Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

385. Pravilnik o varstvu pri delu v grafični industriji (tiskarnah), stran 467.

Na podlagi 19. in 20. člena zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 47/86 preč. bes.) ter 272. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Ministrica za delo
PRAVILNIK
o varstvu pri delu v grafični industriji (tiskarnah)
I. SPLOŠNI VARSTVENI UKREPI
1. člen
Ta pravilnik predpisuje varstvene ukrepe in normative pri tiskanju in izdelavi knjig, revij, časopisov, brošur in drugih tiskarskih izdelkov ter varstvene ukrepe in normative pri projektiranju, konstruiranju in izdelavi sredstev za delo v tiskarnah.
2. člen
Proizvodni prostori morajo biti dovolj veliki, svetli in zračni. Delavec, ki dela pri stroju, mora imeti najmanj 2 m2 proste površine, vendar pa razdalja od roba stroja do zadnje črte, ki omejuje delovni prostor, ne sme biti manjša od 1,5 m. Delovno mesto, na katerem delavec stoji med strojem in transportno potjo oziroma peš potjo, mora biti projektirano tako, da razdalja med strojem in transportno potjo ni manjša od 2 m.
3. člen
V delovnih prostorih, v katerih se opravljajo dela s svincem ali kemikalijami, mora imeti vsaka zaposlena oseba najmanj 15 m3 prostora in najmanj 3 m talne površine.
Delovni prostori morajo biti visoki najmanj 3 m.
4. člen
V prostorih, kjer se izvajajo posebno nevarna dela, kot so dela s Pb, Cu, Zn, morajo biti tla ravna in brez razpok, stene do višine 1,8 m pa obložene z materialom, ki se da čistiti.
5. člen
Prostori, v katerih potekajo zdravju škodljiva dela, morajo biti ločeni od ostalih in imeti ustrezno prezračevanje.
6. člen
Temnice morajo biti umetno zračene.
7. člen
Na strojih, kjer se sproščajo prah in škodljive pare ali hlapi, morajo biti nameščene ustrezne odsesovalne naprave.
8. člen
Mesta, kjer je nevarnost, da bi deli telesa ali obleke prišla med valje, bobne in podobne gibljive dela, morajo biti zavarovana z varnostnimi napravami.
9. člen
Na pripravah za vleko materialov iz svežnje je potrebno nevarno mesto varovati z varovalnimi napravami tako, da mesto ni dosegljivo.
10. člen
Vtečna mesta na valjih, bobnih, rolicah in podobnih delih tiskarskih strojev morajo biti zavarovana z ločilnimi varnostnimi napravami ali pa varnostnimi napravami, ki reagirajo na približevanje.
11. člen
Na voznih napravah morajo biti zavarovana stisna mesta med voznimi rolicami in vozno ravnino in preprečeno nehoteno premikanje vozila.
12. člen
Na vlečnih napravah za material v obliki traku, je treba z varnostnimi napravami preprečiti poseganje v nevarno mesto.
13. člen
Ograje morajo biti takšne, da je razmak od stojne površine do spodnjega roba znašal največ 40 cm in do zgornjega roba najmanj 1,4 m.
14. člen
Mesta na tiskarskih strojih, kjer obstaja nevarno gibanje, morajo biti zavarovana z okrovi, pokrovi ali drugimi varovali, ki so prirejena tako, da se v primeru snemanja ali odpiranja okrova, pokrova ali drugega varovala, nevarno gibanje takoj zaustavi.
Enaki ukrepi veljajo za varovanje dostopa v nevaren prostor pri stroju.
15. člen
Če se pokrovi in okrovi snemajo samo pri vzdrževalnih delih, so lahko izdelani tako, da se odpirajo le s posebnim orodjem.
16. člen
Dohodi do mest odpravljanja napak, posluževanja ali vzdrževanja tiskarskih strojev, ki so dvignjeni več kot 1 m od tal, morajo biti zavarovani z ograjo visoko najmanj 1 m, širina podesta pa ne manjša od 0,60 m.
17. člen
Na prehodih, dohodih in mestih med stroji, ki služijo za odpravljanje napak ali vzdrževanje, je prepovedano odlagati ali skladiščiti barve, čistilna sredstva, krpe in podobno.
18. člen
Mesta za odvzemanje in kontrolo tiskarskih izdelkov morajo biti določena in urejena tako, da ni možna poškodba delavca.
19. člen
Čiščenje barvnih valjev pri delovni hitrosti je dovoljeno z avtomatskim pritiskom letve in samodejnim nanosom čistilnega sredstva. Če mora delavec nanašati čistilno sredstvo ročno na valje, mora biti delovno mesto urejeno tako, da ni možen poseg v nevarno območje.
20. člen
Pri transportu tiskarskih izdelkov s transportnimi trakovi ali z drugimi transportnimi sredstvi se smeta opravljati le odvzem in kontrola tiskarskih izdelkov.
21. člen
Delavci, zaposleni pri fotografiranju, morajo nositi temne naočnike, da se zavarujejo pred svetlobo bliskavice.
II. VARSTVO PRED EKSPLOZIJAMI
22. člen
Tiskarski stroji, pri katerih se uporabljajo vnetljive tekočine, morajo biti izdelani in opremljeni tako, da med obratovanjem ne ustvarjajo eksplozijskih mešanic z zrakom. Eksplozijski zaščitni ukrepi niso potrebni, če je plamenišče vnetljive snovi 296 K in več ter ne obstaja dodatno segrevanje.
23. člen
Tiskarski stroji, pri katerih se uporabljajo vnetljive tekočine s plameniščem pod 296 K in stroji za izpiranje in pranje, pri katerih se uporabljajo vnetljive tekočine s plameniščem pod 313 K, morajo biti postavljeni v prostore, v katerih se med obratovanjem ne morejo tvoriti eksplozijske zmesi.
24. člen
Kadar se zaradi tehničnih, zlasti prezračevalno-tehničnih pogojev med obratovanjem ali pri motnjah ne more preprečiti nastanek eksplozivnih mešanic, je potrebno z dodatnimi ukrepi preprečiti vžig eksplozivnih mešanic.
25. člen
Prostor, ki je ogrožen zaradi eksplozije plinov, par in megle, je glede na verjetnost nastopa eksplozijsko nevarnih atmosfer razdeljen po JUS NS 8007:
– nevarnostna, cona 0 – prostor v katerem je pogostnost in trajanje eksplozivne zmesi vnetljivega plina, pare in zraka zelo velika ali prisotna daljši čas;
– nevarnostna cona 1 – prostor, v katerem je eksplozivna zmes vnetljivega plina, pare in zraka mogoča pri normalnem delu oziroma je njena prisotnost predvidena s tehnološkim procesom;
– nevarnostna cona 2 – prostor, v katerem je pogostnost pojava in trajanje eksplozivne zmesi vnetljivega plina, par in zraka zelo majhna, vendar pa ni predvidena pri normalnem delu v tehnološkem procesu.
III. VZDRŽEVALNA IN PRIPRAVLJALNA DELA TER DELA PRI ODPRAVLJANJU NAPAK
26. člen
Pripravljalna dela, dela pri odpravljanju napak in tekoča vzdrževalna dela, se smejo na tiskarskih strojih izvajati le tedaj, kadar so zaščiteni vsi gibajoči deli in nevarna mesta in ni nevarnosti posega v nevarna območja..
27. člen
Če je potrebno zaradi vzdrževalnih del in zaradi del na odpravljanju napak pri tiskarskih strojih sneti zaščitne pokrove in pri tem obstaja nevarnost posega v nevarno območje, se smejo tiskarski stroji zaganjati na naslednje načine: – z dvoročnim vklopom
– s pomikom s tipko
– z ročnim pomikom
– za zaprto ograjo.
