Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

391. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Drage 1. faza v Črnomlju, stran 473.

Skupščina občine Črnomelj je v skladu z 39. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 29. 1. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Drage 1. faza v Črnomlju
1. člen
Sprejme se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Drage – 1. faza v Črnomlju, ki jih je izdelalo Cestno podjetje Novo mesto pod št. 140-900/84 – oktober 1991.
2. člen
Meja območja zazidalnega načrta Drage 1. faza v Črnomlju ostane nespremenjena. V 1. fazo se vključi le zemljišče parc. št. 1292 k.o. Loka iz 2. faze ZN z lokacijo stanov, hiše.
3. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno izgradnji stanovanjskih hiš in poslovnih objektov za obrtno dejavnost in trgovino.
4. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje objektov so naslednji:
Lega objektov je določena v grafičnem delu načrta in je obvezna. Lokacije objektov so opredeljene z obvezno točko (vogalom objekta) in dvema smerema fasade. Obvezno je upoštevati po grafičnem delu:
– odmike od parcelnih mej in objektov
– smeri slemen objektov
– predvideno parcelacijo
– maksimalne tlorisne gabarite in višine gotovih kleti. Stanovanjski objekti so dvoetažni, z možnostjo izkoriščenega podstrešja in obrtne delavnice za nehrupno obrt v hiši. Obrtna dejavnost sme biti le ekološko čista
– pomožne objekte (drvarnice, garaže) je možno locirati kot primerno oblikovane prizidke ali samostojne objekte izven prednje regulacijske linije zazidave ob ulici
– nagibi streh pri hišah so 35 do 40 stopinj, barva kritine siva, ali rdeča
– fasade morajo biti obdelane klasično z ometom v svetli barvi v kombinaciji s temnimi lesenimi ograjami in stavbnim pohištvom.
5. člen
Pogoji za ureditev funkcionalnih zemljišč: Funkcionalna zemljišča bodo urejena v skladu s potrebami investitorjev. Ob cestah tečejo parcelne meje, določene v grafičnem delu. zazidalnega načrta po robu bankine oziroma pločnika.
6. člen
Pogoji za realizacijo komunalnega urejanja so:
– izgradnja cestnega omrežja z upoštevanjem elementov zazidalnega načrta,
– izgradnja vodovodnega omrežja s hidranti,
– izgradnja elektroenergetskih napeljav in javne razsvetljave,
– izgradnja PTT omrežja,
– zagotovljen je odvoz odpadkov,
– ogrevanje je z individualnimi kurišči, -izgradnja kanalizacije. Do zgraditve kanalizacije je dopustna izgradnja vodotesnih greznic na praznjenje. Meteorna voda se odvede neposredno v teren.
7. člen
Drugi pogoji za izvedbo spremenjenega in dopolnjenega zazidalnega načrta so:
– parcele so lahko ograjene z živo mejo,
– možna je gradnja podpornih in opornih zidov iz naravnega kamna, pogoje za gradnjo le-teh je določiti v lokacijskem dovoljenju, višina zidov ne sme presegati 1,5 m. Zidove je ustrezno ozeleniti.
8. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam in drugim organom pri Oddelku za družbeni razvoj občine Črnomelj v uradnem času upravnih organov.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb Novo mesto.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
Št. 350-2/91
Črnomelj, dne 29. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost