Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

449. Odlok o imenovanju ulic v mestu Slovenske Konjice, stran 565.

Skupščina občine Slovenske Konjice je na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 8/90), pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 12. člena odloka o volitvah v zbore skupščine občine ter o pristojnostih in delu Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 1/90), na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 10. decembra 1991 sprejela
ODLOK
o imenovanju ulic v mestu Slovenske Konjice
1. člen
Del mesta od mostu preko Dravinje do križišča z Žičko cesto (pri župnišču), se imenuje
Stari trg.
S tem se ukineta Partizanska in Mariborska cesta.
2. člen
Del mesta, ki obsega prostor od mostu preko Dravinje do Škalske ceste in nazaj nizvodno ob Dravinji do mostu na Usnjarski cesti, dalje do križišča Liptovske in Oplotniške ceste. Od tam pa po Liptovski cesti do avtobusne postaje in proti J do novega mostu vključno s hotelom Dravinja in Kulturnim domom, se imenuje
Mestni trg.
S tem se ukinja Titov trg.
3. člen
Cesta od upravne stavbe Dravinjskega doma do priključka na Liptovsko cesto, se imenuje
Celjska cesta.
4. člen
Del mesta od župniška do graščine se imenuje
Grajska ulica.
5. člen
Pot, ki se odcepi od Grajske ulice in pelje proti jugozahodu, se imenuje
Cesta pod goro.
6. člen
Lokalna cesta, ki poteka od župnišča v smeri jugovzhod do naselja Blato, se imenuje
Žička cesta.
S tem se ukinja Milenkova ulica.
7. člen
Cesta, ki poteka jugovzhodno od Žičke ceste v smeri naselja Blato do nove obvoznice, se imenuje
Mizarska cesta.
8. člen
Ulica, ki se odcepi od Mizarske ceste proti Strmšku in zavije proti jugovzhodu ter pelje vzporedno z Mizarsko cesto, se imenuje
Ulica Antona Janše.
9. člen
Cesta, ki poteka od Mizarske ceste v smeri severovzhod, nato zavije proti vzhodu in se priključi na vzhodno obvoznico, se imenuje
Tovarniška cesta.
10. člen
Ulica, ki poteka od občinske stavbe v jugovzhodno smer do Žičke ceste, se imenuje
Prečna ulica.
11. člen
Ulica za Konusom, ki se odcepi od Prečne ulice proti vzhodu in se konča kot slepa ulica se imenuje
Vrtna ulica.
12. člen
Cesta, ki poteka od križišča z Delavsko cesto v smeri vzhod ter se pred obvoznico konča kot slepa cesta, se imenuje
Poljska cesta.
13. člen
Cesta, ki poteka od mostu na Dravinji oziroma na začetku Usnjarske ulice vzporedno z Dravinjo in se priključi na vzhodno obvoznico, se imenuje
Delavska cesta.
14. člen
Del Tovarniške ceste od mostu na Dravinji do Liptovske ceste se imenuje
Usnjarska cesta.
15. člen
Ulica, ki se odcepi od Usnjarske ceste pri kotlovnici Prevrat in poteka proti vzhodu ter se priključi na vzhodno obvoznico, se imenuje
Ulica Toneta Melive.
16. člen
Ulica, ki se odcepi od Usnjarske ceste pri lekarni in poteka vzporedno na levem bregu Dravinje ter se konča kot slepa ulica, se imenuje
Ulica Borisa Vinterja.
17. člen
Cesta, ki poteka od odcepa ceste za naselje Polene do križišča vzhodne obvoznice, se imenuje
Liptovska ulica.
18. člen
Ulica od križišča pri cerkvi do priključka na Liptovsko cesto pri Lipu se imenuje
Šolska ulica.
19. člen
Vezna ulica med Šolsko in Cvetlično ulico se imenuje Aškerčeva ulica.
20. člen
Ulica, ki poteka proti pokopališču od odcepa Šolske ulice pri Osnovni šoli Pod goro v smeri gradu do hišne številke 9, vključno z vrtcem in OŠ V parku, se imenuje
Tattenbachova ulica.
21. člen
Vezna ulica med Grajsko in Tattenbachovo ulico, se imenuje
Cvetlična ulica.
22. člen
Vezna ulica med Aškerčevo in Tattenbachovo ulico, se imenuje
Pod gradom.
23. člen
Ulica od Lambrehtovega doma do Celjske ceste se imenuje
Lambrehtinova ulica.
24. člen
Ulica, ki poteka od Šolske ulice pri Osnovni šoli Pod goro do Celjske ceste, se imenuje
Obrtniška ulica.
25. člen
Vezna ulica med Lambrehtovo in Obrtniško ulico se imenuje
Ulica dr. Rudolfa.
26. člen
Cesta, ki poteka od mostu čez Dravinjo, kjer se konča Ulica A. Tavčarja in poteka preko Liptovske ceste proti severu do naselja Škalce se imenuje
ŠkaIska cesta.
27. člen
Cesta, ki se odcepi od Liptovske ceste pri bencinski črpalki in vodi proti Oplotnici do križišča z Vešeniško cesto, se imenuje
Oplotniška cesta.
28. člen
Ulica, ki poteka od Oplotniške ceste v smeri severozahod pod vznožjem vinogradov, do Škalske ceste, se imenuje
Vinogradna ulica.
29. člen
Ulica, ki vodi od križišča Mlinske ceste in ulice Dušana Jereba v smeri SV čez Dravinjo pri Režabeku do mostu na potoku Koprivnica, se imenuje
Rimska cesta.
S tem se ukinja Ul. Heroja Bračiča.
30. člen
Ulica, ki poteka od Oplotniške ceste pri poslovni stavbi kmetijske zadruge, mimo stanovanjskih stolpičev do Rimske ulice, se imenuje
Slomškova ulica.
S tem se ukinja Kidričeva ulica.
31. člen
Cesta, ki povezuje Liptovsko cesto od postaje milice z Oplotniško cesto pri Trdinu, se imenuje
Vešeniška cesta.
32. člen
Cesta, ki se začenja v križišču Slomškove ulice in ulice Dušana Jereba, nato poteka do Starega mostu na Dravinji in se konča kot slepa cesta, se imenuje
Mlinska cesta.
33. člen
Ulica, ki poteka od križišča pri Marketu na Škalski cesti, mimo osnovne šole do križišča Mlinske ceste in Slomškove ulice, se imenuje
Ulica Dušana Jereba.
34. člen
Ulica, ki poteka v naselju ob Oplotniški cesti, se imenuje
Šarhova ulica.
35. člen
Ulica nad Žičko cesto, ki se začne od Žičke ceste pri hiši št. 24, last Hlačarjev, in se konča kot slepa ulica, se imenuje
Prežihova ulica.
36. člen
Ulica med Prežihovo ulico in Žičko cesto se imenuje Kajuhova ulica.
37. člen
Ulica, ki se odcepi od Žičke ceste pri hiši št. 41, last Korošcev in poteka krožno po hribu okrog vinske kleti in se končuje kot slepa ulica, se imenuje
Kletna ulica.
38. člen
Ulica, ki poteka vzporedno s Taborniško ulico se imenuje
Gubčeva ulica.
39. člen
Ulica med Gubčevo ulico in Mizarsko ulico se imenuje
Taborniška ulica.
40. člen
Vzporedna ulica z Mizarsko cesto in ulico Pri izviru, se imenuje
Ulica Anice Černejeve.
41. člen
Ulica, ki je vzporedna z ulico Anice Černejeve se imenuje
Ulica pri izviru.
S tem se ukinja Kurirska pot.
42. člen
Ulica, ki poteka od Vešeniške ceste mimo Dinosa v smeri severovzhod do mostu na potoku Bezina, se imenuje
Ob potoku.
43. člen
Ulica, ki poteka od gostišča Povh preko Celjske ceste do Dravinje, se imenuje
Ulica Adolfa Tavčarja.
44. člen
Nova ulica, ki poteka vzporedno z Liptovsko cesto od gostišča Kralj do obvoznice, se imenuje
Mariborska cesta.
45. člen
Nova ulica, ki poteka vzporedno z Mariborsko cesto, se imenuje
Štajerska ulica.
46. člen
Del mesta Slov. Konjice, ki obsega hišo vzhodno od obvoznice, se imenuje
Prevrat.
47. člen
Nova ulica, ki poteka od Starega trga pri stavbi TO v smeri jugovzhodu in se konča kot slepa, se imenuje
Prešernova ulica.
48. člen
Meje območij naselij in statističnih okolišev so prikazane v kartografskih prikazih registra območij teritorialnih enot v merilu 1: 5000, območja ulic pa v kartografskih prikazih evidenc hišnih številk v merilu 1: 5000, v katerih je prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj naselij oziroma. ulic. Kartografski prikazi registra območij teritorialnih enot in evidence hišnih številk so sestavni del tega odloka.
Kartografske prikaze iz prejšnjega odstavka vodi Geodetska uprava Slov. Konjice in so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
49. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo podatke po naseljih in ulicah, morajo uporabljati območja, imena in šifre, ki so določene s tem odlokom, oziroma se vodijo v registru območij teritorialnih enot in evidenc hišnih številk.
50. člen
Spremembe območij naselij ter imen naselij in ulic Geodetska uprava Slov. Konjice evidentira v registru območij teritorialnih enot in evidenci hišnih številk.
Če spremembe vplivajo na oštevilčenje stavb v naselju ali ulici, je Geodetska uprava dolžna določiti nove hišne številke v roku enega meseca ter izvesti označitev ulic in stavb v roku treh mesecev po uveljavitvi sprememb.
Geodetska uprava po potrebi objavi prečiščen seznam naselij in ulic v občini Slovenske Konjice.
51. člen
Sekretariat za notranje zadeve izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva občine v roku treh mesecev po uveljavitvi odloka.
52. člen
Geodetska uprava Slovenske Konjice mora predlagana poimenovanja in preimenovanja ulic v občini Slovenske Konjice izvršiti v roku 3 mesecev.
53. člen
Ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati:
1. odlok o določitvi imen ulic v mestu Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 9/71),
2. odlok o imenovanju ulic v Slovenskih Konjicah (Uradni list SRS, št. 15/80),
3. odlok o določitvi in spremembi imen ulic in cest na območju mesta Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 36/82),
4. odlok o poimenovanju Titovega trga v mestu Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 36/82).
54. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-1/91-I
Slovenske Konjice, dne 10. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.

AAA Zlata odličnost