Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

408. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika, stran 527.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I), 24. člena zakona o glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 17/71) in 2. in 11. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 3/ 79, 5/82,11/86 in 2/87) je Skupščina občine Vrhnika na skupni seji zborov skupščine dne 30. januarja 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Vrhnika (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem odlokom ustanovi javni vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Vrhnika.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
3. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu in proti tretjim osebam z imenom Glasbena šola Vrhnika. Skrajšano ime zavoda je: GŠ Vrhnika. Sedež zavoda je Vrhnika, Tržaška 23.
II. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Osnovna dejavnost zavoda je osnovno glasbeno izobraževanje mladine.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost spremeni ali razširi.
III. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj zavoda
– svet staršev
– in ostali organi v skladu z zakonom in statutom zavoda.
Svet zavoda
6. člen
Zavod ima devet članski svet, ki je kolegijski organ upravljanja.
Sestavljajo ga:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 3 predstavniki pedagoških delavcev zavoda
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika, predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda, predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
7. člen
Predsednika sveta imenuje svet zavoda izmed članov, ki so jih izvolili delavci zavoda.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
8. člen
Člani sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
9. člen
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
Ravnatelj zavoda
10. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj zavoda.
11. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
Ravnatelja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.
Mandat ravnatelja traja štiri leta in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Ravnatelj ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
Svet staršev
12. člen
Za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo zavoda in za organizirano uveljavljanje njihovega vpliva se v zavodu oblikuje svet staršev.
Člane sveta staršev izvolijo starši učencev na roditeljskih sestankih.
Svet staršev ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
13. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda
– organe zavoda in njihove pristojnosti
– način odločanja in druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.
Zavod ima tudi druge splošne akte.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
14. člen
Zavod kot pravni naslednik Glasbene šole Vrhnika, nadaljuje delo z obstoječim premoženjem Glasbene šole.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren. ustanovitelju.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
15. člen
Viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda so določeni z zakonom in statutom zavoda.
Za materialne stroške in nadstandardne storitve zavod lahko pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev ter plačili za opravljene storitve.
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dogovorjenega programa med zavodom in ustanoviteljem, upoštevajoč dogovorjena merila, krije ustanovitelj.
VII. ODGOVORNOST ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno za imenovanje sveta zavoda v roku 30 dni in sprejem statuta v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
18. člen
V času do sprejetja statuta, zavod uporablja doslej veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/18-012-03/92
Vrhnika, dne 31. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
France Kvaternik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost