Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

433. Odlok o ureditvenem načrtu "pokopališče Brestanica", stran 544.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 26/90) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. 1. 1992 sprejela
ODLOK
o ureditvenem načrtu »pokopališče Brestanica«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se ureditveni načrt za pokopališče Brestanica, ki ga je izdelal »Savaprojekt« Krško.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi v ureditvenem načrtu, ki se nanašajo na mejo območja, ter na lego, potek, zmogljivost, velikost, oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA
3. člen
Meja območja poteka po naslednjih parcelah:
k o Brestanica
106, 105, 176, 177, 566, 190, 191/2, 195/2, 195/1, 567, 197, 196, 100/2, 74/2, 99, 560/2, 89, 72, 559/2, 71, 90, 73, 91, 98, 560, 102/3, 102/1, 102/2, 103.
4. člen
Potek vodovodnega in električnega omrežja od mesta priključka do območja ureditvenega načrta:
– Vodovod: k.o. Brestanica
180, 189
– Elektrika: k. o. Brestanica
586, 342/2, 343/2, 343/1, 343/5, 344, 587/2, 349/1/3.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Na območju ureditvenega načrta je predvidena naslednja izraba:
1. Mrliška vežica z zvonikom
2. Enojni grobovi
3. Dvojni grobovi
4. Zid za žarne pokope
5. Površina za raztros
6. Površina za grobišče,
7. Površina za katastrofalni faktor
8. Osrednji prostor s križem
9. Pergola
10. Fontana v zidu
11. Prostor za smeti in vodo.
6. člen
Mrliška vežica z zvonikom:
Mrliška vežica z zvonikom je locirana na parceli št. 105 k. o. Brestanica. Zasnova
Vežica vključuje naslednje prostore: poslovilni prostor (znotraj ali zunaj objekta), 3 vežice, prostor za svojce, duhovnike, grobarje, shrambo in sanitarije.
Konstrukcija
Konstrukcija je skeletna. Stene so zidane.
Gabariti
Maksimalne tlorisne dimenzije so 27 x 23 m. Višina pritličja je 3,5 m. Maksimalna višina slemena je 10 m nad koto terena. Poudarjeni vertikalni volumni (zvonik, kupola, piramida) so max. višine do 12 m nad koto terena. Možnost dograditve nadkritja zunanjega poslovilnega prostora. Kota pritličja je za 5 cm višja od kote terena.
Streha
Streha je razgibana, večkrat lomljena z naklonom 27°-32°.
Kritina je: bitumenska skodla (tegola) ali ravne salonitke temne barve.
Napušč je reliefno oblikovan z ležečim žlebom.
Dopuščena je možnost poudarjenih, steklenih, prozornih volumnov na strehi (piramida, kupola itd.).
Fasada
Fasade so iz finalnega ometa gladke strukture, svetle barve. Plato okoli vežice je tlakovan z dvobarvnim bet. tlakovancem 25 x 25 x 5 cm in granitnimi kockami 10 x 10 x 10 cm.
Zvonik
Tlorisna dimenzija je 5 x 5 m, max. višina je 9,50 m. Fasadna kritina je enaka kot pri vežici.
7. člen
Enojni grobovi – št. parcele 105, 106, 176
Velikosti:
Enojni grob je max. dimenzij 1 x 2,4 m in globine 2 m.
Nagrobniki:
Max. velikost nagrobnika je 1 x 0,15 x 0,90 m
Dvojni grobovi – št. parcele 105, 106, 176
Velikosti:
Dvojni grob je max. dim. 2 x 2,40 m in globine 2 m.
Žarni grobovi – št. parcele 105
Če bo potreba po povečanju števila žarnih pokopov, se na najvišji terasi v podaljšku zida za žarne pokope dvojni grobovi preoblikujejo v žarne grobove.
Velikosti:
Žarni grob je max. dim. 0,85 x 1,05 m in globine max. 0,90 m.
Nagrobniki: Max. velikost nagrobnika je 150 x 0,15 x 0,90 m.
Izven gabarita grobov se ob vzglavju zabetonira temeljni trak širine 30 cm, globine 60 cm za poznejšo postavitev nagrobnikov.
Material za nagrobnike je kamen vseh barv in obdelave.
Oblikovanje nagrobnika se prepusti zamislim posameznika.
Ureditev
Grob je v nivoju s terenom, za 5 cm dvignjen od kote komunikacijske poti. Med grobovi so kamnite plošče 30 x 30 cm temne barve. Na površini groba je lahko vidna zemlja, zasajena trava ali pa postavljena kamnita plošča enakega materiala kot nagrobnik vendarle ne po celi površini groba. Hortikulturna ureditev je iz nizkega zelenja, cvetlic ali pa iz oblikovanega in rezanega drevja višine do 1,5 m.
8. člen
Zid za žarne pokope – št. parcele 105, 176
Velikost
Zid za žarne pokope je v betonski izvedbi v obliki krožnega loka, polmera 48 m, dolžine 43 m, širine do 0,90 m in max. višine 2 m.
Luknje za žare so globine 0,60 m, kvadratne oblike 0,50 x 0,50 m.
Ureditev
Luknje se zapirajo z vrati, na katera se pozneje pričvrsti spominska marmorna plošča 0,50 x 0,50m črne barve. Črke na plošči so lahko različne. Z roba zidu se spušča plezajoče zelenje in tvori zeleno kapo na vrhu zidu.
Na začetku in koncu zidu se višina zmanjša. Zid je zaključen z vgrajenim stebrom, na katerem stoji svetilka. Na tleh pred zidom je pas gramoza širine 0,30 m s postavljenimi kamnitimi ploščami 30 x 30 cm temne barve (enako kot med grobovi) za postavitev cvetnih aranžmajev. Drugi pas je zasajen s travo širine 30 cm ločen od prvega z vrsto granitnih kock 10 x 10 x 10 cm, na katere so položene kamnite plošče temne barve 2 x 30 x 0,15 m kot podstavki za sveče. Tudi travnati pas je obrobljen z granitnimi kockami.
9. člen
Površina za raztros – št. parcele 105, 176
Površina za raztros je velikost 140 m2, zasajena s travo. Od komunikacijskih poti je ločena z vrtnim robnikom 5 x 30 x 100 cm in zasajena z nizko živo mejo višine do 30 cm.
10. člen
Površina za grobišče – št. parcele 176
Površina za grobišče je velikosti 200 m2, zasajena s travo. Od komunikacijskih poti je ločena z vrtnim robnikom 5 x 30 x 100 cm in žirom višine do 1,50 m in širine 15 cm. Ob zidu se zasadi plezajoče zelenje, da ga sčasoma obraste in skrije.
11. člen
Površina za katastrofalni faktor – št. parcele 176
Izven območja ureditvenega načrta je predvidoma površina za slučaj katastrofalnih nesreč (potres, vojna) velikosti 170 m2 v območju sadovnjaka. Na tej površini obstoja sadovnjak še naprej, le v primeru katastrofe se poseže vanj.
12. člen
Osrednji prostor s križem – št. parcele 176
V centralnem delu pokopališča je plato velikosti 10 x 10 m. Višinska kota platoja je 214,20 m. Ob robu platoja je dvignjen kamniti zid višine 40 cm in širine 30, urejen za sedenje. Plato je tlakovan z betonskimi ploščami 25 x 25 x 5 cm, kombiniran v dveh barvah in z granitnimi kockami 10 x 10 x 10 cm.
V centru platoja je skulptura-križ, višine do 6 m, tlorisno sestavljen iz štirih elementov dimenzij 0,6 x 0,6 m. Elementi so iz belega kamna, reliefno obdelanega. Medsebojno so povezani s črnim poliranim marmorjem v obliki križa, po katerem se spušča voda v majhen bazen na tleh premera 2,5 m. Bazen je obrobljen z granitnimi kockami 10 x 10 x 10 cm.
Na platoju so še valjasti elementi iz enakega materiala kot skulptura (beli kamen reliefno obdelan) višine 40 cm za sedenje.
Voda v fontani, katero poganja črpalka, kroži v zaprtem sistemu.
13. člen
Pergola – št. parcele 176, 105
Pergola je skeletne konstrukcije iz 6 betonskih stebrov višine 3,5 m v obliki polkroga premera 9 m.
Stebri so na vrhu povezani z lesenimi nosilci in tvorijo strešno mrežo. Ob vsakem stebru je zasajeno plezajoče zelenje, katero sčasoma obraste konstrukcijo.
Pergola za raztros
V vznožju je med stebri kamniti zid, obdelan z deskami za sedenje višine 40 cm. Na zunanji strani zida so pričvrščene spominske ploščice raztrosa.
Pergola ob vežici
Med stebri je zgrajen samostojen zid višine 3 m za spominske plošče, zraven pa ima funkcijo kulise pri obredu s pevci.
Tla so tlakovana z betonskimi ploščami 25 x 25 x 5 cm v dveh barvah.
14. člen
Fontana v zidu – št. parcele 176, 105
V sredini zidu za žarne pokope je betonska fontana vgrajena v zid, iz katerega izhajajo betonske posode ena večja od druge, po katerih se voda preliva v bazen na tleh. Širina fontane je 6 m. Ob vsaki strani je steber s svetilko. Zid se ob fontani dvigne za 1 m in se primerno oblikuje ter zasadi s plezajočim zelenjem.
15. člen
Prostor za smeti in vodo – št. parcele 176, 105
Prostor za smeti in vodo je polkrožne oblike premera 3,30 m. Postavljen je v brežine, zgrajen z betonskim zidom višine do 1,30 m. Znotraj tega prostora je žična košara za smeti 1 x 1 x 1 m in ločeno pipa za vodo z malim lijakom. Tla so tlakovana z betonskimi tlakovci 25 x 25 x 5 cm v dveh barvah.
Ob zidu je zasajeno plezajoče zelenje, katero bo sčasoma obraslo in skrilo zid.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
16. člen
Promet
Prometna ureditev zahteva rekonstrukcijo lokalne ceste do pokopališča, izvedbo parkirišča, avtobusnega parkirišča, komunikacijskih poti po pokopališču, novega dostopa v sadovnjak in delno prestavitev gozdne poti.
Rekonstrukcija lokalne ceste se nanaša na razširitev obstoječe ceste od Šolske ceste do pokopališča z delom korigirano traso in izvedbo primernega priključka na Šolsko cesto v dolžini 420 m in širina 5,5 m. Ob cesti se izvede pločnik širine 0,80 m, parkirišča in avtobusno parkirišče za dva avtobusa. Parkirišča so predvidena v dveh terasah, izvedeno pod pravim kotom s travnatimi ploščami. Ob vežici sta predvideni dve parkirni mesti širine 3,5 m, ki se rezervirata za invalide.
Poleg peš prometa omogočajo komunikacijske poti tudi dostop za vozila za pobiranje odpadkov.
Poti za promet z vozilom so asfaltirane širine 3 m in krožno povezujejo vse trase z grobovi. Max. nagibi poti so 7%. Glavne peš poti so širine 2,4 m, tlakovane z bet. tlakovci 25 x 25 x 5 cm v dveh barvah.
Poti so obrobljene z vrtnimi robniki 5 x 30 x 100 cm. Višinske razlike se premoste s stopnicami in rampami do 7% nagiba.
Poti med vrstami grobov so enako tlakovane širine 2 m.
17. člen
Vodovod in hidrantno omrežje Oskrba s pitno in požarno vodo za potrebe pokopališča se zagotovi s priključitvijo na vodovod Dolenji Leskovec oziroma na predvideni vodovodni priključek za Dorc.
Vodovodno omrežje pokopališča sestavljajo:
– glavni cevovod (PEHD Ø 110-10) v dolžini 250 m in globine 1,4 m
– vodomer se priključi preko »By passa«
Vodovodne cevi se polagajo pod potmi in zelenicami na peščeno posteljico. Ob prečkanju ceste in gozdne poti se zaščitijo z betonskimi cevmi BC Ø 30.
18. člen
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Fekalne vode iz sanitarnih prostorov mrliške vežice se vodijo v triprekatno nepretočno greznico.
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode z utrjenih površin, zaledne vode ter vode ob izlivnih pipah odvajamo v zbirni kolektor (PVC, Ø 160, Ø 200, Ø 250, Ø 315, Ø 400 mm) meteorne kanalizacije, skupaj z meteornimi vodami s parkirnih in cestnih površin v potok Lambršca.
Kolektor ob Lovski cesti se izvede s specialnimi betonskimi cevmi SBC Ø 40 cm.
Drenažni sistem
Drenaža se izvede iz drenažnih cevi RAUDRIL Ø 80 mm poleženih min. 2,30 m globoko v naklonu 5%.
Drenažne cevi se položijo vzporedno s terasami v peti brežine, kjer so predvidene zelenice.
Cevi so položene v tampon gramoza, ki je zaščiten s file folijo.
19. člen
Električno omrežje
Pri križanju 100 kV daljnovoda Brestanica-Novo mesto s pokopališčem mora biti izolacija na stebrih v križni razpetini mehansko in električno ojačana. V koridorju daljnovoda se ne sme saditi drevje višje od 2 m višine. Pri prečkanju dostopnih poti na pokopališču je potrebno zagotoviti varnostno višino 7 m.
Pri začasni postavitvi žične ograje je treba izračunati ali izmeriti inducirane napetosti pri normalnem obratovanju daljnovoda in če bo potrebno, predvideti posebne zaščitne ukrepe. Obstoječi 20 kV daljnovod se odstrani z območja pokopališča in nadomestno kablira okoli pokopališča od droga ob severovzhodni meji pokopališča do TP Grad v dolžini od 750 m.
NN omrežje se sestoji iz kabelskega dovoda iz TP Kino za objekt mrliške vežice in cestno razsvetljavo in kabelskega razvoda za pokopališčno razsvetljavo vključno z reflektorji.
20. člen
Ogrevanje
Mrliška vežica se ogreva s termoakumulacijskimi pečmi.
21. člen
Telefonsko omrežje
Obstoječa trasa PTT podzemnega kabla se prestavi na severno stran Lovske ceste, 1,5 m oddaljeno od vozišča in 0,50 m od predvidene trase vodovoda. Pravokotno prečkanje s cesto se izvede v kabelski kanalizaciji.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
22. člen
Rušitve
Pred rekonstrukcijo Lovske ceste na priključku s Šolsko cesto je zaradi izvedbe pravilnega priključka potrebna rušitev hleva ter njegova nadomestitev.
Odpadki
Komunalne odpadke odvaža komunalno podjetje na deponijo komunalnih odpadkov.
Vodnogopodarski pogoji
– Pri rekonstrukciji Lovske ceste se podporni zid izvede v predvideni betonski izvedbi samo na tistih odsekih, kjer drugačna izvedba desne brežine potoka ni mogoča.
– Pri izdelavi projekta ceste, je treba izdelati tudi projekt ureditve Lamberščice na vplivnem odseku.
Požarno varstvo
Izvede se
– zunanje hidrantno omrežje
– v vežici se namestijo gasilni aparati Izvede se
– strelovodna zaščita objekta Predvidene so
– utrjene površine za dostop vozila požarne zaščite
– v času gradnje je potrebno urediti skladišče vnetljivih snovi.
Način ravnanja s prstjo
S področja pokopališča se vsa prst deponira na površini za parkirišča, po končanih zemeljskih delih se razgrne na urejene dele pokopališča za nasipavanja in za zelenice.
Zamenjava materiala do globine 2 m od kote urejenega pokopališča in urediti drenažni sistem za odvodnjavanje podzemnih voda.
Ravnanje z odvečno zemljo
Vsa odvečna zemlja se odvaža v opuščene gramozne jame.
VI. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
23. člen
Predhodna dela
– rekonstrukcija lokalne ceste Brestanica-pokopališče – v času rekonstrukcije zagotoviti prevoz s polovičnimi in delnimi cestnimi zaporami
– zamenjava zemlje na pokopališču in istočasno polaganje drenaže in zbirnega kanalizacijskega kolektorja
– zagotovitev dostopa do sadovnjaka
– kabliranje 20 kV daljnovoda
– prestavitev PTT podzemnega kabla
– formiranje teras in brežin
– izvedba ostale komunalne in energetske infrastrukture na celotnem območju
I. etapa
– ureditev osrednjega območja pokopališča z izvedbo mrliške vežice, parkirišča in rekonstrukcije ceste
II. etapa
– ureditev zahodnega dela pokopališča
III. etapa
– ureditev vhodnega dela pokopališča.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
24. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju pokopališča je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do sadovnjaka v času gradnje, racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo, odvečno zemljo odvažati v obstoječe gramoznice za sanacijo, pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
25. člen
Pred posegom v obstoječi sadovnjak je potrebno poiskati in zagotoviti enakovredno lokacijo za prestavitev nasada.
26. člen
Tolerance za vertikalne in horizontalne gabarite objektov so 5%.
Tolerance za izvedbo komunalno energetske infrastrukture so možne znotraj območja UN, vendar izven predvidenih vrst grobov.
VIII. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Ob začetku pokapanja na novem pokopališču se sprejme odlok o pokopališkem redu za sanacijo starega pokopališča v Brestanici.
28. člen
Nadzor pri izvajanju ureditvenega načrta opravlja Medobčinski inšpektorat občin Sevnica, Krško in Brežice.
29. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za družbeno planiranje, razvoj gospodarstva in urejanje prostora občine Krško in na Savaprojektu Krško.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 5-352-5/90
Krško, dne 23. januarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.

AAA Zlata odličnost