12. člen
Gradnja bo potekala v več fazah in sicer:
1. faza
Izvede se kanal 1 od črpališča do jaška 24 ter kanal 4.
2. faza
Izvede se kanalizacijo v Smolenji vasi, to je kanal 3, kanal 6 in kanal 7.
3. faza
Izvede se kanal 10 na Mali Cikavi in kanalizacijo na Veliki Cikavi.
4. faza
V zadnji fazi se zgradi kanalizacijo naselja Petelinjek.
V. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCA PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
13. člen
Vse posege, ki bodo posledica izgradnje kanalizacije po tem lokacijskem načrtu, je investitor dolžan sanirati. Prav tako je investitor dolžan pridobiti od lastnikov zemljišč soglasja za uporabo zemljišč med gradnjo kanalskega sistema ter za potrebe vzdrževanja le-tega.
14. člen
Investitor mora zemljišča, na katerih ne bo pridobil pravice uporabe, takoj po izvršenih posegih vzpostaviti v prvotno stanje.
15. člen
Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji kanalskega sistema zagotoviti take rešitve, ki so po predpisih zahtevane za gradnjo objektov v VII. stopnji MCS.
16. člen
Investitor mora pri gradnji in obratovanju kanalskega sistema upoštevati predpise o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa, določenih z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80) ter o mejnih količinah, ki so določene z odlokom o mejnih količinah oziroma o koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo spuščati v zrak (Uradni list SRS, št. 19/88).
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.
18. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto, Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto ter v Krajevni skupnosti Mali Slatnik.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-03/91
Novo mesto, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost