Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

396. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Lenart, stran 479.

Na podlagi 367. člena statuta občine Lenart (Uradni list SRS, št. 4-258/81, 13-801/82, 1-53/83 in 9-524/86) in 2. člena drugega odstavka odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) je Izvršni svet Skupščine občine Lenart na seji, dne 23. januarja 1992 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Lenart
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, morajo pooblaščene veterinarske organizacije opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi odkrivanja in preprečevanja kužnih bolezni pri živalih.
Imetniki živali so dolžni pooblaščeni veterinarski organizaciji nuditi vso pomoč pri izvajanju ukrepov iz te odredbe.
2. člen
Pooblaščene veterinarske organizacije morajo pred pričetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem pismeno obvestiti veterinarski inšpektorat Uprave inšpekcijskega nadzorstva občin Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart in Slovenska Bistrica, organizacijsko enoto Lenart.
O vakcinacijah se morajo medsebojno obveščati tudi veterinarski zavodi in obratne veterinarske ambulante.
O opravljenem delu morajo sprotno poročati na predpisanih obrazcih.
Prijava, evidenca in poročanje so pogoj za plačilo storitev.
3. člen
Preventivne vakcinacije morajo opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga predpiše Republiška veterinarska uprava Ljubljana.
4. člen
Pooblaščene veterinarske organizacije, ki izvajajo preventivne vakcinacije ali diagnostične preiskave morajo voditi evidenco o datumu vakcinacije oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kontrolni številki vakcine ter rezultatu vakcinacije in preiskave.
Pooblaščene veterinarske organizacije morajo spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati upravni organ pristojen za veterinarsko inšpekcijo o vseh nezaželenih stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.
5. člen
Stroški preventivnih cepljenj in preiskav, določenih s to odredbo, se plačajo s posebnega računa za zdravstveno varstvo živali občine Lenart, razen za:
– cepljenje kuncev proti miksomatozi pred odpremo na razstave in ocenjevanja ter v kunčjih farmah in na območju, ki je bilo okuženo s to boleznijo,
– tuberkulinizacijo prašičev za obnavljanje staleža plemenske črede v reprodukcijskih farmah in tuberkulinizacijo reprezentativnega vzorca prašičev v velikih prašiče-rejskih obratih, ko živali dosežejo starost od 150 do 200 dni,
– cepljenje prašičev, ki se hranijo s pomijami in drugimi odpadki živalskega izvora,
– cepljenje govedi in drugih živali proti trihofitiji, kjer je bolezen ugotovljena,
– cepljenje proti steklini in dehelmentizacijo psov,
– cepljenje proti steklini živali, ki se pasejo oddaljene od naselij na okuženem ali ogroženem območju,
– drugo cepljenje lovskih psov proti steklini,
– tuberkulinizacijo, preiskavo krvi in druge preiskave (bruceloza, leptospiroza, levkoza, IAK, IBR-IPV, smrkavost, parazitoza in druge) ter preglede ob kupoprodaji za plemensko ali drugo rabo, razstave, športne prireditve, izvoz, za dovoljenja za prodajo mleka oziroma mlečnih izdelkov in drugo,
– kontrolo imunosti plemenske jate nesnic atipično kokošjo kugo in infekciozni bronhitis in
– preglede mačk ter lovljenje potepuških mačk za preglede na mikrosporioidozo, ki se izvaja zaradi varstva prebivalstva zoper navedeno zoonozo.
6. člen
Veterinarski zavod Maribor – DE Lenart mora opraviti splošno preventivno cepljenje psov proti steklini za leto 1992 do 15. aprila 1992. Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo psi štiri mesece starosti.
Preventivno je treba cepiti tudi domače živali, ki se pasejo oddaljene od naselij na okuženem in ogroženem območju.
Peroralno vakcinacijo lisic opravi Veterinarski zavod Maribor in lovske družine v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava. Za peroralno vakcinacijo je treba uporabiti vabe z vakcino, ki jo odredi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
7. člen
Preventivno cepljenje kokoši, piščancev, brojlerjev ih puranov proti atipični kokošji kugi se mora opraviti:
– v perutninskih obratih združenega dela,
– v naseljih, kjer so perutninski obrati organizacij združenega dela ali večje reje individualnih proizvajalcev,
– v obratih individualnih proizvajalcev, kjer pomeni reja perutnine pomembnejšo gospodarsko dejavnost.
Cepljenje iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse v skladu z navodilom št. 322/A-026/82 z dne 11. marca 1982.
Na območju občine Lenart opravi cepljenje Veterinarski zavod Maribor – Delovna enota Lenart. Cepljenje mora opraviti na način, ki ga za posamezno vakcino določi proizvajalec vakcine.
8. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo deset in več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev.
Proti tej bolezni se mora preventivno cepiti prašiče, ki se hranijo s pomijami ali z odpadki živalskega izvora, ne glede na njihovo število.
Rejci prašičev, ki krmijo oziroma bodo krmili prašiče s pomijami oziroma odpadki živalskega izvora, ki izvirajo iz obratov družbenih prehran, gostišč, mesarij; predelav mesnih izdelkov in od drugod so dolžni naročiti cepljenje prašičev proti svinjski kugi pri Veterinarskem zavodu Maribor – Delovni enoti Lenart.
Cepljenje se opravi s sevom K-lapiniziranega virusa. Veterinarski zavod Maribor – Delovna enota Lenart mora voditi evidenco obratov, iz katerih se lastniki prašičev oskrbujejo s hrano prašičev.
9. člen
Veterinarski zavod Maribor – Delovna enota Lenart mora v letu 1992 tuberkulinizirati v IX. splošni tuberkulinizaciji 50%. vseh goved na območju občine Lenart, sukcesivno po četrtletjih ter sanirati okužena oziroma sumljiva gospodarstva.
Tuberkulinizirati plemenske bike ter merjasce v porodnem pripustu:
– krave molznice pri lastnikih, ki prodajajo mleko oziroma mlečne izdelke doma ali na tržnici,
– kokoši v naseljih, kjer je bila ugotovljena tuberkuloza pri kokoših v preteklem letu, in sicer v vseh dvoriščih, ki neposredno mejijo na kužno dvorišče.
Na tuberkulozo je treba preiskati plemenske živali osnovnih čred prašičerejskih obratov – podjetij. Pregled opravijo veterinarski zavodi s pregledom mezenterialnih, portalnih in drugih bezgavk zaklanih živali.
Veterinarski zavod za diagnostično dejavnost mora pri vsaki patoanatomski preiskavi prašičev opraviti tudi pregled mezenterialnih, portalnih in drugih bezgavk na tuberkulozo.
10. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno:
– osnovne goveje črede obratov – podjetij, krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno prstanastim preizkusom, v primeru sumljive ali pozitivne reakcije je potrebno odvzeti živalim kri za pregled,
– 20% plemenskih živali osnovnih govejih čred obratov – podjetij s serološkim pregledom krvi.
Vzorec krvi in mleka vzame Veterinarski zavod Maribor – DE Lenart, preiskave opravi zavod, pooblaščen za diagnostične preiskave.
11. člen
Na bolezen Aujetszkega in TGE je treba preiskati 10% vzorcev krvi plemenskih prašičev (živali s pedigrajem).
Vzorce krvi odvzamejo delavci Veterinarskega zavoda Maribor – DE Lenart.
12. člen
Bike v prirodnem pripustu je treba enkrat letno preiskati na mehurčasti izpuščaj (IBR-IPV), vibriozo (Campylobacter fetus); leptospirozo, levkozo, bakteriološko pregledati seme na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami in opraviti koprdloško preiskavo.
Vzorec odvzamejo delavci Veterinarskega zavoda Maribor – DE Lenart, preiskavo pa opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
13. člen
Na govejo levkozo je potrebno pregledati 20% živali in na leptospirozo 20% živali v čredi ZIPO Lenart.
Na leptospirozo je treba preiskati 20% vzorcev krvi plemenskih prašičev (živali s pedigrejem).
Vzorce za preiskavo vzame Veterinarski zavod Maribor – DE Lenart, preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
14. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati vse plemenske žrebce na območju občine Lenart. Odvzem krvi in preiskavo Coggins test opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani ob rednem letnem pregledu.
Na kužno malokrvnost je treba preiskati vse kopitarje v okuženih hlevih.
Vzorce krvi odvzamejo delavci Veterinarskega zavoda Maribor – DE Lenart. Preiskavo pa opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
15. člen
Na hudo gnilobo čebelje zalege, nesomavost, pršičevost in varoozo je treba preiskati čebelje družine vzrejevalcev matic in čebelje družine plemenilhih postaj registriranih pri veterinarski službi. Preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
Vzorce odvzeme veterinarski zavod in jih dostavi v preiskavo do 31. marca.
16. člen
Na spomladansko viremijo, eritrodermatitis in vnetje ribjega mehurja pri krapih je treba do 15. maja 1992 preiskati krape iz registriranih rej, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo. Mladice krapov je treba preiskati do konca leta.
Vzorce rib odvzame Veterinarski zavod Maribor -DE Lenart, preiskavo pa opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
17. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Program izvajanja, nalog pa poteka od 1. januarja 1992.
Št. 322-5/79
Lenart, dne 23. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Lenart
Avgust Zavernik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost