Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

392. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva, stran 474.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 57. člena zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I), 117. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80) in 5. člena odloka 6 sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/90 in 23/90) je Skupščina občine Grosuplje na skupni seji zborov skupščine dne 29. 1. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občina Grosuplje (dalje: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva naslednje javne vzgojnoizobraževalne zavode:
1. Osnovna šola Dobrepolje (dalje: zavod). V njeni sestavi delujejo:
– dislocirani oddelki v Kompoljah in
– dislocirani oddelki v Ponikvah.
2. Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje (dalje: zavod).
V njeni sestavi delujejo:
– enota na Tovarniški 14, Grosuplje,
– enota na Adamičevi 29, Grosuplje,
– enota v Šmarju,
– dislocirani oddelki v Kopanju,
– dislocirani oddelki v Št. Juriju,
– dislocirani oddelki na Polici in
– dislocirani oddelki v Žalni.
3. Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični (dalje: zavod).
V njeni sestavi delujejo:
– dislocirani oddelki v Hrastovem dolu in
– dislocirani oddelki v Temenici.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
3. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim osebam z imenom:
1. Osnovna šola Dobrepolje, p.o. Skrajšano ime: OŠ Dobrepolje.
Sedež zavoda: Videm 80, Videm-Dobrepolje.
2. Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, p.o. Skrajšano ime: OŠ Grosuplje.
Sedež zavoda: Tovarniška 14, Grosuplje.
3. Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, p.o. Skrajšano ime: OŠ Šentvid pri Stični.
Sedež zavoda: Šentvid 46, Šentvid pri Stični.
4. člen
1. V šolski okoliš OŠ Dobrepolje spadajo naslednja naselja:
Videm, Podgora, Bruhanja vas, Podgorica, Podpeč, Zdenska vas, Mala vas, Zagorica, Cesta, Predstruge, Vodice, Kompolje in Ponikve.
2. V šolski okoliš OŠ Grosuplje spadajo naslednja naselja:
Grosuplje, Gatina, Brvace, Brezje pri Grosupljem, Spodnje Duplice, Spodnja Slivnica, Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Blato, Mala Stara vas, Ponova vas, Šmarje-Sap, Mali vrh pri Šmarju, Gajniče,Tlake, Veliki Vrh pri Šmarju, Cikava, Hrastje, Huda Polica, Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Zgornja Slivnica, Sela pri Šmarju, Žalna, Velika Loka, Plešivica pri Žalni, Zagradec pri Grosupljem, Luče, Polica, Blečji vrh, Dolenja vas pri Polici, Gorenja vas pri Polici, Koželjevec, Mali Konec, Troščine, Peč, Dole pri Polici, Gradišče, Dobje, Velika Stara vas, Zgornje Duplice, Št. Jurij, Vino, Vrbičje, Udje, Podgorica pri Št. Juriju, Gornji Rogatec, Bičje, Cerovo, Mala vas, Pece, Medvedica, Velika Račna, Mala Račna, Predole, Čušperk, Velika Ilova gora, Mala Ilova gora, Gabrje pri Ilovi gori, Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Škocjan, Železnica.
3. V šolski okoliš OŠ Šentvid pri Stični spadajo naslednja naselja:
Artiža vas, Boga vas, Breg pri Dobu, Griže, Grm pri Radohovi vasi, Glogovica, Male Češnjice, Mali Kal, Petrušnja vas, Pristavlja vas, Podboršt, Pokojnica, Radohova vas, Sela pri Dobu, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel, Škofije, Šentvid pri Stični, Velike Češnjice, Veliki Kal, Velike Pece, Vrhpolje, Zaboršt, Bukovica, Breg pri Velikem Gabru, Bratnice, Čagošče, Dolenja vas, Male Dole, Pungert, Praproče, Šentjurje, Temenica, Velike Dole, Videm pri Temenici.
S statutom zavoda se določi podrobnejša organizacija in delovno področje zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
1. Glavne dejavnosti so:
– obvezno osnovno izobraževanje splošnega tipa,
– obvezno osnovno izobraževanje po prilagojenem programu otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (samo OŠ Grosuplje),
– osnovno izobraževanje odraslih,
– organiziranje in izvajanje priprave predšolskih otrok v osnovno šolo,
– druge oblike dela z učenci.
2. V okvir glavne dejavnosti sodi še:
– vzdrževanje in čiščenje vseh šolskih prostorov,
– administrativna in računovodska dela za svoje potrebe,
– organizacija šolske prehrane,
– prevozi učencev in
– druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost spremeni ali razširi.
6. člen
Zavod se lahko v soglasju z ustanoviteljem povezuje v skupnosti zavodov z drugimi zavodi.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda, predstavniki lokalne samouprave in predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje izvršni svet, predstavnike lokalne samouprave imenujejo organi lokalne samouprave, predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda, predstavnike staršev pa imenuje svet staršev.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
9. člen
1. Svet zavodov OŠ Dobrepolje in OŠ Šentvid pri Stični štejeta po 9 članov, ki ju sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja,
– 3 predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda,
– 2 predstavnika krajevnih skupnosti,
– 2 predstavnika staršev.
2. Svet OŠ Grosuplje šteje 15 članov, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda,
– 3 predstavniki krajevnih skupnosti,
– 4 predstavniki staršev. Podrobnejšo organizacijo sveta zavoda ureja statut zavoda.
Svet zavoda
10. člen
Svet zavoda opravlja naloge določene z zakonom. Poleg teh nalog pa še:
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in
– opravlja druge naloge, določene s statutom.
Ravnatelj
11. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter pedagoško vodi zavod.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda.
12. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
Ravnatelja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in v soglasju z ustanoviteljem.
Strokovni organi
13. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik oziroma drugi strokovni organi opredeljeni v statutu zavoda.
Strokovni organi opravljajo naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda.
Svet staršev
14. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Svet staršev se oblikuje tudi za vsako enoto oziroma lokacijo dislociranih oddelkov posebej.
Število članov sveta staršev, način imenovanja oziroma njihovo izvolitev se določi s statutom zavoda.
IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
15. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– način odločanja in
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
16. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod nadaljuje delo z delavci, ki so bili v zavodu zaposleni do uveljavitve tega odloka.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo zavoda iz virov, določenih z zakonom ter s prodajo proizvodov in storitev na trgu.
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri določenimi z zakonom.
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za opravljanje in razvoj osnovne dejavnosti po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj.
VII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja' za svoje obveznosti z vsem premoženjem s katerim razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno.
VIII. NADZOR
19. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga določa zakon, nadzor nad zakonitostjo dela in finančnega poslovanja pa občinski upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje.
IX PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Dosedanji ravnatelj zavoda nadaljuje delo kot ravnatelj zavoda do izteka mandata.
21. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi statut z zakonom in tem odlokom do 29. 2. 1992 ter oblikuje svet zavoda v skladu z zakonom in s tem odlokom najkasneje do 31. 5. 1992.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji mreže osnovnega šolstva in šolskih okoliših v občini Grosuplje (Uradni list SRS, št. 12/73).
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-1/92
Grosuplje, dne 29. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.

AAA Zlata odličnost