28. člen
Dvoročni vklop se uporablja, če delo opravlja le en delavec in sicer brez omejitve hitrosti, če preti le poškodba rok. Dvoročni vklop z omejitvijo hitrosti na 0,15 m/s, se uporablja, če obstoji nevarnost poškodbe tudi drugih delov telesa.
29. člen
Vklop s pomikom tipke se izvaja, če dela izvaja več delavcev oziroma, če dvoročni vklop ni mogoč zaradi tehnološko-tehničnih razlogov in sicer:
a) brez omejitve hitrosti teka, če je razdalja do najbližjega nevarnega mesta večja od 1,8 m;
b) z omejitvijo pomika ha največ 0,4 m/s, če je razdalja do nevarnega mesta manj kot 1,8 m oziroma če nevarno mesto ni vidno;
c) z omejitvijo hitrosti teka na 0,016 m/s, če je nevarnost za poškodbo večja in je potrebno delo izvršiti neposredno;
d) z omejitvijo na največ 0,25 m/s, če ni mogoče zaradi tehničnih razlogov izvesti zgoraj navedenih ukrepov.
30. člen
Če je nevarno mesto varovano z ograjo, ki ima vgrajena vrata z zaklepanjem in če z mesta, s katerega se vklaplja nevarno gibanje, ni vidno varovalno območje, mora biti zapah na vratih nameščen tako, da se dostopnih vrat ne da zapreti z notranje strani.
Kolikor to ni mogoče, mora biti nameščena dodatna krmilna naprava z zunanje strani ograje, ki je postavljena tako, da je ni mogoče vklopiti z notranje strani nevarnega območja.
Nevarno gibanje se lahko vklopi šele takrat, ko so dostopna vrata v nevarno območje zaklenjena z zunanje strani oziroma ko je dodatna krmilna naprava aktivirana.
31. člen
Ročni pomik stroja pri pripravljalnih in vzdrževalnih delih in pri delih odpravljanja napak je pri tiskarskem stroju dovoljen le, če ne grozi nevarnost poškodbe delavca.
32. člen
Delavci morajo pri čiščenju cilindrov, valjev, bobnov in rolic držati krpe in gobe tako, da ne pridejo v vrteče se dele stroja.
33. člen
Dvoročni vklop je zadosten varnostni ukrep pri strojih, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– razdalja med tipkami mora biti najmanj 0,26 m,
– razlika v sočasnosti pritiska tipk ne sme biti večja od 0,5 s.,
– pri prenehanju učinkovanja ene izmed tipk. ali obeh, se mora orodje ustaviti tako hitro, da pri upoštevanju hitrosti posega 1,6 m/s, ne obstoji za delavca nevarnost poškodb,
– delovni gib ali ciklus se ne sme ponoviti brez ponovnega aktiviranja.
34. člen
Pri strojih morajo biti zavore prirejene tako, da v trenutku zaustavijo, nevarna gibanja stikalo ob pritisku na »STOP« ali kakšno drugo varnostno napravo. Po prenehanju delovanja zavor se nevarno gibanje ne sme nadaljevati brez ponovnega vklopa stroja.
35. člen
Sklopke morajo biti prirejene tako, da pri posamičnih delovnih gibih po prenehanju delovanja sile sklapljanja ne pride do samodejnega zagona ali do ponovnega vklopa.
IV. KRMILJENJE
36. člen
Krmilni sistemi na tiskarskih strojih, ki urejujejo delovanje orodij oziroma naprav za predelavo ali dodelavo, morajo biti projektirani tako, da so neobčutljivi za zunanje vplive. Napake na krmilnem sistemu ne smejo povzročiti nevarnega gibanja, ki bi lahko ogrozilo življenje ali zdravje delavcev.
