Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

455. Odlok o dopolnitvah odloka o plačilnem prometu
456. Odlok o pristojbini za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v tranzitu) in v notranjem prometu
457. Odlok o ugotavljanju vrednosti ter določanju najemnin za stanovanja iz stanovanjskega sklada Jugoslovanske armade

Sklepi

458. Sklep o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

411. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 1991
412. Odredba o spremembi odredbe o enotnem zaščitnem znaku
413. Pravilnik o spremembi pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku
414. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
415. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
416. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
417. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije decembra 1991
418. Poročilo o višini in letni stopnji rasti povprečnega mesečnega osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji v letu 1991

OBČINE

Brežice

421. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
422. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1992
423. Odredba o določitvi parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina
424. Pravilnik o uradni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika
425. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta stanovanjske soseske Zakot-Trnje
426. Odlok o razpisu ponovnih volitev
427. Izid glasovanja na nadomestnih volitvah v zbor združenega dela Skupščine občine Brežice

Jesenice

428. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Jesenice
429. Sklep o uskladitvi stopnje rasti cen komunalnih storitev in najemnin v občini Jesenice

Kamnik

430. Sklep o cenah zbiranja in odvoza smeti
431. Tržni red na tržnici v Kamniku

Krško

432. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990
433. Odlok o ureditvenem načrtu "pokopališče Brestanica"

Litija

434. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija

Ljubljana

419. Odredba o prometni ureditvi
420. Odredba o določitvi višine najemnine za rezervirane parkirne površine za potrebe podjetij, zavodov ter drugih organizacij, nosilcev samostojnega dela in civilnopravnih oseb

Ljubljana-Center

435. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju najemnin
436. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Center

Ljubljana-Šiška

437. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Šiška

Ljutomer

438. Poslovnik Skupščine občine Ljutomer

Novo mesto

439. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Osnovne šole Bršljin
440. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Osnovne šole Center
441. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Osnovne šole Grm
442. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Osnovne šole Stopiče
443. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Osnovne šole Šmihel
444. Sklep o prenehanju javnega dobra
445. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za lokacijski načrt Cesta herojev kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
446. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev programske zasnove za zazidalni načrt CMS (mehanizirano lesno skladišče) v Zalogu kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
447. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Cesta herojev

Sevnica

451. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
452. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Slovenj Gradec

448. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992

Slovenske Konjice

449. Odlok o imenovanju ulic v mestu Slovenske Konjice
450. Pravilnik o dodeljevanju posojil in garancij iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Slovenske Konjice

Šmarje pri Jelšah

453. Sklep o razpisu nadomestnih volitev delegata v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
454. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z indeksom rasti cen na drobno v letu 1991
AAA Zlata odličnost