Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

404. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče, stran 521.

Na podlagi 8. in 16. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in statuta Krajevne skupnosti Tržišče je Skupščina Krajevne skupnosti Tržišče dne 18. 1. 1992 sprejela
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo, krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 8. marca 1992 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija krajevne skupnosti.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo porabljena za izvedbo programa krajevne skupnosti in sicer:
1. izgradnja telefonskega omrežja v krajevni skupnosti
2. modernizacija krajevnih cest
3. posodobitev pokopališč in izgradnja mrliške vežice.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 4. 1992 do 31. 3. 1997.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Tržišče po stopnji 1,5% od naslednjih osnov:
1. delavci, ki dosegajo osebni dohodek iz delovnega razmerja po predpisih o delovnih razmerjih od čistega dohodka in nadomestila osebnega dohodka,
2. občani, ki prejemajo pokojnino,
3. delovni ljudje, ki samostojno, kot glavni, ali kot. postranski poklic opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost in plačujejo davek iz dejavnosti po dejansko doseženem dohodku,
4. delovni ljudje, ki plačujejo davek po pavšalnem letnem znesku in samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot glavni poklic ali kot postranski poklic,
5. delovni ljudje in občani od priložnostnih dohodkov iz kmetijskih, gospodarskih in poklicnih oziroma drugih dejavnosti, avtorskih pravic ter osnovnih dohodkov iz naslova pogodb o delu, od katerih se plačuje davek po odbitku ter pri dohodkih iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav zmanjšanih za normirane ali dejansko priznane materialne stroške.
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
Pri krajevni skupnosti bo ustanovljena posebna komisija, ki bo obravnavala zahtevke posameznih občanov, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu pri SDK Sevnica.
8. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročal skupščini krajevne skupnosti in zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka bosta kontrolirala SDK in občinska uprava za družbene prihodke Skupščine občine Sevnica.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin bodo plačevali in odtegovali izplačevalci ob izplačilu, zavezancem od kmetijske, obrtne in poklicne dejavnosti pa občinska uprava za družbene prihodke Sevnica.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo delovni ljudje in občani KS Tržišče, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku in tudi zaposleni občani mlajši od 18 let.
11. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določbe zakona o delegiranju in volitvah v skupščine.
Referendum bo vodila volilna komisija krajevne skupnosti, ki bo tudi ugotovila rezultate referenduma.
Izid referenduma bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme skupščina krajevne skupnosti, če se bo večina vseh upravičenih glasovalcev odločila na referendumu za samoprispevek.
12. člen
Na referendumu bodo glasovali delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
              Krajevna skupnost Tržišče
                 GLASOVNICA
 
  Na referendumu dne 8. 3. 1992 za uvedbo samoprispevka v denarju za območje
Krajevne skupnosti Tržišče za financiranje izgradnje telefonskega omrežja,
modernizacije krajevnih cest ter posodobitev pokopališč in izgradnja mrliške
vežice.
 
                  glasujem
               ZA       PROTI
                   žig
 
  Glasuje se tako, da obkroži besedo ZA tisti, ki se z uvedbo samoprispevka
strinja in besedo PROTI, tisti, ki se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma bo zagotovila Krajevna skupnost Tržišče.
14. člen
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Skupščine KS Tržišče
Jože Pirc l. r.

AAA Zlata odličnost