37. člen
Po namestitvi tiskarskega stroja ali drugih strojev za dodelavo tiskarskih izdelkov mora pred pričetkom obratovanja strokovno usposobljeni delavec pregledati stroj in pravilnost delovanja krmilnega sistema.
38. člen
Poslovodni organ organizacije oziroma delodajalec mora pooblastiti delavca za vzdrževanje krmilnih in varovalnih naprav. O vzdrževanju se vodi knjiga pregledov, v katero se vpisujejo popravila in zamenjave delov ter druga pomembna dejstva.
V. STROJI ZA RAZREZ PAPIRJA
39. člen
S stroji za obrezovanje in razrezovanje papirja smejo upravljati le za to delo usposobljeni delavci.
40. člen
Stroji za obrezovanje in razrez papirja na motorni pogon morajo biti konstruirani tako, da se nož po opravljenem delovnem gibu vrne v izhodiščni položaj. Nož mora biti zavarovan proti samodejni sprožitvi.
41. člen
Pri rezalnih strojih, kjer se uporabljajo tudi razne pritisne priprave za pridrževanje bloka pol papirja, mora biti varovanje urejeno z dvema neodvisnima sistemoma in sicer neodvisno za nož in neodvisno za pridržalo.
42. člen
Pritisna letev na stroju za obrezovanje in razrez papirja mora biti konstruirana tako, da se lahko nož ponovno vklopi šele potem, ko letev pritisne in drži papir toliko časa, da nož papir odreže in se vrne v izhodni položaj.
43. člen
Pri regulaciji, zamenjavi in pripravi mora biti stroj za rezrezovanje in obrezovanje papirja zavarovan tako, da ne more priti do samodejnega giba.
44. člen
Pri transportu morajo imeti noži posebno varovalo ostrine noža.
45. člen
Večrezalnik mora biti izdelan tako, da se poseg v nevarno območje prepreči z ustrezno zaščito. Dodajanje mora biti izvedeno avtomatsko. Odprtina mora biti zaščitena z varovalno napravo, ki stroj takoj ustavi, če delavec poseže v notranjost stroja.
46. člen
Pritisna sila poganjanih pritisnih plošč in pritisnih letev na rezalnih strojih ne sme prekoračiti 500 N (dinamično).
47. člen
Pridrževala ne smejo biti preluknjani in ne smejo imeti na strani noža nobenih izboklin ali vdolbin.
Fiksirni noži
48. člen
Na fiksirnih nožih tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja mora biti rezilo noža zaščiteno s ščitnikom.
49. člen
Fiksirni noži, ki se lahko preklapljajo, morajo biti izven delovnega položaja dodatno zaščiteni pred dotikom.
Krožna orodja
50. člen
Na krožnih orodjih tiskarskih strojev morata biti vtečno mesto in za obdelavo neuporabljeni del orodja zavarovana proti dotiku.
51. člen
Odklopljiva krožna orodja morajo biti zavarovana tudi, ko ne obratujejo.
52. člen
Deljena krožna orodja morajo biti pritrjena na nosilcu orodja.
53. člen
Krožna orodja morajo biti oblikovana tako, da pri nastavljanju in menjavi krožnih orodij delavci niso ogroženi zaradi rezila nožev.
Ploski rezalni stroji
54. člen
Na ploskih rezalnih strojih morajo biti na sprednji strani nameščene naprave, ki preprečujejo poseg v nevarna mesta na nožu in na pritisnem drogu.
55. člen
Ploski rezalni stroji morajo biti konstruirani tako, da se pritisni drog ne vrne avtomatično v izhodiščno lego, če se nož ob prekinitvi reza še ne nahaja v skladovnici.
56. člen
Pri rezanju ozkih formatov morajo biti na razpolago posebne priprave, ki preprečujejo, da bi se delavec poškodoval.
57. člen
Z lomom ali okvaro prenosnih elementov med zavorami in nosilcem noža ne smejo nastati nobena nevarna premikanja.
Rezalni stroji za zobčaste vzorce
58. člen
Na rezalnih strojih za zobčaste vzorce morajo biti na prednji in zadnji strani stroja na razpolago naprave, ki preprečujejo posege v nevarna mesta ob zobčastem nožu in stiskalnih napravah:
59. člen
Pri rezalnih strojih za zobčaste vzorce mora v primeru, da je poseg v nevarno območje varovan s fotocelico, prednji svetlobni žarek ležati vsaj 0,55 m pred prednjim robom stiskalne naprave in največ 0,13 m nad ravnijo mize. Z obeh bočnih strani zadnjega dela ter z vrha pa mora biti zaščita, ki preprečuje poseg v nevarno območje.
60. člen
Na registrskih rezalnih nožih morajo biti nevarna mesta na nožu in na odbijaču z vseh strani zavarovana.
61. člen
Za transport in hranjenje nevarnih orodij morajo biti na razpolago naprave, ki izključujejo poškodbe delavcev.
62. člen
Na rotacijskih tiskarskih strojih so za pritrditev tiskarske forme in gume na cilindrih ali v žlebovih dovoljene odprtine, ki merijo po obsegu največ 0,025 m2.
63. člen
Na škarjah za lepenko in na vzvodnih rezalcih mora biti rezilo, neodvisno od položaja nosilca noža, pokrito vse do rezalnega mesta. Zaščitna naprava mora biti oblikovana tako, da zagotavlja vpogled v rezalno mesto.
64. člen
Na strojih za obrezovanje in razrez papirja morajo biti nameščene kontaktne ključavnice. Ključe ima lahko le pooblaščeni delavec.
VI. NAVIJALNE NAPRAVE
65. člen
Na napravah za odvijanje in navijanje rol na tiskarskih strojih morajo biti zavarovana vlečna mesta med rolo in pritisnim valjem, nosilnim valjem ali opornim valjem z ločujočimi zaščitnimi napravami ali z zaščitnimi napravami, ki reagirajo na približevanje. Varovanje mora biti učinkovito ne glede na primer role materiala. Stranski poseg v vtečna mesta ne sme biti mogoč.
66. člen
Pri navijanju brez osi se smejo napenjalni stožci vpenjati samo v obratovanje "korakoma". Preklopne tipke morajo biti razporejene tako, da je mogoč pregled nad nevarnimi mesti med napenjalnimi stožci in rolo materiala s položaja ob tipki.
67. člen
Pri brezosnem odvijanju je treba zagotoviti, da po dvigu in vklopu odvijalnega premikanja ter pred zaključkom spusta, napenjalni stožci med obratovanjem in pri -motnjah v krmiljenju ne morajo zapeljati drug od drugega.
68. člen
Če nevarnih mest med dvigalnimi ročicami in orodjem stroja ni mogoče preprečiti s konstrukcijskimi ukrepi, se smejo dvigalne ročice premikati samo "korakoma". Stikala – tipke morajo biti razporejena tako, da so nevarna mesta s položaja ob stikalu – tipki pregledna, vendar pa ne dosegljiva.
69. člen
Če ukrepi po 68. členu tega pravilnika niso izvedljivi, morajo biti nevarna mesta med dvigalnimi ročicami in ogrodjem stroja zavarovana z zaščitnimi napravami.
Izklopne letve
70. člen
Izklopne letve na tiskarskih strojih morajo imeti izogibalno pot, ki je daljša kot zavorna pot nevarnih premikanj.
Osvetlitev
71. člen
Lokalna osvetlitev na tiskarskih in drugih strojih mora biti izvedena tako, da ne povzroča bleščanja. Ohišje luči mora biti zavarovano in odporno pred udarci, zaščiteno pred nevarnostjo električnega toka in odporno proti vplivom toplote, da se ne spremenijo trdnostne lastnosti.
VII. FOTO STAVEK
72. člen
Delovna mesta pri pripravi foto stavka morajo biti projektirana in izvedena tako, da ustrezajo vsem zahtevam varnega dela in sicer:
– površina delovne mize ne sme biti manjša od 0,80 x 1 m,
– tipkovnica mora biti oddaljena najmanj 0,10 m od roba mize
– razdalja med tipkovnico, zaslonom in predlogo za tekst in oči, mora biti enaka in sicer 0,5 do 0,6 m,
– zaslon mora biti nameščen tako, da je zgornji stavek ca 0,03 m pod višino oči.
73. člen
Delovni prostor, v katerem sme delati največ šest delavcev, mora biti dovolj velik in mora izpolnjevati še naslednje zahteve:
– mikroklimatske razmere morajo biti prilagojene lažjemu fizičnemu delu,
– hrup pomožnih naprav ne sme presegati 55 dB,
– okna morajo biti praviloma na severni strani, kolikor to ni mogoče, morajo biti na oknih senčila,
– večje površine v smeri zaslona morajo biti svetle in faktor odboja svetlobe ne sme presegati vrednoti 0,6.
Delavcem je potrebno zagotoviti med delovnim časom najmanj dva dodatna odmora.
VIII. NEVARNE SNOVI
74. člen
Vse nevarne snovi se morajo hraniti v zato določenih in ustrezno opremljenih prostorih. Na delovnih mestih morajo biti nameščene ustrezne kovinske omare, določene s posebnimi predpisi. Po končanem delu je potrebno vse posode z nevarnimi snovmi skladiščiti v omari. V delovnih prostorih je prepovedano pretakanje in mešanje nevarnih snovi.
75. člen
Nevarne snovi, kot so razna topila, se ne smejo uporabljati za čiščenje oblek oziroma telesa.
76. člen
Delavci, ki delajo z nevarnimi snovmi ali preparati, ki lahko poškodujejo kožo, morajo imeti na razpolago sredstva za čiščenje in nego kože, ki so jih dolžni uporabljati.
77. člen
Delavci ne smejo jesti, piti ali kaditi, dokler nanje vplivajo nevarne snovi. Prepoved po tem členu pravilnika mora biti posebej zapisana in izobešena v delovnem prostoru na vidnem mestu.
IX. TISKARSKI STROJI V LINIJI
78. člen
Vsak tiskarski stroj, ki je postavljen v liniji ali je izdelan tako, da opravlja več tehnoloških operacij na različnih mestih, mora imeti vse ukaze in biti opremljen z izklopom v sili tako, da jih delavec lahko doseže z roko.
79. člen
Na stroju, na katerem delavec dela ali ga vzdržuje in ki ga ni moč videti oziroma nadzorovati z mesta vodje stroja oziroma glavnih ukazov, mora imeti stroj poseben zvočni signal, ki ga opozori na zagon stroja.
80. člen
V prostorih, kjer je hrup nad dopustno ravnijo in kjer morajo delavci uporabljati sredstva za zaščito sluha, se mora uporabljati tudi svetlobni opozorilni znak.
X. KNJIGOVEŠKI STROJI
81. člen
Zgibalni stroji morajo biti projektirani in konstruirani tako, da se vlaganje in zlaganje izvaja s podajalnimi pripravami. Delovna mesta morajo biti oddaljena tako, da ni možen poseg v nevarno območje. Zgibalni mehanizem mora biti zaščiten proti hrupu.
82. člen
Šivalni in spenjalni stroji morajo biti konstruirani tako, da je dodajanje in odvzemanje urejeno na mestih, ki so izven nevarnega območja oziroma dosega rok ter zaščiteni z varnostno napravo, ki preprečuje poseg v nevarno območje.
83. člen
Stroji za izdelavo platnic morajo biti konstruirani in izdelani tako, da je mesto formiranja platnic izven dosega rok. Če je dodajanje in odvzemanje pri izdelavi platnic avtomatsko, mora biti zavarovano tako, da preprečuje poseg v nevarno območje.
84. člen
Stroji za vezavo morajo biti konstruirani in izdelani tako, da so mesta za vezanje ali žaganje hrbta zaščitena tako, da ni možen poseg v nevarno območje nožev. Urejeno mora biti dodatno odsesovanje. Posode, kjer se segrevajo lepila, morajo biti nameščena tako, da ne ogrožajo delavcev.
85. člen
Stroji za lakiranje in plastificiranje morajo biti izdelani tako, da je onemogočen poseg med valje. Prostor, kjer se premazi oziroma namazi sušijo, morajo biti toplotno izolirani, da zunanje površine ne presegajo temperature, kjer bi se delavci lahko opekli. Urejeno mora biti odsesovanje. Sušenje se ne sme izvajati z odprtim ognjem.
86. člen
Stroji, kjer se izvaja toplotno sušenje barv ali drugih premazov, morajo biti konstruirani tako, da imajo temperaturno regulacijo oziroma varnostne ventile pri uporabi plina. V primeru okvare stroja ali mirovanju papirja se toplotno sušenje samodejno izklopi.
XI. IZSEKOVALNI STROJI
87. člen
Izsekovalni stroji morajo imeti s strani bočno zaščito. S strojem sme upravljati le en delavec.
88. člen
Izsekovalni stroji z nožnim vklopom morajo biti opremljeni z izklopno letvijo in zaporo ponovnega vklopa. Zapora ponovnega vklopa mora delovati tako, da po sprožitvi izklopne letve onemogoča nadaljnji tek stroja. Le-ta mora biti omogočen šele po sprostitvi zapore.
89. člen
Na izsekovalnih strojih s časovnim stikalom mora biti izklopna letev nameščena vodoravno vsaj 0,3 m pred ravnijo izsekovanja.
Vklop avtomatske naprave mora biti jasen in razpoznaven.
90. člen
Skladovnik pol mora biti konstruiran tako, da se giblje avtomatično le do višine 0,180 m od stojišča. Kolikor je potrebno skladovnik spustiti nižje, mora imeti hitro izklopilo letev in ročno krmiljenje. Veriga mora biti dimenzionirana na trikratno obremenitev maksimalne teže pol.
XII. STISKALNICE
91. člen
Na stiskalnicah za stiskanje papirja v bale morajo biti zavarovana nevarna mesta med stiskalno ploščo in trdimi deli stiskalnice.
92. člen
Za izpolnitev zahteve iz 91. člena mora biti:
– preprečeno premikanje stiskalne plošče,
– razmak med robom stiskalne plošče in notranjostjo stiskalnega koša, ne sme presegati 0,025 m,
– pri vertikalnih stiskalnicah razmak med zgornjim robom koša in spodnjim robom stiskalne plošče v najvišji legi znaša največ 0,008 m,
– razmak zavezovalne zareze v stiskalnem košu med notranjo steno koša in robom stiskalne plošče največ 0,05 m, širina zavese pa največ 0,025 m.
93. člen
Nevarno odpiranje izmetnih vrat mora biti urejeno tako, da so izmetna vrata tako zablokirana, da se stiskalna plošča premika le pri povsem zaprtih vratih, vrata pa pridržuje prestrezna naprava.
94. člen
Odprte polnilne odprtine morajo biti zavarovane tako, da se preprečijo padci delavcev v odprtino.
95. člen
Na odprtih in polnilnih odprtinah stiskalnic za bale mora biti nameščen delovni oder za odpravljanje napak, če ni možen dostop z nosilnih površin stiskalnice.
XIII. KONČNE DOLOČBE
96. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu v tiskarskih podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 56/47).
97. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 185-01/92
Ljubljana, dne 7. februarja 1992.
Ministrica
za delo
Jožica Puhar l. r.

AAA Zlata odličnost