Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1992 z dne 20. 2. 1992

Kazalo

434. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija, stran 547.

Na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78, 29/86), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 21/86, 47/87, 5/90 in 10/91), statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83, 16/87) ter 9. člena odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Litija na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok predpisuje način ravnanja s komunalnimi odpadki, ki nastajajo v proizvodnji, javnih dejavnostih, gospodinjstvih in drugimi odpadki, razen posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi in se z njimi ravnil po posebnem zakonu.
2. člen
Ravnanje z odpadki po tem odloku obsega: zbiranje, sortiranje in odlaganje odpadkov v za to določene posode, odvažanje odpadkov, oddajanje v predelavo, odlaganje na odlagališče in urejanje odlagališča.
3. člen
Odpadke je treba po tem odloku obvezno zbirati v za to določene posode v stanovanjskih hišah, počitniških hišah, poslovnih prostorih, proizvodnih objektih, skladiščih, tržnicah, igriščih, dvoranah, železniških postajah, avtobusnih postajališčih, parkiriščih, parkih in drugih javnih in zasebnih objektih in površinah.
4. člen
Zbiranje odpadkov v posode in odvažanje je obvezno za celotno območje občine Litija v vseh naseljih, ki so ob vsakem letnem času dostopna vozilom javnega podjetja ali koncesionarja (v nadaljevanju: izvajalca).
5. člen
Prebivalci v tistih naseljih in območjih, kjer odvoz odpadkov še ni organiziran ali zaradi dostopa in vremenskih razmer otežkočen ali onemogočen, so dolžni z odpadki ravnati na način, ki jim ga določita pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve in izvajalec.
6. člen
Odvažanje odpadkov, oddajanje v predelavo, odlaganje na odlagališče in urejanje odlagališča opravljajo izvajalci, ki jim opravljanje teh storitev s pogodbo ali koncesijo odda občina Litija.
Za zbiranje in odlaganje odpadkov v za to določene posode so odgovorni lastniki, uporabniki oziroma upravljala objektov, površin in prostorov iz 3. člena tega odloka in vsi občani.
7. člen
Odpadek je po tem odloku vsaka snov ali predmet, ki je proizvajalcu ali uporabniku nepotreben, nadležen in škodljiv.
Odpadki se po tem odloku razvrščajo v:
1. odpadke, primerne za odlaganje v posode:
– odpadki iz gospodinjstva,
– odpadni nevtraliziran material iz zdravstvenih, veterinarskih, kmetijskih in drugih dejavnosti,
– smeti in odpadki iz poslovnih prostorov, skladišč, tržnic, igrišč, avtobusnih in železniških postaj in postajališč, parkov in parkirišč ter drugih javnih površin,
– neuporabni odpadki iz industrijske in obrtne dejavnosti,
– odpadki iz gostinskih lokalov, trgovskih poslovalnic, obratov družbene prehrane in podobno,
– pepel in ugaski iz peči;
2. kosovni odpadki, ki jih ni mogoče odlagati v posode, kot:
– večji kosi embalaže,
– nerabno pohištvo in drugi nerabni kosi stanovanjske in gospodinjske opreme,
– nerabna vozila in deli vozil,
– večji predmeti iz pločevine, kovine, lesa, gume, steklovina in podobno,
– drugi večji nerabni predmeti;
3. tekoči odpadki, kot:
– fekalije, odplake, vsebina greznic.
8. člen
Z odpadki je treba ravnati tako, da ni moteno, ogroženo ali prizadeto:
– človeško zdravje in počutje,
– naravno okolje, živalstvo in rastlinstvo, tla, vode in zrak,
– zavarovano naravno območje, naravni, kulturni in zgodovinski spomeniki,
– videz pokrajine in naselij,
– higiena ter javni red in mir.
II. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
a) Zbiranje in odlaganje odpadkov v posode za odpadke
9. člen
Uporabniki morajo odpadke iz 1. točke 2. odst. 7. člena tega odloka zbirati in odlagati v posode za odpadke.
Potrebno število in vrsto posod za odpadke, prostor za postavitev posod za odpadke oziroma zbirno in odjemno mesto za odpadke ureja pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen, ki ga sprejme Izvršni svet Skupščine občine Litija.
Posode za odpadke morajo biti postavljene na določenih mestih takoj, ko izvajalec za določeno območje organizira zbiranje in odvoz odpadkov, oziroma takoj, ko je objekt vseljen in se prične uporabljati.
10. člen
Fekalije in odplake iz kanalizacij se odvaja na čistilne naprave.
Z vsebino greznic so dolžni lastniki ravnati v skladu z ustreznimi občinskimi predpisi.
Vsebino greznic, ki je ni možno uporabiti za gnojenje obdelovalnih površin, so lastniki dolžni prek pooblaščenega izvajalca odpeljati na čistilne naprave.
11. člen
Za pravilno uporabo posod za odpadke, čistočo posod in okolice, sanitarne in požarno varstvene ukrepe skrbi uporabnik, izvajalec pa v primeru iz 12. člena tega odloka.
Uporabniki so dolžni skrbeti, da so posode za odpadke postavljene na mestih oziroma prostorih, ki jih določi pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve na predlog izvajalca. Ta mesta oziroma prostori morajo biti dostopni delavcem in vozilom za odvoz odpadkov. Posamezne primere, ko ni mogoče priti v bližino stanovanjske hiše ali drugega objekta s posebnim komunalnim vozilom, rešujeta sporazumno uporabnik in izvajalec. Če se ne sporazumeta, določi način odvoza odpadkov pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve.
12. člen
Prvo nabavo posode za odpadke praviloma zagotovi izvajalec in nabavo zaračuna uporabniku, lahko pa tudi uporabnik sam.
Vzdrževanje, zamenjavo in popravilo dotrajanih posod, za odpadke zagotovi izvajalec, razen v primerih, ko so poškodbe nastale zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika.
13. člen
Uporabniki so dolžni skrbeti, da so posode za odpadke stalno pokrite, da niso prenapolnjene in da je okolica primerno čista in urejena.
Raztresene odpadke pri praznjenju posod za odpadke in odvozih le-teh počisti izvajalec.
V posode za odpadke je prepovedano odlagati vroč pepel in druge odpadke, ki bi povzročili ogenj v posodi.
14. člen
Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin, oziroma jih je mogoče ponovno predelati, ni dovoljeno odlagati v posode iz 3. člena tega odloka. Za takšne odpadke, zagotovi javno podjetje ali koncesionar poseben sistem zbiranja in odvažanja.
Le v tistih naseljih, kjer še ni organizirano zbiranje in odvažanje odpadkov, ki imajo značaj sekundarnih surovin, oziroma jih je mogoče ponovno predelati in uporabiti, se lahko te odpadke odlaga v posode iz 3. člena tega odloka.
15. člen
Upravljalec tržnice, igrišča, avtobusnega postajališča, železniške postaje, parka in parkirišča mora na tem prostoru namestiti potrebno število košev za odpadke ali druge primerne posode za odpadke.
Lastnik, uporabnik oziroma upravljalec lokala je dolžan skrbeti za ravnanje z odpadki, ki izvirajo iz dejavnosti oziroma obratovanja lokala.
Organizatorji športnih, zabavnih in drugih prireditev na prostem so dolžni prek izvajalca opremiti prostor z ustreznimi posodami za odpadke in po prireditvi poskrbeti za očiščenje prostora.
Posode z odpadki po prireditvi odpelje izvajalec. Pristojni občinski upravni organ za notranje zadeve v odločbi za prireditev izda tudi pogoje za ravnanje z odpadki.
b) Odvažanje odpadkov
16. člen
Odpadke iz posod, ki so postavljene na zbirnih oziroma odjemnih mestih, sme odvažati samo izvajalec na za to določeno odlagališče. Večje količine odpadkov, ki občasno nastajajo pri uporabnikih, lahko uporabniki sami odvažajo na odlagališče, vendar le v določenih dnevih in urah ter po navodilih upravljalca odlagališča ter v skladu s pravilnikom o odlaganju odpadkov in vzdrževanju odlagališča.
Izvajalec opravlja reden odvoz odpadkov oziroma posameznih vključenih naselij po vnaprej določenem razporedu voženj tako, da so presledki med odvozi enaki. Razpored voženj se lahko spremeni samo izjemoma, zaradi višje sile, vendar mora v tem primeru poskrbeti, da se ob prvem naslednjem odvozu poberejo vsi odpadki, ki so se pri uporabnikih med tem nabrali.
17. člen
Izvajalec je dolžan odvoz odpadkov organizirati takoj, ko so stavbe v določenem območju naseljene oziroma dane v uporabo.
18. člen
Izvajalec mora odvažati odpadke z vozili, ki so urejena tako, da omogočajo brezprašno polnitev, prevoz in praznitev posod za odpadke ter z vozili, ki so urejena za prevoz kontejnerjev.
19. člen
Izvajalec mora najmanj dvakrat letno organizirati odvoz odpadkov iz 2. točke 7. člena tega odloka.
Obvezen odvoz teh odpadkov se organizira: zadnji teden pred Veliko nočjo in zadnji teden v septembru.
Točen čas in kraj ter način zbiranja in odvažanja teh odpadkov mora izvajalec javno objaviti oziroma obvestiti uporabnike najmanj 15 dni pred zbirno akcijo.
Zbiranje in odvažanje odpadkov iz 2. točke 7. člena tega odloka mora biti organizirano tako, da je uporabne odpadke oziroma odpadke, primerne za predelavo, mogoče zbirati in odvažati ločeno.
20. člen
Odpadni gradbeni material se odlaga na mesta, ki jih določi pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve.
21. člen
V naseljih, kjer je organizirano ločeno zbiranje odpadkov, so uporabniki dolžni odlagati odpadke v posebne posode skladno z navodili izvajalca.
Obliko oziroma vrsto ter lokacijo posode za ločeno zbiranje odpadkov določi pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve v skladu s tehnologijo odvažanja in v soglasju z izvajalcem.
22. člen
V posode za ločeno zbiranje odpadkov je prepovedano odlaganje tistih odpadkov, ki niso namenjeni za zbiranje v posameznih posodah.
Na posodah za ločeno zbiranje odpadkov mora biti razumljivo navodilo o vrsti odpadkov, ki se jih sme odlagati v posodo.
23. člen
Posode za ločeno zbiranje odpadkov nabavi izvajalec, ki tudi skrbi za njihovo vzdrževanje in praznjenje.
III. ODLAGALIŠČE ODPADKOV
24. člen
Odlaganje odpadkov po tem odloku obsega odlaganje odpadkov na odlagališču, uničevanje mrčesa in glodalcev, zasipanje in tlačenje odpadkov, izravnava zemljišča, vzdrževanje dostopnih cest, lovljenje meteornih in čiščenje izcednih voda, odplinjevanje, sprotno ozelenjevanje izrabljenih površin in končno rekultiviranje zemljišča.
Odpadke je dovoljeno odlagati le na za to določeno odlagališče, ki ga upravlja in vzdržuje izvajalec, ki mu opravljanje teh storitev s pogodbo ali koncesijo odda občina Litija.
Izvajalec upravlja in vzdržuje odlagališče tako, da so čim manjši vplivi na okolje.
25. člen
Odlagališče odpadkov mora biti označeno in redno vzdrževano. Organizacijo del odlaganja odpadkov mora določiti pravilnik o odlaganju odpadkov in vzdrževanju odlagališča.
Upravljanje in izvajanje vseh strokovnih del na odlagališču se uredi s pravilnikom o odlaganju odpadkov in vzdrževanju odlagališča.
26. člen
Odlagališča odpadkov, ki nimajo uporabnega dovoljenja (v nadaljevanju: nelegalna odlagališča), je treba sanirati in rekultivirati.
Vsa nelegalna odlagališča na območju občine Litija sanira do vrnitve v prvotno stanje izvajalec komunalnih storitev na stroške povzročiteljev.
Če povzročitelj ni odkrit, sanacija bremeni pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve.
Krajevne skupnosti in krajani so dolžni redno obveščati pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve, inšpekcijo in policijo o nelegalnih odlagališčih in o njihovih povzročiteljih.
IV. STROŠKI ODVOZA IN RAVNANJA Z ODPADKI
27. člen
Tarifo za odvoz odpadkov in vzdrževanje odlagališča določi Izvršni svet občine Litija. Pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve izvaja nadzor pobiranja in uporabe zbranih sredstev uporabnikov.
Sredstva pobira izvajalec na osnovi koncesijske pogodbe.
28. člen
Stroški odvoza odpadkov, ki se zbirajo ločeno, se ne plačajo.
29. člen
Tarifa za odvoz odpadkov in vzdrževanje odlagališč se na območjih, kjer je organizirano zbiranje in sortiranje odpadkov na izvoru, zniža za tolikšen del, kolikor se zmanjšajo stroški vzdrževanja odlagališča odpadkov zaradi manjše količine odpadkov in enostavnejše strukture.
30. člen
Tarifa za odvoz odpadkov iz stanovanjskih prostorov se določi na osnovi števila oseb v gospodinjstvu.
Za stanovanjske površine se štejejo vse koristne površine stanovanjskih prostorov in pritiklin.
Tarifa za odvoz odpadkov iz poslovnih prostorov in počitniških hišic se določijo po enoti uporabne površine. Določi se s pravilnikom o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen.
Za poslovne in proizvodne površine se štejejo vsi pokriti prostori, ki služijo za izvajanje poslovne oziroma proizvodne dejavnosti.
31. člen
Odvoz odpadkov se ne plačuje za objekte, ki so namenjeni kmetijski dejavnosti, gasilske domove, kulturne domove, športne objekte, objekte verskih skupnosti in žagarske objekte, razen poslovnih prostorov.
32. člen
Začasno je lahko oproščen plačila odvoza odpadkov občan, ki prejema stalno družbeno denarno pomoč.
O oprostitvi plačila odvoza odpadkov odloča občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve, predlog pa mora podati zavezanec.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni odlagati odpadke na način, kot je določen s tem odlokom.
33. člen
Merila in elemente za oblikovanje tarif ter način plačevanja storitev v zvezi z ravnanjem z odpadki so določeni v pravilniku o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen, ki ga sprejme Izvršni svet Skupščine občine Litija.
V. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe in organi za notranje zadeve v okviru svojega delovnega področja.
35. člen
Delavci policije, ki ugotavljajo, da pravne osebe ali posamezniki odstranjujejo, odlagajo ali odmetavajo odpadke v vode, oziroma v naravno okolje na prostor, ki ni določen za odlaganje odpadkov ali ne odlagajo odpadkov na predpisan način in v za to določene posode, poročajo o tem pristojnemu inšpekcijskemu organu.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 30.000 SLT se kaznuje Za prekršek izvajalec, podjetje ali druga pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če se ne vključi v organiziran način odstranjevanja in odlaganja odpadkov v skladu z določili 3. člena odloka,
2. če se ne ravnajo skladno s 4. členom odloka,
3. če ne ravnajo z odpadki na način, kot jim ga določi pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve in izvajalec (5. člen odloka),
4. če ravnajo v nasprotju z 11. in 15. členom odloka,
5. če ne ravnajo skladno s 13. členom odloka,
6. če ne ravna skladno s 14., 16., 17., 18., 19., 23. in 28. členom odloka,
7. če ravna v nasprotju z 20. členom odloka,
8. če ne odlaga odpadkov v posebne posode tam, kjer je organizirano ločeno zbiranje odpadkov (1. odstavek 21. člena odloka),
9. če v posode za ločeno zbiranje odpadkov odlaga odpadke, ki se ne smejo odlagati v te posode (1. odstavek 22. člena odloka),
10. če se ne ravna skladno s 40. členom odloka.
37. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 SLT se kaznuje tudi odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega člena.
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek posameznik:
1. če odlaga odpadke v vodo in na druga mesta v naravnem okolju, ki niso legalna odlagališča,
2. če ne sortira in ne odlaga odpadkov na predpisan način in v določene zbirne posode,
3. če ne ravna skladno s 13. in 40. členom odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Odvoz odpadkov se organizira postopno v roku dveh let po sprejetju odloka za celotno območje občine Litija.
39. člen
Sklep o vključevanju posameznih območij v organizirano zbiranje in odvoz odpadkov sprejme izvršni svet na predlog občinskega upravnega organa, pristojnega za komunalne zadeve.
40. člen
Obveznost plačila odstranjevanja in odvoza odpadkov ter vzdrževanja odlagališča nastane z dnem, ko izvajalec organizira odvoz odpadkov iz določenega naselja oziroma območja in o pričetku odvažanja odpadkov obvesti krajevno skupnost, v kateri se nahaja to naselje oziroma območje, in prebivalce.
41. člen
Izvršni svet občine Litija sprejme v roku šest mesecev od dneva veljavnosti tega odloka pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen ter pravilnik o odlaganju odpadkov in vzdrževanju odlagališča.
Kot prehodno obdobje za prehod obračunavanja odvoza odpadkov po kriteriju števila oseb v gospodinjstvu se določi rok 6 mesecev po pričetku veljavnosti tega odloka.
42. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, prenehajo veljati določbe od 17. do vključno 29. člena odloka o komunalni ureditvi in zunanjem izgledu naselij v občini Litija (Uradni list SRS, št. 26/76).
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-7/91
Litija, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost